EN

lost {adjektiv}

volume_up
lost (även: gone, waste)
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
Till sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
If that situation is lost, to whom is this external inquiry office responsible?
Om denna situation går förlorad, inför vem är då detta externa utredningsorgan ansvarigt?
I also think this means that the symbolic function will be lost on our citizens.
Jag anser att därigenom går även den symboliska effekten för våra medborgare förlorad.
The detainees are not a bunch of scouts that have got lost on an outing.
Dessa fångar är inte ett gäng scouter som gått vilse under en hajk.
Nobody should be lost in a jungle of unclear charges and levies.
Ingen får gå vilse i en djungel av otydliga avgifter och pålagor.
   Mr McCreevy, I was once lost in the rural roads of your home county.
En gång i tiden körde jag vilse på landsbygdsvägarna i ert hemland.
Is it reasonable to abolish compensation for lost equipment, especially wheelchairs for persons with reduced mobility?
Är det förnuftigt att avskaffa ersättning för försvunnen utrustning, i synnerhet rullstolar för personer med nedsatt rörlighet?
lost (även: wandering)
Lucky for you I've been lost worse than this before.
Tur för dig att jag har varit mer vilsen än såhär förut.
Jag känner mig vilsen.
lost (även: missing)
Those are both resources that are lost to the states from which jobseekers come, and wasted resources in the states in which they cannot make use of their professional training.
Dessa är både resurser som förloras i de stater som de arbetssökande kommer ifrån, och bortkastade resurser i de stater där de inte kan använda sig av sin yrkesutbildning.
This rare occasion also gives me the opportunity to draw attention to neglected issues or lost causes.
Detta sällsynta tillfälle ger mig också chansen att uppmärksamma försummade frågor eller hopplösa fall.
lost
At the same time, you feel a bit lost in the labyrinth of the work environment, employment and other work-oriented issues.
Samtidigt känner du dig lite bortkommen i arbetslivets labyrint.
(PT) Five years after the Orange Revolution, the Ukrainians seems to be looking back on the period as a lost opportunity.
(PT) Fem år efter den orangea revolutionen verkar Ukrainas befolkning blicka tillbaka på perioden som en försutten möjlighet.
If this does not happen, we will have imposed needless costs on our European businesses and, above all, without contributions by these countries, Copenhagen too risks being a lost opportunity.
Annars kommer vi att lägga onödiga kostnader på våra europeiska företag, och utan bidrag från dessa länder riskerar Köpenhamn framförallt att bli en försutten möjlighet.
lost (även: waste)
SV

lost {adverb}

volume_up
lost (även: sysslolöst)

Användningsexempel för "lost" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishMany, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
EnglishIt is estimated that a staggering 10 000 containers are lost at sea each year.
Det uppskattas att svindlande 10 000 containrar årligen går förlorade till havs.
EnglishAs you know, the leader of the Turkish Cypriot community has lost his majority.
Som ni vet har ledaren för den turkcypriotiska gemenskapen förlorat sin majoritet.
EnglishThat had a bad effect on the Kremlin, and Gorbachev lost a lot more influence.
Detta fick en dålig effekt på Kreml, och Gorbatjov förlorade ännu mer inflytande.
EnglishAccording to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
Enligt bankerna kommer det aldrig bort någonting, så det kan aldrig bli aktuellt.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Vi framför vår djupaste medkänsla med alla som har förlorat familj eller vänner.
EnglishMadam President, I am sorry, but something seems to have got lost in translation.
Fru talman! Ursäkta mig, men översättningen har tydligen inte fungerat till fullo.
EnglishThousands of low-skilled jobs are being lost every day in every Member State.
Tusentals lågkvalificerade arbeten går förlorade varje dag i varje medlemsstat.
EnglishHis family too have lost a child and their world too has been turned upside down.
Även hans familj har förlorat ett barn och deras värld har förändrats totalt.
EnglishWe need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Vi måste vara rättvisa, kompensera för förlorad tid och se över vissa dogmer.
EnglishLast year 9 500 jobs were lost in the manufacturing sector in the region alone.
Förra året försvann 9 500 jobb inom tillverkningssektorn bara i denna region.
EnglishWe have lost some, but the sturdier ones have remained, and they are competitive.
Vi har förlorat varv, men de livsdugliga har överlevt och de är konkurrenskraftiga.
EnglishWe want to know how many jobs will be created and whether any jobs will be lost.
Vi vill veta hur många arbetstillfällen som skapas och om några försvinner.
EnglishFewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.
Tack vare direktivet kommer färre människor att omkomma och färre skador att uppstå.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, democracy has lost ground in Nigeria.
- (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Demokratin har förlorat terräng i Nigeria.
EnglishMr Mugabe has lost control of the country, presiding over lawlessness and corruption.
Mugabe har förlorat kontrollen över landet och leder rättslöshet och korruption.
EnglishAs a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
Till följd av detta slogs oroligheterna ned med våld och människor miste livet.
EnglishIn 2008, for example, private pension funds lost more than 20% of their value.
Under 2008 förlorade privata pensionsfonder mer än 20 procent av sitt värde.

"lost generation" på svenska

lost generation
Swedish
  • förlorad generation
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"lost glory" på svenska

lost glory
Swedish
  • förlorade ära
  • förlorad ära
Mera chevron_right

"lost ground" på svenska

lost ground
Swedish
  • förlorad mark
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "lost":

lost