"Luxembourgish" - Svensk översättning

EN

"Luxembourgish" på svenska

EN

Luxembourgish {substantiv}

volume_up
Luxembourgish
I am proud of this because Luxembourgish is my mother tongue and therefore for me it is the most important language in the world, just as every mother tongue is important.
Detta är jag stolt över eftersom luxemburgiska är mitt modersmål och därför är det viktigaste språket i världen, precis som alla andra modersmål är viktiga.

Användningsexempel för "Luxembourgish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne of the key priorities of the Luxembourgish Presidency of the EU is the Lisbon Strategy.
En av det luxemburgska ordförandeskapets främsta prioriteringar är Lissabonstrategin.
EnglishAs there are virtually only Luxembourgers in the Chamber, I shall conclude in Luxembourgish.
Eftersom det nästan bara är luxemburgare i kammaren skall jag avsluta på luxemburgska.
EnglishWe call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag '.
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken ".
EnglishWe call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag' .
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken" .
EnglishLuxembourgish, the national language, is akin to German.
Det nationella språket, lëtzebuergesch, är släkt med tyska.
EnglishI would like to thank her in own language, Luxembourgish, because today is Lesser Known Languages Day.
Jag vill tacka henne på hennes eget språk luxemburgska, eftersom det är de mindre kända språkens dag i dag.
EnglishAre French, Luxembourgish, German and Netherlands frontier workers also eligible for these vouchers on the basis of Article 7 of Regulation 1612/68?
Kan franska, luxemburgska, tyska och nederländska gränsarbetare, med stöd av artikel 7 i direktiv 1612/68 också göra anspråk på dessa checkar?
EnglishIt is not just a German domestic problem: it is an Austrian problem, a Belgian, Dutch, French, Luxembourgish, Italian, Swedish and British problem.
Det är inte bara ett tyskt inrikesproblem: det är ett belgiskt, nederländskt, franskt, luxemburgskt, italienskt, svenskt och brittiskt problem.
EnglishMr Graça Moura' s proposal includes the 11 official EU languages, together with a number of other languages recognised by the Member States, including Irish and Luxembourgish.
Graça Mouras förslag omfattar EU:s elva officiella språk och några andra språk som erkänns av medlemsstaterna, bl.a. iriska och luxemburgska.
EnglishI am proud of this because Luxembourgish is my mother tongue and therefore for me it is the most important language in the world, just as every mother tongue is important.
Detta är jag stolt över eftersom luxemburgiska är mitt modersmål och därför är det viktigaste språket i världen, precis som alla andra modersmål är viktiga.
EnglishMr President, Luxembourgish is sadly not one of the Community's official languages, otherwise I would have added it to the bouquet that Mrs Gebhardt talked about.
Herr ordförande! Luxemburgska är tyvärr inte ett av gemenskapens officiella språk, om inte skulle jag ha tillagt det gäller luxemburgska i den bukett som Gebhardt talat om.
EnglishThe joint report is a collection of all the best practices submitted to us in the multiannual programmes and the submissions made to the Luxembourgish President-in-Office.
Den ekonomiska rapporten samlar alla de bästa förfaranden som kommit in till oss i de fleråriga programmen, och de föredragningar som gjorts för den luxemburgska rådsordföranden.
EnglishMr Graça Moura's proposal includes the 11 official EU languages, together with a number of other languages recognised by the Member States, including Irish and Luxembourgish.
Programmet om europeiska året för språk är en lysande utgångspunkt för att informera om de många olika möjligheter som finns för att lära sig främmande språk, och detta är viktigt.
EnglishThere were German, French, British, Italian, Luxembourgish and other forces, yet at the time it was only the Americans, not the Europeans, who had the capability to put an end to the bloodshed.
Det fanns tyska, franska, brittiska, italienska, luxemburgska och andra trupper där men det var bara amerikanerna, inte européerna, som kunde göra slut på blodbadet.