"loss of income" - Svensk översättning

EN

"loss of income" på svenska

EN

loss of income {substantiv}

volume_up
loss of income
This will lead to higher equipment costs and thus a loss of income.
Detta kommer att leda till större kostnader för utrustning och till följd av detta till inkomstbortfall.
The ratio between the salary of a Member of Parliament and a judge does not take account of Members' loss of income.
I jämförelsen mellan en parlamentsledamots och en domares lön beaktas inte ledamöternas inkomstbortfall.
There is no trace of any compensation for the loss of income associated with the green ECU in the budget pre-draft.
I detta preliminära budgetförslag finns inte ett spår av eventuell kompensation för inkomstbortfall kopplat till denna gröna ecu.

Användningsexempel för "loss of income" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinland also mentions problems to do with health, public order and loss of income.
Man hänvisar också till problem med hälsa, allmän ordning och förlust av intäkter.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Det blir allt vanligare att inkomsten går förlorad och kvinnor blir allt fattigare.
EnglishUnfortunately, the aid granted by the Member States has not made up for the serious loss of income.
Medlemsstaternas stöd har tyvärr inte kompenserat för den allvarliga inkomstförlusten.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Alltfler kvinnor får minskad inkomst och blir fattigare.
EnglishThe loss of income has not been covered by the compensatory aid granted by the Member States.
Inkomstförlusten har ännu inte täckts av det kompensationsstöd som beviljats av medlemsstaterna.
EnglishThis puts the airlines' temporary loss of income into perspective.
Detta ger perspektiv på flygbolagens tillfälliga inkomstförlust.
EnglishIt is therefore not entitled to loss of income grants.
Därigenom finns det inget anspråk på stöd för att utjämna inkomstförluster.
EnglishLoss of income would be of the order of EUR 200 million.
Inkomstförlusterna skulle bli i storleksordningen 200 miljoner euro.
EnglishHow can we compensate the organizers for this loss of income?
Hur skall vi ersätta arrangörerna för dessa förlorade intäkter?
EnglishThis will lead to higher equipment costs and thus a loss of income.
Detta kommer att leda till större kostnader för utrustning och till följd av detta till inkomstbortfall.
EnglishAfter all, loss of income significantly reduces access to medical services in many countries.
När allt kommer omkring minskar förlorade inkomster betydligt tillgången till sjukvården i många länder.
EnglishThe Commission cannot, unfortunately, afford to make up the loss of income in full.
Kommissionen är med sina ekonomiska möjligheter tyvärr inte i stånd att fullständigt kompensera inkomstförlusterna.
EnglishWho could possibly believe such a stupid idea, when the gross loss of income is announced as being 50%?
Vem skulle överhuvudtaget kunna tro något sådant, när bruttoförlusten av intäkter beräknas till 50 procent?
EnglishThe ratio between the salary of a Member of Parliament and a judge does not take account of Members' loss of income.
I jämförelsen mellan en parlamentsledamots och en domares lön beaktas inte ledamöternas inkomstbortfall.
EnglishThe ratio between the salary of a Member of Parliament and a judge does not take account of Members ' loss of income.
Samtliga Europaparlamentets ledamöter bör så snart som möjligt omfattas av enhetliga regler och villkor.
EnglishThe loss of income resulting from VAT fraud in the various Member States is extremely high, and increases every year.
De inkomstförluster som momsbedrägerierna orsakar i de olika medlemsstaterna är enorma, och de ökar varje år.
EnglishHowever, unemployment does not only mean a loss of income, but also a loss of confidence in ourselves and in others.
Arbetslöshet innebär emellertid inte bara att man förlorar sin inkomst, utan även tron på sig själv och andra.
EnglishTrafficking in counterfeit cigarettes also represents a significant loss of income in taxes and duties for Member States.
Dessutom innebär smugglingen av förfalskade cigaretter att medlemsstaterna går miste om betydande skatte- och tullintäkter.
EnglishThere is no trace of any compensation for the loss of income associated with the green ECU in the budget pre-draft.
I detta preliminära budgetförslag finns inte ett spår av eventuell kompensation för inkomstbortfall kopplat till denna gröna ecu.
EnglishThis loss of income threatens to strangle the farms which will be subjected to this major, and sometimes brutal, drop in income.
Detta intäktsbortfall riskerar att strypa jordbruken som utsätts för denna stora, ja rentav brutala intäktsminskning.

Liknande översättningar för "loss of income" på svenska

income substantiv
loss substantiv
of preposition