EN

to lose [lost|lost] {verb}

volume_up
The telecommunication sector is a big employer and has much to lose.
Telekommunikationssektorn är en stor arbetsgivare och har mycket att förlora.
Parliament must set an example if it does not want to lose its credibility.
Parlamentet måste agera förebildligt för att inte förlora trovärdighet.
Without it charities will lose millions of euros each year.
Utan detta kommer välgörenhetsorganisationerna att förlora miljontals euro varje år.
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
Otherwise citizens in the Member States will lose confidence.
Annars kommer medlemsstaternas medborgare att tappa förtroendet.
Let us not lose sight, however, of the starting point of the relationship.
Men vi får inte tappa utgångspunkten för förhållandet ur sikte.
The European Union cannot lose the opportunity of obtaining a strategic partnership with Brazil.
Europeiska unionen får inte missa möjligheten att uppnå ett strategiskt partnerskapsavtal med Brasilien.
We must not lose this political momentum and this unique opportunity to revitalise the single market.
Vi får inte tappa denna politiska kraft och missa detta unika tillfälle att förnya den inre marknaden.
We believe that the European driving licence brings Europe very close to the citizens and is a wager we must not lose.
Vi anser att EU-körkortet för Europeiska unionen närmare sina medborgare och det är någonting vi inte har råd att missa.
The electorate in countries large and small would lose all power over the laws.
Väljarna i såväl stora som små länder kommer att mista allt inflytande över lagstiftningen.
The present crews in these ships, Mr President, will therefore lose their jobs.
De nuvarande besättningarna på dessa fartyg kommer således, herr ordförande, att mista sina arbeten.
Three hundred workers will lose their jobs and 3 500 farmers will be very badly affected.
Trehundra arbetstagare kommer att mista sina arbeten och 3 500 jordbrukare kommer att drabbas mycket hårt.
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
Banks should of course not lose any money at all, and they must stand surety for their organisation.
Banker får naturligtvis inte tappa bort några pengar alls, och de måste stå som garant för sin organisation.
But we must not get lost in a period of narrow introspection.
Men vi får inte tappa bort oss i en period av trångsynt självrannsakan.
To conclude, we must not lose sight of eliminating the digital divide, even in the midst of economic crisis.
Sammanfattningsvis får vi inte ens mitt uppe i den ekonomiska krisen försumma att undanröja den digitala klyftan.
When negotiating a mandate, it would be inappropriate to get lost in too many details.
När man förhandlar om ett mandat är det olämpligt att förlora sig i alltför många detaljer.
The global perspective she adopts, which avoids getting lost in too much detail, is entirely suitable.
Hon intar ett heltäckande perspektiv och undviker därigenom att förlora sig för mycket i detaljer, vilket är helt rätt.
to lose (även: to waste)
Apart from that, the European Union should lose no time in developing new initiatives aimed at cutting off the drug route between Iran and Europe.
Förutom detta bör Europeiska unionen inte förspilla någon tid i utvecklingen av nya initiativ i syfte att skära av narkotikaleden mellan Iran och Europa.
If you try to re-draw the package at this stage you will lose the whole deal.
Om man försöker göra om paketet i detta skede kommer man att miste om hela överenskommelsen.
We would therefore lose an historic opportunity, to quote President Prodi again.
För att än en gång upprepa ordförande Prodis ord skulle vi alltså miste om ett historiskt tillfälle.
If you miss the deadline, you could lose your entitlement.
Om du lämnar in ansökan för sent kan du miste om förmånerna.
When negotiating a mandate, it would be inappropriate to get lost in too many details.
När man förhandlar om ett mandat är det olämpligt att förlora sig i alltför många detaljer.
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.

Användningsexempel för "to lose" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
EnglishThis will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
Det kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Den finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
EnglishI believe that time limits should be reduced, otherwise we will lose credibility.
Jag anser att handläggningstiderna bör förkortas, annars förlorar vi trovärdighet.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Det finns ingen tid att förlora, vi får inte skjuta upp allt till sista minuten.
EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
EnglishWe lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
Vi förlorar betydande summor pengar för att de inte inkasseras av medlemsstaterna.
EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
För övrigt vill jag tillägga att de nya medlemsstaterna endast kan förlora här.
EnglishNevertheless, we should not lose sight of fundamental problems and weaknesses.
Inte desto mindre får vi inte bortse från fundamentala problem och svagheter.
EnglishLet us not lose sight of the fact that a budget has been presented to us today.
Låt oss inte glömma det faktum att en budget har presenterats för oss i dag.
EnglishNor must we lose sight of the deadlock in which these players found themselves.
Vi får inte heller bortse från det dödläge som dessa aktörer hade hamnat i.
EnglishThat might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
Det kan bli nödvändigt så att vi inte förlorar den talartid vi har tilldelats.
EnglishIt is a palpable matter, a challenge for us, and there is no time to lose.
Det är en påtaglig fråga, en utmaning för oss, och vi har ingen tid att förlora.
EnglishBy extension, you lose the ability to control your own economic development.
I förlängningen förlorar man möjligheten att styra sin egen ekonomiska utveckling.
EnglishThe experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
EnglishIf we do not get that right, we will definitely lose the confidence of our citizens.
Om vi inte gör rätt här kommer vi absolut att förlora våra medborgares förtroende.
EnglishOn the basis of the EU's own figures, Egypt is expected to lose 1.5 million jobs.
På grundval av EU:s egna siffror väntas Egypen förlora 1,5 miljoner arbetstillfällen.
EnglishAccounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.
Rapporter visar att smärtan är så stor att offren ofta förlorar medvetandet.
EnglishAt this stage there can be no exceptions, as this would cause us to lose credibility.
På denna punkt får det inte finnas några undantag, annars blir vi inte trovärdiga.
EnglishEarlier, I heard one speaker say that we must be careful not to lose our citizens.
Jag hörde en talare säga innan att vi måste passa på så vi inte förlorar medborgarna.

"lose a game" på svenska

lose a game
Swedish
  • förlora ett spel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"lose grip" på svenska

lose grip
Swedish
  • tappa greppet
  • förlora greppet
Mera chevron_right