"to look to" - Svensk översättning

EN

"to look to" på svenska

EN

to look to {verb}

volume_up
I do not think that we should entirely look to the Americans to influence our policy in that regard.
Jag tror inte att vi skall räkna med att amerikanerna kommer att påverka vår politik i det hänseendet.
It is truly excellent that we can also look forward to having regulatory authorities of an international nature.
Det är alldeles utmärkt att vi också kan räkna med att få tillsynsmyndigheter av internationellt slag.
I should like to emphasise two aspects where I think we need to look for follow-up as soon as possible.
Jag vill betona två aspekter där jag tror vi att måste räkna med en uppföljning så snart som möjligt.
After that he may be able to a look forward to the sanctions being lifted, but not before.
Därefter kan han eventuellt vänta sig ett upphävande av sanktioner men inte förr.
In science we have to keep the whole database, and look to see if the number of hits somehow stands out from the total number that you would expect by chance.
Vetenskapen måste dock hålla koll på hela databasen, och undersöka om antalet träffar på något sätt står ut från det totala antalet man skulle vänta sig av slumpen.
Rail is a sustainable means of transport and we must look after it.
Järnvägen är ett hållbart transportmedel, så låt oss sköta om det.
Jag försöker bara sköta om mig själv.
Most women now have a paid job, while men do not work fewer hours to look after and raise the children.
Nu har de flesta kvinnor ett betalt arbete, utan att männen jobbar mindre för att sköta om och uppfostra barnen i hemmet.
We must be particularly on the look-out to see that new technology in the workplace will not displace older staff.
Särskilt skall man sörja för att införandet av ny teknologi på arbetsplatserna inte medför utslagning av äldre arbetstagare.
I think there is an urgent need, given the recent train crashes, for external inspection agencies to look after the safety of passengers in Europe.
Jag tror att det är absolut nödvändigt, om vi ser på tågolyckorna under senare tid - att här sörja för externa provningsinrättningar för att garantera passagerarnas säkerhet i Europa.
We must therefore maintain pressure on the Russian authorities to do much more to facilitate access for international donors and to look after their safety.
Vi måste därför behålla trycket på de ryska myndigheterna att göra mycket mer för att underlätta de internationella givarnas tillträde och för att sörja för deras säkerhet.

Användningsexempel för "to look to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Vi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
EnglishI commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
Jag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishThere is a lot that we can do, but we have to look at the situation differently.
Det finns mycket vi kan göra, men vi måste betrakta situationen på ett annat sätt.
EnglishI look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
EnglishI would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
Jag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
EnglishThat being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
EnglishTo answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
För att kunna svara på det måste man ta en närmare titt på spindelns spinnvårta.
EnglishCan I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?
Kan jag lita på min vanliga hjärna eller kan jag lära mig se förbi de sakerna?
EnglishEurope cannot only look inward during these meetings, we have to look externally.
Europa kan inte bara vara inåtblickande under dessa möten, vi måste agera utåt.
EnglishWe will, of course, take a closer look at the social dimension of globalisation.
Vi kommer självfallet att titta närmare på globaliseringens sociala dimension.
EnglishWe look to the resumption of the Troika discussions on human rights with China.
Vi tittar på återupptagandet av trepartssamtalen om mänskliga rättigheter i Kina.
EnglishThe Commission should take additionality up again and look at it very seriously.
Kommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.
EnglishIt is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.

Liknande översättningar för "to look to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
look substantiv
look forward to
to refer to verb
to come to verb