"macro" - Svensk översättning

EN

"macro" på svenska

volume_up
macro {substantiv}
SV
EN

macro {substantiv}

volume_up
macro
To delete a macro, select the respective macro name and click the Delete... button.
Om du har markerat ett befintligt makro i listrutan Makronamn så heter den här kommandoknappen Radera.
You can choose the desired macro with the Macro... button.
Du väljer det önskade makrot med kommandoknappen Makro....
If the Open document event is assigned to a macro, it is as if you activated the AutoStart - Macro.
Ett makro som du tilldelar händelsen Öppna dokument fungerar t.ex. som ett autostartmakro.

Användningsexempel för "macro" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis also applies when a document containing formulas with macro calls is loaded.
Detta gäller också om ett dokument, som innehåller makroanrop i formler, laddas.
EnglishI also think that you are underestimating the macro-economic effect in general.
Jag tycker också att ni rent allmänt underskattar den makroekonomiska effekten.
EnglishMacro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
Makroregioner är ett perfekt verktyg för att hantera internationella utmaningar.
EnglishAccording to the experts macro viruses already account for 80 % of all viruses.
Experterna uppskattar att redan 80 procent av alla virus utgörs av makrovirus.
EnglishThe linked macro can, for example, prevent this action by returning " FALSE ".
Det länkade makrot kan t.ex. förhindra den här åtgärden genom att returnera FALSE.
EnglishIn the Event list box, select the program event to which you want to assign a macro.
I listrutan Händelse väljer du ut den programhändelse som ska tilldelas ett makro.
EnglishThis is a key to ensuring budgetary and macro-economic stability in the European Union.
Detta är centralt för att säkra budgetmässig och makroekonomisk stabilitet i EU.
EnglishWe need the macro-economic distribution key to be resolved sooner and not later.
Den makroekonomiska fördelningsnyckeln måste tas fram förr eller senare.
EnglishIn all events, the general framework of macro-economic policy is not negative.
I alla händelser är den allmänna ramen för den makroekonomiska politiken inte negativ.
EnglishI welcome the proposals for macro-supervision, but they do not go nearly far enough.
Jag välkomnar förslagen om makroövervakning, men de går inte alls tillräckligt långt.
EnglishThe macro lists all AutoText names and shortcuts in a new text document.
Då listas alla namn och förkortningar för AutoTexterna i ett nytt textdokument.
EnglishWith this button, you access the Open dialog where you can select a macro.
Med den här kommandoknappen öppnar Du dialogrutan Makro, där Du kan välja ett makro.
EnglishThis event may, for example, be linked to a macro for checking entries.
Händelsen kan exempelvis vara länkad till ett makro som kontrollerar inmatningen.
EnglishThis macro or this event procedure will be then initiated as soon as the event occurs.
Makrot eller händelseproceduren sätts då igång så snart händelsen inträffar.
EnglishThere are good reasons to approve such macro-financial aid as a matter of urgency.
Det finns goda skäl att godkänna ett sådant makroekonomiskt stöd som en brådskande fråga.
English(PL) Madam President, we are today debating macro-financial assistance for Lebanon.
(PL) Fru talman! Vi diskuterar i dag makroekonomiskt stöd till Libanon.
EnglishThe macro-financial assistance instrument - one of several - brings about reform efforts.
Det makrofinansiella stödinstrumentet - ett av flera - medför reformansträngningar.
EnglishIn this dialog you can password-protect a macro against unauthorized access.
I den här dialogrutan kan du skydda ett makro med hjälp av ett lösenord.
EnglishHere you will see a description of the selected macro, if one has been entered.
Här ser du beskrivningen av det markerade makrot, om det finns någon.
EnglishMacro-financial assistance is never given unless there is such an agreement.
Makroekonomiskt bistånd ges aldrig om det inte finns något sådant avtal.

Synonymer (engelska) till "macro":

macro