EN

to loosen [loosened|loosened] {verb}

volume_up
What are we going to do to loosen the IMF's vice-like grip on Mr Lula?
Vad skall vi göra för att lossa detta valutafondens järngrepp om president Lula?
It is firstly essential to loosen the stranglehold of the stability pact so that internal demand, the foundation of a healthy economy, can be consolidated.
Först är det nödvändigt att lossa på det järngrepp som stabiliseringspakten utgör, för att man skall kunna stärka det inre kravet, något som är grunden för en solid ekonomi.
We want to strengthen the European Parliament, to support the independence of its Members and to loosen the bonds committing them to the pursuit of purely national interests.
Vi vill stärka Europaparlamentet, stödja parlamentsledamöternas självständighet och lossa på de band som gör att de driver rent nationella intressefrågor.
to loosen
This is so despite the fact that certain, though by no means all, opponents of nuclear power try, irresponsibly, to sabotage the transport operation, for example, by loosening rails.
Detta trots att vissa - alls inte alla - kärnkraftsmotståndare ansvarslöst försöker sabotera transporter till exempel genom att lösgöra järnvägsskenor.
to loosen
We cannot loosen the certain, stable and clear framework that is being established.
Vi kan inte luckra upp de säkra, stabila och tydliga ramar som håller på att inrättas.

Användningsexempel för "to loosen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot loosen the certain, stable and clear framework that is being established.
Vi kan inte luckra upp de säkra, stabila och tydliga ramar som håller på att inrättas.
EnglishWhat are we going to do to loosen the IMF's vice-like grip on Mr Lula?
Vad skall vi göra för att lossa detta valutafondens järngrepp om president Lula?
EnglishWe should not loosen the rules against unfair trade, but rather enforce them.
Vi bör inte släppa på reglerna mot orättvis handel, utan tillämpa dem.
EnglishThe same applies in Kosovo; we cannot wait for the Americans to loosen this knot for us.
Detsamma gäller för Kosovo - vi kan inte vänta på att amerikanerna ska lösa upp den knuten åt oss.
EnglishAs Mr Simpson said before: if we now loosen the string, the entire package will unravel and collapse, which would be a bad outcome.
Som kollega Simpson redan har uttryckt det: om vi sliter av tråden nu faller hela paketet isär, och då får vi ett dåligt resultat.
EnglishYou gotta loosen up.
EnglishIt certainly did nothing to loosen the grip on power enjoyed by Europe's last self-isolating dictator, President Alexander Lukashenko.
Det har förvisso inte åstadkommit något för att få Europas siste oåtkomlige diktator, president Alexandr Lukasjenko, att släppa greppet om makten.
EnglishI hope that all the institutions have drawn the correct conclusions from the financial, economic and social crisis that is slow to loosen its grip on us.
Jag hoppas att alla institutioner har dragit rätt slutsatser av den finansiella, ekonomiska och sociala kris som bara långsamt släpper sitt grepp om oss.
EnglishBut, if we slacken deadlines, if we loosen the agenda, if we are laborious, it will be thought we are either not serious or not efficient.
Men om vi ger efter vad gäller tidsfrister, om vi lättar på dagordningen, om vi är arbetssamma, kommer man att anse att vi antingen inte är allvarliga eller inte är effektiva.
EnglishSecondly, the EU needs to loosen its state aid prohibitions so that things like modest industrial derating might help keep our manufacturing afloat.
För det andra måste EU lätta på sina förbud mot statligt stöd så att saker som blygsamma skattelättnader för industrin kan bidra till att hålla tillverkningen på fötter.
EnglishIt is firstly essential to loosen the stranglehold of the stability pact so that internal demand, the foundation of a healthy economy, can be consolidated.
Först är det nödvändigt att lossa på det järngrepp som stabiliseringspakten utgör, för att man skall kunna stärka det inre kravet, något som är grunden för en solid ekonomi.
EnglishWe want to strengthen the European Parliament, to support the independence of its Members and to loosen the bonds committing them to the pursuit of purely national interests.
Vi vill stärka Europaparlamentet, stödja parlamentsledamöternas självständighet och lossa på de band som gör att de driver rent nationella intressefrågor.
EnglishTo loosen this stranglehold we must introduce a genuine system to defend European trade while at the same time lightening the burden of the public sector, especially social systems.
För att släppa detta järngrepp skulle det behövas ett verkligt handelsförsvar i Europa, samtidigt som den offentliga sfären minskas, bl.a. de sociala systemen.
EnglishIt ratifies your initiatives, it begs the Central Bank in a roundabout manner to loosen ever so slightly the stranglehold of the Maastricht criteria, but it does not decide a thing.
Era initiativ ratificeras, Europeiska centralbanken ombes i förtäckta ordalag att lossa en aning på järngreppet om Maastrichtkriterierna, men ingenting beslutas.

"loosen the grip" på svenska

loosen the grip
Swedish
  • lossa greppet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "loosening":

loosening
loosened