"main obstacle" - Svensk översättning

EN

"main obstacle" på svenska

EN

main obstacle {substantiv}

volume_up
main obstacle
In conclusion, the main obstacle at this point is diplomatic.
Jag vill sluta med att säga att det främsta hindret i nuläget är av diplomatiskt slag.
Local politicians are the main obstacle to the return and reintegration of refugees.
De lokala politikerna är det främsta hindret för att flyktingar ska kunna återvända och återanpassas.
However, we all know that the content of these reports is not the main obstacle to the commencement of accession talks.
Vi vet emellertid alla att det inte är innehållet i dessa rapporter som är det främsta hindret för att påbörja anslutningsförhandlingar.

Användningsexempel för "main obstacle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is the main obstacle to solving internal market problems through SOLVIT.
Detta är det huvudsakliga hindret för att lösa problem på den inre marknaden genom SOLVIT.
EnglishThat main obstacle is the hardly understandable position of today's Russian Government.
Detta huvudsakliga hinder är den knappt begripliga ståndpunkt som dagens ryska regering har.
EnglishThis alone brings us up against the main obstacle to this free network, to free communication.
Då kommer vi till det största hindret för detta fria nät, för den fria kommunikationen.
EnglishLocal politicians are the main obstacle to the return and reintegration of refugees.
De lokala politikerna är det främsta hindret för att flyktingar ska kunna återvända och återanpassas.
EnglishIn conclusion, the main obstacle at this point is diplomatic.
Jag vill sluta med att säga att det främsta hindret i nuläget är av diplomatiskt slag.
EnglishWith the 'yes' vote, the main obstacle to the entry into force of the Treaty of Lisbon has been overcome.
I och med ja-segern har det största hindret för Lissabonfördragets ikraftträdande undanröjts.
EnglishThe legal settlements are the main obstacle to peace.
De lagliga bosättningarna är det största hindret för freden.
EnglishI believe that persisting diferences in this field constitute the main obstacle to the equal treatment of students. .
Jag anser att fortsatta skillnader inom detta område utgör huvudhindret mot lika behandling av studenter.
EnglishHowever, we all know that the content of these reports is not the main obstacle to the commencement of accession talks.
Vi vet emellertid alla att det inte är innehållet i dessa rapporter som är det främsta hindret för att påbörja anslutningsförhandlingar.
EnglishIn my opinion, the main obstacle is finding the synergy's proper place in this increasingly complex picture of EU initiatives towards the east.
Jag anser att det främsta hindret är att hitta synergins rätta plats i denna alltmer komplexa bild av EU:s initiativ i öst.
EnglishIn other words, the main obstacle to combating famine and promoting peace must be removed by working on peace negotiations.
Man måste undanröja huvudorsaken till att det finns en hungersnöd att bekämpa och en fred att befrämja genom att arbeta med fredsförhandlingarna.
EnglishWith regard to migration and asylum policy, the main obstacle is Europe's inability to take decisions at Community level with a qualified majority.
När det gäller migrations- och asylpolitik är det Europas brist, oförmågan att fatta gemenskapsbeslut med kvalificerad majoritet, som är hindret.
EnglishThe main obstacle making it significantly more difficult for European businesses to gain access to the Japanese market is non-tariff barriers.
Den främsta stötestenen som gör det avsevärt svårare för europeiska företag att få tillträde till den japanska marknaden är icke-tariffära handelshinder.
EnglishThe main obstacle to progress in Bosnia is the state of mind, the feeling of powerlessness, which is paralysing people and institutions there.
Det främsta hindret mot framsteg i Bosnien-Hercegovina är sinnesstämningen, den känsla av maktlöshet som verkar paralyserande på människor och institutioner där.
EnglishThe main obstacle to their return, apart from the mass destruction of housing as a result of Serb military action, is their fear of further persecution.
Det främsta hindret för ett återvändande, förutom den massiva förstörelsen av bostäder som orsakats av de serbiska militäraktionerna, är rädslan för förföljelse.
EnglishHowever, I regret that, despite the very good progress made on the proposal, the question of how to deal with catering waste remains a main obstacle to final agreement.
Utfodringen med matavfall för med sig ett allvarligt hot när det gäller överföringen av allvarliga djursjukdomar som till exempel mul- och klövsjuka och klassisk svinpest.
EnglishWe have not acted in this way so far, but we may have to start down this road, because this group of companies is the main obstacle to the implementation of the Kyoto decisions.
Hittills har vi inte vidtagit några åtgärder, men vi kanske måste göra det, eftersom denna bolagsgrupp är det största hindret mot att genomföra besluten från Kyoto.
EnglishVery good progress has also been made on the animal by-products proposal, with the question of how to deal with catering wastes as the main obstacle to final agreement.
Det har också gjorts goda framsteg rörande förslaget om djurbiprodukter, då frågan om hur man skall hantera köksavfall är det största hindret för en slutlig överenskommelse.
EnglishAt the time, high rates of duty were the main obstacle to trade. Of course, things have since changed to some extent, because the average level of duty has gone down.
På den tiden utgjorde de höga avgifterna det huvudsakliga hindret mot handeln - och saker och ting har delvis förändrats sedan dess, eftersom avgiftsnivån i genomsnitt sjunkit.
EnglishThe current conflict and the ongoing violations of human rights are the main obstacle to the socio-economic development of the country, as several speakers have rightly pointed out.
Som flera har betonat i sina inlägg är den nuvarande konflikten och de fortsatta brotten mot mänskliga rättigheter det största hindret för landets socioekonomiska utveckling.

Liknande översättningar för "main obstacle" på svenska

obstacle substantiv
Swedish
main adjektiv
main substantiv
main beam substantiv
main girder substantiv
main concern substantiv
main point substantiv
Swedish
main feature substantiv
Swedish
main thing substantiv
Swedish
main principle substantiv
Swedish
main body substantiv
Swedish
main building substantiv
main character substantiv