EN

lowering {substantiv}

volume_up
lowering (även: degression)
Pending this harmonisation, there should be no lowering of standards.
I avvaktan på denna harmonisering bör det inte ske någon sänkning av standarder.
It led to a lowering of the water table with incalculable consequences for agriculture.
Projektet ledde till en sänkning av grundvattennivån, med oöverskådliga följder för jordbruket.
A further lowering of prices must be realised through industrial and government cooperation.
En ytterligare sänkning måste åstadkommas genom ett samarbete mellan industri och myndigheter.

Användningsexempel för "lowering" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat would favour parallel importers who would contribute to lowering prices.
På så vis skulle parallella importörer som kan bidra till prissänkningar gynnas.
EnglishThe report calls for a lowering of the VAT rate for labour-intensive businesses.
Man uppmanar i betänkandet till en lägre momssats på arbetskraftintensiv verksamhet.
EnglishI therefore cannot understand why you are now lowering yourself to the same practices.
Därför förstår jag inte varför ni nu sänker er till att använda samma metoder.
EnglishThe lowering of the subsidy thresholds will produce additional red tape.
Sänkningen av det minsta stödbeloppet kommer att leda till ytterligare byråkrati.
EnglishWe then ease that burden a little by lowering the rate of duty imposed.
Vi mildrar det sedan en aning genom att ge vissa rabatter på dessa importavgifter.
EnglishPending this harmonisation, there should be no lowering of standards.
I avvaktan på denna harmonisering bör det inte ske någon sänkning av standarder.
EnglishAs Spain has no growth strategy, the agencies are lowering its rating.
Eftersom Spanien inte har någon tillväxtstrategi, sänker instituten kreditbetygen.
EnglishI am sorry that the Portuguese Government is not going down the route of lowering taxes.
Jag beklagar att Portugals regering väljer att inte försöka sänka skatterna.
EnglishThe elimination of transaction costs and the lowering of interest rates is good news.
Att transaktionskostnader skall tas bort och att räntorna skall sänkas är goda nyheter.
EnglishIn Europe we should be promoting tax concessions on biofuels and lowering taxes on diesel.
Vi bör främja skatteförmåner på biobränslen och sänka skatterna på diesel inom EU.
EnglishOur Parliament has also declared itself in favour of lowering the threshold for assistance.
Parlamentet har också förklarat sig positivt till att sänka tröskelnivån för stöd.
EnglishSubject: Lowering the price of SMSs sent or received in a different Member State (roaming)
Angående: Prissänkningar på textmeddelanden (SMS) sända i annan medlemsstat (roaming)
EnglishWe insist on lowering labour taxes as the counterpart of this tax.
Vi insisterar vad gäller sänkningen av inkomstskatter som motvikt till denna skatt.
EnglishThey may not, however, refer to the new directive in order to justify lowering existing standards.
Däremot kan de inte sänka sitt befintliga skydd med stöd av det nya direktivet.
EnglishVoting against these amendments would be tantamount to lowering our environmental ambitions.
Om man röstar emot dessa ändringsförslag, innebär det att man sänker miljöambitionerna.
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
En sänkning av tröskeln och ett breddande av den kulturella arenan är därför något positivt.
EnglishWe need to go further in lowering rates, and further in coordination with our European partners.
Längre i skattesänkningarna och längre i samordningen med våra europeiska partners.
EnglishThe first priority is that it is essential for care to be taken when lowering prices.
Den första prioriteringen: det är väsentligt att det råder en försiktighet i prissänkningarna.
EnglishLowering the 80% threshold to 75% would not solve our problems.
Att sänka gränsen från 80 procent till 75 procent skulle inte ha löst våra problem.
EnglishIt led to a lowering of the water table with incalculable consequences for agriculture.
Projektet ledde till en sänkning av grundvattennivån, med oöverskådliga följder för jordbruket.