EN

losses {pluralis}

volume_up
Delays in payment have resulted in substantial losses for the banks.
Dröjsmålen i betalningarna har lett till kännbara förluster för bankerna.
The majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Majoriteten i detta parlament vägrar att erkänna sina politiska förluster.
Privatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...
Privatisering av vinster och offentligt ansvar för storskaliga förluster ...

Användningsexempel för "losses" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOf course, the breeders benefit too, because their financial losses are reduced.
Naturligtvis gynnas uppfödarna också eftersom deras finansiella förluster minskar.
English1.what extraordinary aid could be granted to Portugal in the face of these losses;
1.Vilka extraordinära stöd kan beviljas Portugal för att hantera dessa skador?
EnglishThe losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
De förluster som småspararna måste genomlida framstår dock mycket tydligt för alla.
EnglishThe losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
Hur många löner kunde ha ökats med de 14 miljarder euro som deras chef förskingrade?
EnglishFor the EU and Portugal I see more gains than losses with this binding objective.
För EU och Portugal ser jag mer vinster än förluster med detta bindande mål.
EnglishThis has resulted in price volatility and great financial losses for farmers.
Detta har lett till prisvolatilitet och stora ekonomiska förluster för jordbrukare.
EnglishA perfect example, once again, of how profits are privatised and losses nationalised.
Ännu ett perfekt exempel på hur vinster privatiseras och förluster nationaliseras.
EnglishJob losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Personalnedskärningar är ett förödande slag för de som berörs och för deras familjer.
EnglishIt caused major economic losses and directly affected 10 million passengers.
Det orsakade stora ekonomiska förluster och berörde direkt 10 miljoner passagerare.
EnglishIn Poland alone, direct losses have been estimated at nearly EUR 3 billion.
Enbart i Polen uppskattas de direkta förlusterna till nästan 3 miljarder euro.
EnglishI must re-emphasise that we are nationalising losses, and that cannot be right.
Jag måste än en gång betona att vi nationaliserar förluster och det kan inte vara rätt.
EnglishExperience shows that at best 15 % to 20 % of the losses can be recovered.
Vi vet av erfarenhet att i bästa fall 15-20 procent av förlusterna kan återvinnas.
EnglishIf we had introduced them before, we would not have suffered such irreparable losses.
Om de hade genomförts tidigare skulle vi inte ha lidit oersättliga förluster.
EnglishThe huge losses and the needless human suffering might have been avoided.
De enorma förlusterna och det onödiga mänskliga lidandet kunde ha förhindrats.
EnglishThe individual losses are small, but taken together the overall amount is large.
De enskilda förlusterna är små, men det sammantagna beloppet är stort.
EnglishTremendous losses were incurred, reaching a level of USD one million a day.
Detta ledde till enorma förluster på upp till en miljon US-dollar om dagen.
EnglishThey partially alleviate and offset the losses incurred by the farmers.
De lindrar och kompenserar delvis de förluster som jordbrukarna fått vidkännas.
EnglishThe majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Majoriteten i detta parlament vägrar att erkänna sina politiska förluster.
EnglishExperience shows that at best 15% to 20% of the losses can be recovered.
Vi vet av erfarenhet att i bästa fall 15-20 procent av förlusterna kan återvinnas.
EnglishProductivity losses resulting from this disease amount to EUR 28.5 billion annually.
Produktionsförlusten på grund av denna sjukdom uppgår till 28,5 miljarder euro årligen.

Synonymer (engelska) till "losses":

losses
English
loss
hearing loss
English