EN

loss {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Her loss is not just Pakistan's but is a loss to the whole world.
Hennes död är inte bara en förlust för Pakistan utan även en förlust för världen.
This loss of talents and potential is cruel for the Roma and a loss for Europe.
Det innebär en förlust av begåvning och potential som är både grym mot romerna och en förlust för Europa.
It would be the world's loss, but a bigger loss to China.
I annat fall skulle det bli en förlust för hela världen, men en ännu större förlust för Kina.
I am thinking of aspects such as delays, loss, damage, etc., not to mention accidents.
Jag tänker då på liden skada vid förseningar, förlust, förstörelse och så vidare, för att inte tala om olyckor.
The damage caused by these catastrophes is hard to assess, particularly because of the loss of human life.
Den skada som orsakats av dessa katastrofer är svår att bedöma, särskilt på grund av förlusten av människoliv.
The loss was estimated at around EUR 27.4 million.
Skadan beräknades uppgå till cirka 27,4 miljoner euro.
But today's debate is about the proposed reforms, not the loss of the Prestige and we must not confuse the two.
och dess undergång måste vi noggrant hålla isär saker och ting.
But today's debate is about the proposed reforms, not the loss of the Prestige and we must not confuse the two.
och dess undergång måste vi noggrant hålla isär saker och ting.
In the last year we have had 5 162 cases with a total loss of ECU 1.4 billion; this is a considerable sum and also represents an enormous cost for the EU budget.
Enbart förra året hade vi 5 162 fall, med en skadesumma på 1, 4 miljarder ecu.
2. sjöfart
There was the loss of the tanker, Erika off Brittany in December 1999, resulting in considerable oil pollution, and the loss of the Italian chemical tanker, Ievoli Sun.
Tankfartyget Erikas förlisning vid Bretagne i december 1999 var orsak till en omfattande oljeförorening, och vi har även det italienska kemikalietankfartyget Le Voli Sun.
It then continues by expressing satisfaction with the Commission's work in respect of the economic, social and environmental consequences of the loss of the Prestige.
På detta sätt fortsätter det med belåtenhet med kommissionens insats, när det gäller såväl de ekonomiska, som de sociala och de miljömässiga följderna av Prestiges förlisning.
SV

loss {adjektiv}

volume_up
Ibland kan dessa nät även bryta sig loss och fortsätta ett? spökfiske?
Sometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Ibland kan dessa nät även bryta sig loss och fortsätta ett ?spökfiske?
Sometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Men när pressen fick reda på detta och helvetet brakade loss.
But then the press got hold of it and all hell broke loose.

Användningsexempel för "loss" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn 26 March, we witnessed the sinking of the Cheonan, with the loss of 46 lives.
Den 26 mars bevittnade vi förlisningen av fartyget Cheonan, då 46 personer omkom.
EnglishThese funds should be used efficiently to compensate the loss of customs revenues.
Medlen bör användas effektivt för att kompensera för förlusten av tullinkomster.
EnglishLoss of biological diversity in forests has particularly negative consequences.
Förlusten av skogarnas biologiska mångfald får särskilt negativa konsekvenser.
EnglishI believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Jag anser att detta är en förlust, inte bara för kandidatlandet, utan även för EU.
EnglishThe loss of confidence in Copenhagen was, in my opinion, one of the major problems.
Förtroendeförlusten i Köpenhamn var enligt min åsikt ett av de största problemen.
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
Diktatorns rädsla och envishet kan leda till en suveränitetsförlust för Vitryssland.
EnglishFinland also mentions problems to do with health, public order and loss of income.
Man hänvisar också till problem med hälsa, allmän ordning och förlust av intäkter.
EnglishWhen it has been used fraudulently, it is European citizens who cover the loss.
När de har utnyttjats bedrägligt är det EU:s medborgare som täcker förlusten.
EnglishThis must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.
Detta måste ändras, för i annat fall kan vi anklagas för minnesförlust och fördomar.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Det blir allt vanligare att inkomsten går förlorad och kvinnor blir allt fattigare.
EnglishThe public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
Medborgaren har redan problem med globaliseringen och förlusten av identitet.
EnglishLet me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Jag vill säga att de europeiska konsumenterna nu känner ett minskat förtroende.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
EnglishIf, moreover, divisions are created in the EU, there is also a loss of influence.
Om man åstadkommer splittring inom Europeiska unionen så mister man också inflytande.
EnglishThe closure of four reactors means a loss of 1 700 MW of energy for Bulgaria.
Nedläggningen av fyra reaktorer innebär en förlust på 1 700 MW energi för Bulgarien.
EnglishI would welcome the views of Members on the possible loss of those paragraphs.
Jag välkomnar ledamöternas åsikter om att eventuellt ta bort dessa punkter.
EnglishFirst of all, we shall continue the negotiations with Cyprus with no loss of momentum.
Vi fortsätter till att börja med förhandlingarna med Cypern i oförminskad takt.
EnglishThey are potentially at risk of extinction from infectious disease and land loss.
De riskerar att utrotas på grund av infektionssjukdomar och markförluster.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
English(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
(NL) Herr talman! Vi måste stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Synonymer (engelska) till "loss":

loss
losses
English
hearing loss
English