"lump sum" - Svensk översättning

EN

"lump sum" på svenska

volume_up
lump sum {substantiv}
EN

lump sum {substantiv}

volume_up
1. allmänt
firstly, to increase to EUR 260 per tonne the lump sum of EUR 237 per tonne which the producers will receive.
För det första att öka den klumpsumma som producenterna får från 237 euro per ton till 260 euro per ton.
Instead of just a lump sum going to the government of the country concerned, there is increasing concern for scientific and technical measures.
I stället för att ge en klumpsumma till regeringen i det berörda landet så finns det ett ökande intresse för vetenskapliga och tekniska åtgärder.
Low-income countries are offered a lump sum payment and, in return, they open up their waters to commercial fishing by EU Member States, mainly in Southern Europe.
Låginkomstländer erbjuds en klumpsumma pengar och i gengäld öppnas deras fiskevatten för kommersiellt fiske från EU:s medlemsstater, i första hand länder i Syd-Europa.
2. ekonomi
The following amounts shall be made available under the Schengen Facility in the form of lump-sum grant payments as of 1 May 2004 to the beneficiary Member States listed below:
    Följande belopp skall ställas till nedan förtecknade mottagarmedlemsstaters förfogande enligt Schengenfaciliteten, som stödbetalningar i form av schablonbelopp:
I agree that the reimbursement of expenses should be brought more into line with actual costs, while favouring a lump-sum limit in order not to have to increase control procedures.
Jag är positiv till att kostnadsersättningen närmar sig de faktiska kostnaderna men föredrar ändå ett schablonbelopp med ett tak, för att inte öka kontrollförfarandena.

Användningsexempel för "lump sum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Utbetalningen av klumpsummor och påskyndad finansiering av större projekt förespråkas också.
EnglishThe lump sum payment will continue to be permitted.
Utbetalningar av engångsbelopp kommer även fortsättningsvis att vara tillåtet.
EnglishArticle 10(3) of the Regulation on processed fruits and vegetables provides for lump sum aid.
I artikel 10.3 i förordningen om beredda frukter och grönsaker förutses vissa stöd till en viss nivå.
Englishfirstly, to increase to EUR 260 per tonne the lump sum of EUR 237 per tonne which the producers will receive.
För det första att öka den klumpsumma som producenterna får från 237 euro per ton till 260 euro per ton.
EnglishFor example, the Commission used to make a lump-sum payment to the Technical Assistance Office to cover payment of grants.
Till exempel betalade kommissionen tidigare en viss engångssumma till kontoret som tekniskt stöd för betalningar.
EnglishThe introduction of lump sum payments for direct costs and for indirect costs up to EUR 50 000 will simplify administrative procedures.
Genom införandet av klumpsummor för direkta och indirekta kostnader upp till 50 000 euro kommer vi att förenkla de administrativa förfarandena.
EnglishLump sum payments have been dealt with in a way that pensioners in many countries will feel is a reflection of what already occurs.
Utbetalningar av engångsbelopp har behandlats på ett sätt som pensionärer i många länder kommer att betrakta som en återspegling av vad som redan händer.
EnglishIf the Court finds that the Member State concerned has not complied with its judgment it may impose a lump sum or penalty payment on it.
Om domstolen finner att den berörda medlemsstaten inte har efterkommit dess dom, kan den förelägga staten att betala ett standardbelopp eller ett vite.
EnglishInstead of just a lump sum going to the government of the country concerned, there is increasing concern for scientific and technical measures.
I stället för att ge en klumpsumma till regeringen i det berörda landet så finns det ett ökande intresse för vetenskapliga och tekniska åtgärder.
EnglishI am very grateful to the Bureau for coming up with rules on the reimbursement of costs, general expenses, the daily subsistence allowance, and the lump sum for staff.
Jag är mycket tacksam för att presidiet har kommit fram till bestämmelser om kostnadsersättning, dagersättning och medarbetarschabloner.
EnglishFinally, I should mention that next year so-called freestanding lump-sum payments, or cash facilities, of EUR 1.4 billion will be made to the new Member States.
Slutligen vill jag också nämna nästa års så kallade obundna schablonsumma, eller cash facilities, på 1,4 miljarder euro till de nya medlemsstaterna.
EnglishThis sometimes reaches the point where the conclusion is to say: 'In future, we will have the Structural Funds only as a sort of lump sum transfer
Klagomålen går delvis så långt att man kan dra konsekvenserna av dem och säga: " I framtiden vill vi bara ha strukturfonderna för ett slags schablonöverföring ".
EnglishIt shall specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances.
Därvid skall kommissionen ange det standardbelopp eller det vite som den med hänsyn till omständigheterna anser det lämpligt att den berörda medlemsstaten skall betala.
EnglishI was particularly pleased that the amendments seeking to abolish the lump sum payments that are very common in British pension funds were dropped.
Jag var särskilt nöjd över att man strök de ändringsförslag som gick ut på att avskaffa de utbetalningar i form av klumpsummor som är mycket vanliga inom brittiska pensionsfonder.
EnglishLow-income countries are offered a lump sum payment and, in return, they open up their waters to commercial fishing by EU Member States, mainly in Southern Europe.
Låginkomstländer erbjuds en klumpsumma pengar och i gengäld öppnas deras fiskevatten för kommersiellt fiske från EU:s medlemsstater, i första hand länder i Syd-Europa.
EnglishThe lump-sum payments with regard to procurement procedures and to the award of grants are to be welcomed as a step in the direction of better financial management.
När det gäller finansieringsförfaranden och beviljande av bidrag måste finansiering till en schablonsats välkomnas som ett steg i riktning mot bättre ekonomisk förvaltning.
English The following amounts shall be made available under the Schengen Facility in the form of lump-sum grant payments as of 1 May 2004 to the beneficiary Member States listed below:
    Följande belopp skall ställas till nedan förtecknade mottagarmedlemsstaters förfogande enligt Schengenfaciliteten, som stödbetalningar i form av schablonbelopp:
EnglishI agree that the reimbursement of expenses should be brought more into line with actual costs, while favouring a lump-sum limit in order not to have to increase control procedures.
Jag är positiv till att kostnadsersättningen närmar sig de faktiska kostnaderna men föredrar ändå ett schablonbelopp med ett tak, för att inte öka kontrollförfarandena.
EnglishA woman on the pavement as payment for a stolen car brings in far more money than a lump sum, however well invested, and this also sidesteps the difficulties of money laundering.
På så sätt ger en kvinna på gatan som betalning för en stulen bil mycket mer än en summa pengar, t.o.m. vid en god placering, utan några krav på att pengarna skall tvättas.
EnglishIf the Court finds that there is an infringement it may impose a lump sum or penalty payment on the Member State concerned not exceeding the amount specified by the Commission.
Om domstolen fastställer underlåtenheten kan den ålägga den berörda medlemsstaten att betala ett standardbelopp eller vite som inte är högre än det belopp som kommissionen har angivit.

Liknande översättningar för "lump sum" på svenska

sum substantiv
lump substantiv
partial sum substantiv
Swedish