EN

magnetic fields {pluralis}

volume_up
1. fysik
magnetic fields
For similar reasons, the directive does not set definitive values for exposure to static magnetic fields.
Av liknande skäl anger man inte i direktivet slutgiltiga exponeringsgränsvärden för statiska magnetiska fält.
Any apparatus can also be tested for the level of immunity against disturbing electric and magnetic fields, and incoming noise on cables.
Varje apparat kan också testas för nivån av immunitet mot störande elektriska och magnetiska fält, och inkommande brus på kablar.
This means that there is instrumentation for characterizing radiated electric and magnetic fields with reference to frequency and magnitude.
Detta innebär att det finns instrument för att karakterisera utstrålade elektriska och magnetiska fält med hänvisning till frekvens och omfattning.

Användningsexempel för "magnetic fields" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe do not know how ordinary electric currents and magnetic fields affect us.
Vi vet inte hur vanlig elström eller magnetfält påverkar oss.
EnglishWe have already dealt with vibration, noise, electro-magnetic fields and now we are faced with optical radiation.
Vi behöver rättssäkerhet inom arbetslivet, både för arbetsgivare och för anställda.
EnglishFor similar reasons, the directive does not set definitive values for exposure to static magnetic fields.
Om det skulle bli nödvändigt kommer kommissionen att lägga fram de nödvändiga förslagen senare.
EnglishMRI is using magnetic fields and radio frequencies to scan the brain, or any part of the body.
MRI använder sig av magnetfält och radiofrekvenser för att scanna hjärnan, eller vilken kroppsdel som helst.
EnglishFor similar reasons, the directive does not set definitive values for exposure to static magnetic fields.
Av liknande skäl anger man inte i direktivet slutgiltiga exponeringsgränsvärden för statiska magnetiska fält.
EnglishIn his work on the report, Mr Tamino wanted to take into account the possible long-term effects of magnetic fields.
Tamino har i sitt arbete med betänkandet velat ta itu med eventuella långtidseffekter av magnetfälten.
EnglishWe have already dealt with vibration, noise, electro-magnetic fields and now we are faced with optical radiation.
Vi har redan behandlat vibration, buller och elektromagnetiska fält och nu tar vi ställning till optisk strålning.
EnglishAny apparatus can also be tested for the level of immunity against disturbing electric and magnetic fields, and incoming noise on cables.
Varje apparat kan också testas för nivån av immunitet mot störande elektriska och magnetiska fält, och inkommande brus på kablar.
EnglishWe have to recognise that at present there are few reliable and accepted scientific data on the effects of magnetic fields on the human body.
Vi måste tillstå att det för närvarande finns få tillförlitliga och erkända vetenskapliga rön om hur människokroppen påverkas av magnetfält.
EnglishThis means that there is instrumentation for characterizing radiated electric and magnetic fields with reference to frequency and magnitude.
Detta innebär att det finns instrument för att karakterisera utstrålade elektriska och magnetiska fält med hänvisning till frekvens och omfattning.
EnglishMoreover, the Council recommendation on the limitation of exposure of the public to electro-magnetic fields is applicable to safety aspects of computer equipment.
Vidare kan rådets rekommendation om begränsad exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält tillämpas när det gäller säkerhet i datautrustning.
EnglishIn addition to standard instrumentation for EMC testing, there is also equipment for measuring electric and magnetic fields of both very low and very high frequencies.
Förutom vanliga instrument för EMC-provning, finns det också utrustning för mätning av elektriska och magnetiska fält av både mycket låga och mycket höga frekvenser.

Synonymer (engelska) till "magnetic field":

magnetic field

Liknande översättningar för "magnetic fields" på svenska

magnetic adjektiv
magnetic inclination substantiv
magnetic field substantiv
magnetic dip substantiv
magnetic anomaly substantiv
magnetic declination substantiv
magnetic pole substantiv
Swedish
magnetic polarity substantiv