EN

long term {adjektiv}

volume_up
long term

Användningsexempel för "long term" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur resolution indicates the need for short- and long-term emissions objectives.
Vi pekar i vår resolution på behovet av utsläppsmål på kort sikt och på lång sikt.
EnglishWe know that this will have long-term social as well as political consequences.
Vi vet att det här kommer att få långvariga sociala och politiska konsekvenser.
EnglishSupport for democracy, as Parliament rightly points out, is a long-term process.
Demokratistöd är, som parlamentet helt riktigt påpekar, en långsiktig process.
EnglishHowever, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.
EnglishThe Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.
Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Detta är ett långsiktigt projekt som kräver övervakning och mätbara framsteg.
EnglishThis will need to balance short-term and long-term perspectives on this issue.
Vi måste jämka både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar i den här frågan.
EnglishBut will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?
Men kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishYour report, Mrs Sudre, quite rightly stresses the need to take long-term action.
Ert betänkande, fru Sudre, betonar med rätta behovet av att agera långsiktigt.
EnglishNevertheless, it states, the relationship will have to be stable and long term.
Det klargörs dock att man måste kunna åberopa en varaktig och stabil relation.
EnglishIt follows that Russia should recognise where its real, long-term interests lie.
Därför borde Ryssland inse var dess verkliga och långsiktiga intressen finns.
EnglishAnd are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
Och är ni säkra på att ett hållbart och långsiktigt arrangemang kan inrättas?
EnglishWe need to encourage the development of timeshare and long-term holiday products.
Vi måste främja utvecklingen av tidsdelat boende och långsiktiga semesterprodukter.
EnglishWe have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Vi måste besluta om vi vill eller inte vill vara beroende av andra på lång sikt.
EnglishUnion citizens will benefit from the liberalisation of services in the long term.
Unionens medborgare kommer att dra nytta av avregleringen av tjänster på lång sikt.
EnglishIn the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
På lång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
EnglishNabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
Nabucco kan bara bli framgångsrikt om det får långsiktiga politiska garantier.
EnglishThat is why we must make it our long-term goal to cover costs through charges.
Därför behöver vi det långsiktiga målet med kostnadstäckning genom avgifterna.
EnglishViolence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
Våld är inte en bra eller långsiktig lösning på problem någonstans i världen.

Synonymer (engelska) till "long-term":

long-term

Liknande översättningar för "long term" på svenska

term substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish