EN

loosely {adverb}

volume_up
loosely
Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Gör vi ett stort misstag genom att löst kombinera belopp med senare utgifter?
The Code must be reviewed and should not merely be a set of guidelines, loosely interpreted.
Uppförandekoden måste ses över och bör inte vara enbart en samling löst tolkade riktlinjer.
With its own legal personality, the Union is changing from a forum of loosely cooperating states to a historic, independent player.
I egenskap av egen juridisk person ändras unionen från ett forum för löst samarbetande stater till en historisk, oberoende aktör.
loosely (även: freely, readily)
The practice of fundamental rights such as expressing one’s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
Att tillämpa grundläggande rättigheter så som att uttrycka sin åsikt kan till och med fritt tolkas som spioneri på grund av en särskild lag om inre säkerhet.
The use of state secrecy legislation as well as other loosely defined criminal provisions facilitates the prosecution of those who speak or publish freely.
Användningen av lagstiftning om statshemligheter och andra löst definierade straffrättsliga regler underlättar lagföringen av dem som talar eller publicerar fritt.
In his novel Schweik, Jaroslav Hašek once made a pun, a German-Hungarian pun, kelet oszt, nyugat veszti, which loosely translated means that the East gives and the West takes.
I sin roman Den tappre soldaten Švejk använde Jaroslav Hašek en ordlek, en tysk-ungersk ordlek, kelet oszt, nyugat veszti, vilket fritt översatt betyder att öst ger och väst tar.

Användningsexempel för "loosely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAre we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Gör vi ett stort misstag genom att löst kombinera belopp med senare utgifter?
EnglishThis requirement should not be applied as loosely as on previous occasions.
Detta krav får inte tillämpas lika slappt som vid tidigare tillfällen.
EnglishThis requirement should not be applied as loosely as on previous occasions.
Detta är viktigt med hänsyn till hela EU: s finansiella stabilitet.
EnglishThe Code must be reviewed and should not merely be a set of guidelines, loosely interpreted.
Uppförandekoden måste ses över och bör inte vara enbart en samling löst tolkade riktlinjer.
EnglishThe criticisms voiced by certain opponents of this directive are only loosely related to its draft.
Den kritik som vissa motståndare till direktivet har framfört gäller bara i viss mån dess utformning.
EnglishBoth of these categories are very loosely defined.
Båda dessa kategorier är mycket vagt definierade.
EnglishOn a loosely related note, I cannot help but wonder what has happened to the integrity of the European Union’s policy.
Med anledning av detta kan jag inte låta bli att undra vad som har hänt med Europeiska unionens politiska integritet.
EnglishThe criticisms voiced by certain opponents of this directive are only loosely related to its draft.
Tack vare parlamentets arbete har delar av texten som var oklara förbättrats, men vi får inte skapa nya problem när vi röstar om förslaget.
EnglishIf I might put it rather loosely, it is on that basis that legislation can be drafted with varying degrees of rigour.
Med detta som utgångspunkt kan lagstiftningen sedan utformas med olika stränghetsgrad, för att använda ett vardagligt uttryck.
EnglishI repeat what I said last month that those who talk loosely about independence are only going to make the situation worse, not better.
Jag upprepar vad jag sade förra månaden, att de som talar löst om självständighet bara gör situationen värre, inte bättre.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, there is an old German nursery rhyme which loosely translates as: ' I ride with the mail, I ride with the post.
Herr ordförande, kära kolleger! I en gammal tysk barnvisa heter det: " Jag åker, jag åker, jag åker med posten.
EnglishWith its own legal personality, the Union is changing from a forum of loosely cooperating states to a historic, independent player.
I egenskap av egen juridisk person ändras unionen från ett forum för löst samarbetande stater till en historisk, oberoende aktör.
EnglishSix of these clearly lie at the door of the Council, and only two can loosely be blamed on the European Parliament.
I sex av dessa exempel är det uppenbart att skulden ligger hos rådet, medan skulden endast i två fall kan i viss mån läggas på Europaparlamentet.
EnglishThe practice of fundamental rights such as expressing one ’ s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
En rättsstat behöver tydliga och exakta lagar som garanterar likställdhet och rättssäkerhet för alla.
EnglishThe loosely-framed common position must be tightened up to discourage free-riders who do not take responsibility for their own waste.
Den löst utformade gemensamma ståndpunkten måste stramas upp så att den avskräcker fripassagerare som inte tar ansvar för sitt eget avfall.
EnglishThe project is a first step towards a flexible testbed, built on loosely coupled modules which are easily exchanged as technology evolves.
The project is a first step towards a flexible testbed, built on loosely coupled modules which are easily exchanged as technology evolves.
EnglishOn a loosely related note, I cannot help but wonder what has happened to the integrity of the European Union’ s policy.
Problemet är alarmerande, inte bara ur ekonomisk synvinkel utan också på grund av kopplingarna till andra former av brottslighet, som handel med narkotika, vapen och människor.
EnglishInstead of presenting a well thought out and coherent proposal, the Commission presented a proposal that is loosely defined and whose sole aim is to make budgetary savings.
Men i stället för ett övertänkt och konsekvent förslag kommer kommissionen med ett lösryckt förslag som bara syftar till budgetbesparingar.
EnglishThe use of state secrecy legislation as well as other loosely defined criminal provisions facilitates the prosecution of those who speak or publish freely.
Användningen av lagstiftning om statshemligheter och andra löst definierade straffrättsliga regler underlättar lagföringen av dem som talar eller publicerar fritt.
EnglishThe practice of fundamental rights such as expressing one’s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
Att tillämpa grundläggande rättigheter så som att uttrycka sin åsikt kan till och med fritt tolkas som spioneri på grund av en särskild lag om inre säkerhet.