"lost ground" - Svensk översättning

EN

"lost ground" på svenska

lost ground
SV
  • förlorad mark

Användningsexempel för "lost ground" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

If it is to flourish and prosper again, and recover lost ground, it requires wholesale change.
This is because of the risk that your savings could deplete to such a critical level that it is difficult to recover lost ground.
We must get back on our feet and only younger blood has the energy to recover lost ground.
But the stock has recovered some lost ground, and is up more than 20% over the past 3 weeks.
In the upcoming polls, it hopes to regain some lost ground.
The top 20 percent earners claimed an increasingly larger share of those wages, according to the study, while the remaining 80 percent lost ground.
The company's fortunes have recovered somewhat this year but the share price never regained all that lost ground.
The time for the next elections is not very far, but the party does not seem to have gained much of the lost ground.
No catch-up classes are organised to cover lost ground.
And a revival may see large-caps rally faster to make up for lost ground.

Användningsexempel för "lost ground" på svenska

English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, democracy has lost ground in Nigeria.
- (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Demokratin har förlorat terräng i Nigeria.
EnglishRegrettably, Iran has lost ground in these areas over the last few years.
Tyvärr har utvecklingen inom dessa områden de senaste åren gått tillbaka i Iran.
EnglishIt is therefore essential to make up lost ground rather than falling further behind.
Därför är det i fortsättningen viktigt att vinna och inte tappa terräng.
EnglishI think that a little more courage is needed as we must make up lost ground.
Jag anser att det behövs en litet större dos mod eftersom förlorad mark måste återvinnas.
EnglishWe are now quickly trying to make up for lost ground, although this is clearly far from easy.
Vi försöker nu snabbt reparera förlorad terräng, även om det är långt ifrån lätt.
EnglishWe also need indicators to measure both progress and lost ground.
Vi behöver även indikatorer för att mäta både framsteg och förlorad terräng.
EnglishI hope we can make up some of the lost ground in Parliament and make rapid progress.
Jag hoppas att vi i parlamentet skall kunna gottgöra något av detta och arbeta vidare mycket snabbt.
EnglishThey can neither make up for lost ground nor correct errors.
Men på så vis kan vi varken ta igen det försummade eller rätta till fel.
EnglishThese two factors mean that the ground lost to the United States has simply increased in the last few years.
De här två faktorerna gör att Förenta staternas försprång bara ökat de senaste åren.
EnglishHowever, he is an experienced apparatchik, and regained the lost ground in four months.
Nåväl, Milosevic är en erfaren apparátchik och under loppet av fyra månader återtog han förlorad terräng.
EnglishHowever, he is an experienced apparatchik , and regained the lost ground in four months.
Nåväl, Milosevic är en erfaren apparátchik och under loppet av fyra månader återtog han förlorad terräng.
EnglishEurope has therefore lost ground in an art in which it has been and remains the world leader.
Europa har med andra ord förlorat mark på ett område där vi har varit och alltjämt är världsmästare.
EnglishThey can neither make up for lost ground nor correct errors.
Vi måste fortfarande vänta på direktivet om dess genomförande.
EnglishOf course, we have a lot of lost ground to make up, because in the past we have only had national railways.
Det är många försummelser från det förgångna som bör åtgärdas, för hittills har det bara funnits nationella järnvägar.
EnglishOtherwise we will essentially only have lost ground during the unofficial negotiations, and not gained anything at all.
Annars har vi i själva verket nästan bara förlorat genom den inofficiella förhandlingen, men inte vunnit något.
EnglishWith this agreement we can recover lost ground and lay down our own European standards for satellite technology in the future.
Med detta avtal kan vi återvinna förlorad terräng och i framtiden fastställa egna normer för satellitteknik.
EnglishThe sad fact is that the railways have lost ground even where there are well placed, for example, in long distance freight.
Det tråkiga är att järnvägarna har tappat mark till och med där de har goda förutsättningar, till exempel långdistansfrakten.
EnglishIn aeronautics and space technologies, with Galileo for example, European industry has demonstrated its ability to make up lost ground.
Inom flyg- och rymdtekniken har det europeiska näringslivet visat sin förmåga att ta igen förlorad mark, till exempel genom Galileo.
EnglishIn aeronautics and space technologies, with Galileo for example, European industry has demonstrated its ability to make up lost ground.
Klyftan mellan Europeiska unionens gamla och nya medlemsstater krymper: 5 procents tillväxt för de nya, omkring 2 procent för de gamla.
EnglishSince barrels of oil are paid for in dollars, the increase has a greater impact upon countries whose currencies have lost ground against the dollar.
Eftersom oljan betalas i dollar är effekten av ökningen större för de länder där valutan förlorat mark jämfört med dollarn.

Liknande översättningar för "lost ground" på svenska

lost adjektiv
lost verb
ground substantiv