"Lusaka" - Svensk översättning

EN

"Lusaka" på svenska

SV
SV

"Lusaka" på engelska

EN
EN

Lusaka {egennamn}

volume_up
1. "capital of Zambia", geografi
Lusaka
volume_up
Lusaka {egenn.} (Zambias huv.stad)
As of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
I väntan på vidare order utgör Lusaka-avtalet den enda ramen för en definitiv lösning.
This new resolution supplements the resolutions tabled last year in Lusaka, Zambia.
Denna nya resolution läggs till dem som framlades förra året i Lusaka, i Zambia.
Let us hope that the recent conference in Lusaka represents a turning point.
Låt oss hoppas att den nyligen hållna konferensen i Lusaka innebär en vändpunkt.
SV

Lusaka {egennamn}

volume_up
1. "Zambias huv.stad", geografi
Lusaka
volume_up
Lusaka {egenn.} (capital of Zambia)
I väntan på vidare order utgör Lusaka-avtalet den enda ramen för en definitiv lösning.
As of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
Denna nya resolution läggs till dem som framlades förra året i Lusaka, i Zambia.
This new resolution supplements the resolutions tabled last year in Lusaka, Zambia.
Låt oss hoppas att den nyligen hållna konferensen i Lusaka innebär en vändpunkt.
Let us hope that the recent conference in Lusaka represents a turning point.

Användningsexempel för "Lusaka" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis new resolution supplements the resolutions tabled last year in Lusaka, Zambia.
Denna nya resolution läggs till dem som framlades förra året i Lusaka, i Zambia.
EnglishLet us hope that the recent conference in Lusaka represents a turning point.
Låt oss hoppas att den nyligen hållna konferensen i Lusaka innebär en vändpunkt.
EnglishAs of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
I väntan på vidare order utgör Lusaka-avtalet den enda ramen för en definitiv lösning.
EnglishHe must leave the Congo in accordance with the international agreements in Lusaka.
Han måste lämna Kongo på grund av de internationella avtalen i Lusaka.
EnglishUganda, Rwanda, Congo, the new debate, the Lusaka agreements, the facilitation of a dialogue.
Uganda, Rwanda, Kongo, den nya debatten, Lusaka-avtalen, att möjliggöra en dialog.
EnglishB5-0070/ 99 by Mrs Muscardini, on behalf of the UEN Group, on the Lusaka peace agreement;
B5-0070 / 99 av Muscardini för UEN-gruppen om Lusaka-fredsavtalet,
EnglishB5-0070/99 by Mrs Muscardini, on behalf of the UEN Group, on the Lusaka peace agreement;
B5-0070/99 av Muscardini för UEN-gruppen om Lusaka-fredsavtalet,
EnglishI would now like to go into more detail on the Lusaka peace process.
Jag skulle nu vilja gå in mer i detalj på fredsprocessen i Lusaka.
EnglishB5-0082/ 99 by Mr Van Hecke and Mr Corrie, on behalf of the PPE Group, on the Lusaka cease-fire agreement;
B5-0082 / 99 av Van Hecke och Corrie för PPE-gruppen om Lusaka-fredsavtalet,
EnglishB5-0082/99 by Mr Van Hecke and Mr Corrie, on behalf of the PPE Group, on the Lusaka cease-fire agreement;
B5-0082/99 av Van Hecke och Corrie för PPE-gruppen om Lusaka-fredsavtalet,
EnglishAfrican countries really got to grips with the situation at the eleventh conference in Lusaka.
I Lusaka har de afrikanska länderna i den elfte konferensen verkligen sett situationen i vitögat.
EnglishPeace cannot be achieved by armed hostilities and there must be a return to the Lusaka protocol.
Det går inte att uppnå fred genom väpnad aggression, och man måste gå tillbaka till Lusaka-protokollet.
EnglishI believe the basis must be the Lusaka peace agreement, and we as a Parliament should insist that it be upheld.
Jag menar att Lusakafredsavtalet måste vara grunden, vilket parlamentet bör insistera på.
EnglishThe Lusaka and Arusha peace accords have failed to end the violence and internal conflict.
Fredsavtalen som slöts i Lusaka och Arusha har misslyckats med att få stopp på våldet och de interna konflikterna.
EnglishThe fact is that the former president had become an obstacle to the implementation of the Lusaka peace agreement.
Den tidigare presidenten hade ju blivit ett hinder för genomförandet av Lusaka-fredsavtalet.
EnglishB5-0094/99 by Mr Van Hecke, Mr Corrie and Mrs Grossetête, on behalf of the PPE Group, on the Lusaka cease-fire agreement;
B5-0094/99 av Van Hecke, Corrie och Grossetête för PPE-gruppen om Lusaka-fredsavtalet,
EnglishIt must be said that many clauses of the Lusaka protocol were also flouted by the MPLA Government.
Många klausuler i Lusakaavtalet - och det är bra att det sägs - har inte heller uppfyllts av MPLA: s regering.
EnglishB5-0094/ 99 by Mr Van Hecke, Mr Corrie and Mrs Grossetête, on behalf of the PPE Group, on the Lusaka cease-fire agreement;
B5-0094 / 99 av Van Hecke, Corrie och Grossetête för PPE-gruppen om Lusaka-fredsavtalet,
EnglishThe recent conference in Lusaka showed this quite clearly.
Konferensen i Lusaka nyligen visade det tydligt.
EnglishEleventh international AIDS conference in Lusaka
Elfte internationella aids-konferensen i Lusaka

Synonymer (engelska) till "Lusaka":

Lusaka