EN

looked {perfektparticip}

volume_up
looked
I looked at the Border Security element of the Italian Coastguard in the Bay of Naples.
I Neapels hamn tittade jag på den italienska kustbevakningens gränssäkring.
And they looked at the herbivores. ~~~ And they weren't savanna herbivores.
Och de tittade på växtätarna, och det var inga växtätare från savannen.
The official sitting your left looked in my direction but did not inform you.
Den tjänsteman som sitter till vänster om er tittade på mig, men informerade er inte.
looked (även: searched, hunted, scouted)
volume_up
letade {perf. part.}
And I looked -- for one of my books, I looked at divorce data in 58 societies.
Och jag letade -- i en av mina böcker letade jag efter skilsmässostatistik i 58 samhällen.
So I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
Så jag letade igenom alla hans mer än 700 teckningar, i jakt på mansporträtt.
It was not what was being looked for and so we have not pursued that.
Det var inte det man letade efter, och därför har vi inte gått vidare med det.

Användningsexempel för "looked" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNanomaterials will be looked at specifically in future reviews of restrictions.
Nanomaterial kommer att undersökas specifikt i framtida översyner av begränsningar.
EnglishSo I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
Så jag letade igenom alla hans mer än 700 teckningar, i jakt på mansporträtt.
EnglishMr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.
(DA) Herr talman! I ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.
EnglishAll institutions can be looked at including this Parliament, which I welcome.
Alla institutioner kan granskas, inklusive detta parlament, vilket jag välkomnar.
EnglishHave you looked at this in the recent past; and would you please reply to this?
Har ni på senare tid tittat närmare på det och jag skulle gärna få ett svar på det?
EnglishWe looked for alternatives, and there is no shortage of suggestions and ideas.
Vi har sökt efter alternativ, och det råder ingen brist på förslag och idéer.
EnglishThey are two separate issues although they must indeed be looked at together.
Detta är två separata frågor, även om de verkligen måste hanteras tillsammans.
EnglishBut all exhibitions are in fact looked at first by the so-called Comart committee.
Alla utställningar blir emellertid först bedömda av den så kallade Comartkommittén.
EnglishAnd everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
EnglishIt looked the same, but it had a different origin, it was a different artwork.
Den såg likadan ut, men hade ett annat ursprung, det var ett annat konstverk.
EnglishThe Commission has looked at them and has seen that there is insufficient evidence.
Kommissionen har tittat på dem och har sett att det saknas tillräckliga bevis.
EnglishLooked at in practical terms, that means Brazil must be stabilised at this time.
Praktiskt sett betyder det att för närvarande måste Brasilien stabiliseras.
EnglishIt is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
Det är hög tid att de berörda parlamentsutskotten ser närmare på denna fråga.
EnglishAt EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
På EU-nivå och i andra medlemsstater såg det utan tvekan lite annorlunda ut.
EnglishLooked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.
Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.
EnglishMr Prodi and Mr Aznar looked distinctly uncomfortable with each other at the summit.
Prodi och Aznar såg ut att vara påtagligt besvärade av varandra vid toppmötet.
EnglishI have also looked into some of the smaller issues such as the car service for Members.
Jag har också granskat några av de mindre frågorna, som ledamöternas bilservice.
EnglishI have looked at the various estimates of what this would cost the industry.
Jag har tittat på de olika beräkningarna av vad detta skulle kosta industrin.
EnglishNothing has happened on that either and this needs to be looked into urgently.
Ingenting har hänt med det heller, och det behöver ses över å det snaraste.
EnglishThe Environment Agency looked into matter and found no environmental harm,
Miljöbyrån undersökte saken och ansåg inte att miljön hade åsamkats några skador.