"longing" - Svensk översättning

EN

"longing" på svenska

SV
SV
volume_up
long {substantiv} [förkortning]
EN

longing {gerundium}

volume_up
longing

Användningsexempel för "longing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
Många européer längtar efter att bli delaktiga, efter att bli en del av EU:s framtid.
EnglishMany Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
Många européer längtar efter att bli delaktiga, efter att bli en del av EU: s framtid.
EnglishThey spoke of their courage and of their undying and dignified longing for peace.
De talade om sitt mod och sin ständiga och värdiga fredslängtan.
EnglishIt was a time when people acted on behalf of one another, because of their longing for freedom.
Det var en tid då folk agerade på varandras vägnar eftersom de längtade efter frihet.
EnglishSo much for the alleged great public longing for data retention!
Så mycket för allmänhetens påstådda längtan efter lagring av uppgifter!
EnglishThe people of Zimbabwe have a deep-seated longing for democracy.
Befolkningen i Zimbabwe har en djupt rotad längtan efter demokrati.
EnglishI think we have very nearly reached a final agreement, something we are all longing for.
Enligt min uppfattning är vi mycket nära en slutlig överenskommelse, något som vi alla ser fram emot.
EnglishThe answer is that there was a great longing for success, and a great need to demonstrate unity.
Svaret är att det fanns en stor längtan efter framgång och ett stort behov av att visa på enighet.
EnglishSmall, medium-sized and micro-businesses in particular wait with longing to have their burdens removed.
Små, medelstora företag och mikroföretag i synnerhet längtar efter att slippa en del av bördan.
EnglishHaving been there, my personal impression is that the people are longing for peace and democracy.
Efter att ha deltagit där har jag personligen det intrycket att människorna längtar efter fred och demokrati.
EnglishThe Darfur people deserve to achieve what they have been longing for for so long - lasting peace and justice.
Folket i Darfur förtjänar att få det som de har längtat efter så länge - bestående fred och rättvisa.
EnglishThere is a great longing for normality in Serbia.
Det finns en stor längtan efter normalitet i Serbien.
EnglishThough economic reasons are usually the cause of such upheavals, in all cases, there is a deep longing for freedom.
Även om orsakerna till sådana uppror vanligen är ekonomiska finns det alltid en djup längtan efter frihet.
EnglishIt is necessary for the state to provide support so that women can work and, at the same time, fulfil their longing to be mothers.
Staten måste ge stöd så att kvinnor kan arbeta och samtidigt uppfylla sin längtan att bli mödrar.
EnglishThe time has come to respond to that longing.
Detta är tillfället att uppfylla denna önskan.
EnglishThe results of the referendum clearly show the longing of predominantly Christian South Sudan for independence.
Resultatet av folkomröstningen visar tydligt den längtan som finns efter självständighet i det huvudsakligen kristna Sydsudan.
EnglishIn the monetary policy sphere we can expect lower interest rates, which many European politicians have been longing to see.
På det penningpolitiska området kan vi förvänta oss lägre räntor, vilket många europeiska politiker sett fram emot.
EnglishShe will make her internship (practical training placement) in Johannesburg, South Africa, and the longing for her departure is significant.
Hon ska nämligen göra sin praktik (VFU) i Johannesburg, Sydafrika, och längtan till avresan är påtaglig.
EnglishWhat began with individual people's courage and longing for peace led to the odious Wall's being torn down stone by stone.
Det som började med enskilda människors mod och frihetslängtan ledde till att sten efter sten av den förhatliga muren revs.
EnglishYeah, ' cause great artist about... you know, guilt and longing... and, you know, love disguised as sex... and sex disguised as love.
Att vara en stor artist innebär... skuld och längtan... och kärlek förklädd till sex, och sex förklädd till kärlek.