"long term growth" - Svensk översättning

EN

"long term growth" på svenska

Se exempelmeningar för "long term growth" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "long term growth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRegardless of the current complications, faster long-term growth remains Europe's priority.
Trots de aktuella problemen prioriterar EU fortfarande en snabbare långsiktig tillväxt.
EnglishThese actions are undertaken with a view to securing long-term growth prospects for the region.
Dessa åtgärder vidtas i syfte att säkerställa långsiktiga tillväxtutsikter för regionen.
EnglishI believe sound finances are essential to long-term growth.
Jag tror att sunda finanser är mycket viktiga för den långsiktiga tillväxten.
EnglishLong-term growth must be based on a sound macro-economic foundation.
En långsiktig tillväxt måste vila på en sund makroekonomisk grund.
EnglishI believe sound finances are essential to long-term growth.
Dessa är mycket mer dynamiska här än i Förenta staterna.
EnglishExperience shows that such transfer systems have a bad effect on long-term growth.
Min andra punkt gäller det förhållande att en del länder idag betalar betydligt mer än vad vi får tillbaka i form av bidrag.
EnglishImproved coordination on economic policy is without doubt a good idea for Europe's long-term growth.
Förbättrad samordning av den ekonomiska politiken är utan tvivel en bra idé för EU:s tillväxt på lång sikt.
EnglishWe now have that situation in Europe, so we should now have an opportunity for long-term growth in employment.
Det läget har vi nu i Europa, så det borde vara tillfälle nu för en långsiktig sysselsättningsökning.
EnglishFacilitating access to the labour market for these groups is also a prerequisite for long-term growth.
Att underlätta för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden är också en förutsättning för långvarig tillväxt.
EnglishIt is important that the system intended to manage public and private debt should support long-term growth.
Det är viktigt att systemet för att hantera offentlig och privat skuldsättning stöder en långsiktig tillväxt.
EnglishIndeed it is an important factor for long term growth.
De utgör en viktig tillväxtfaktor på lång sikt.
EnglishThat is why we need to create a basis for long-term growth in Europe, which will strengthen the European currency.
Vi behöver därför stärka Europas valuta genom att skapa förutsättningar för långsiktig europeisk tillväxt.
EnglishWe need an economic policy which is not simply focused on short-term growth, but also on long-term growth.
Vi behöver föra en ekonomisk politik som inte bara syftar till kortsiktig tillväxt, utan även långsiktig tillväxt.
EnglishFiscal consolidation is key and all the more necessary in good times in order to achieve long-term growth.
Lösningen är en finanspolitisk konsolidering, och alltmer nödvändig i goda tider för att uppnå långsiktig tillväxt.
EnglishWe retain a positive view on the trend for network cameras with an expected long-term growth potential of 25 percent per year.
Vi bibehåller en positiv syn på utvecklingen av nätverkskameror med en förväntad långsiktig tillväxtpotential om 25 procent per år.
EnglishWe maintain a positive view on the development of network cameras with an expected long-term growth rate of 20-25 percent per year.
Vi bibehåller en positiv syn på utvecklingen av nätverkskameror med en förväntad långsiktig tillväxttakt om 20-25 procent per år.
EnglishIt is therefore imperative that the EU should agree on a new strategy that is able to promote a vision for long-term growth and prosperity.
Det är därför oerhört angeläget att EU enas om en ny strategi som kan främja en vision för långsiktig tillväxt och välfärd.
EnglishWe need concerted action in three areas: economic governance, long-term growth strategy and the reform of financial services.
Vi behöver gemensamma åtgärder inom tre områden: ekonomisk styrning, långsiktig tillväxtstrategi och en reform av de finansiella tjänsterna.
EnglishDo you want the European Union to enter a further procyclical phase which will prevent us from benefiting from long-term growth overall?
Tänker ni leda Europeiska unionen genom ännu ett procykliskt moment som kopplar loss oss alla från tillväxttåget för lång tid framöver?
EnglishThe Commission's funding proposal is therefore consistent with generating long-term growth and promoting economic and social cohesion.
Kommissionens finansieringsförslag är därför förenligt med syftet att generera långsiktig tillväxt och att främja ekonomisk och social sammanhållning.

Liknande översättningar för "long term growth" på svenska

growth substantiv
term substantiv
long adjektiv