EN

long-running {adjektiv}

volume_up
In any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
I vilket fall som helst förefaller en siffra vara tydlig, som bekräftar en långvarig trend.
I think immediately of the long-running and illegal ban on British beef.
Jag kommer omedelbart att tänka på det långvariga och olagliga förbudet mot brittiskt nötkött.
So what does the report recommend that is different, that adds value to this very long-running debate?
Så vad är det betänkandet rekommenderar som är annorlunda, som tillägger något av värde till denna mycket långvariga debatt?

Användningsexempel för "long-running" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
I vilket fall som helst förefaller en siffra vara tydlig, som bekräftar en långvarig trend.
EnglishI think immediately of the long-running and illegal ban on British beef.
Jag kommer omedelbart att tänka på det långvariga och olagliga förbudet mot brittiskt nötkött.
EnglishWe are fighting here for technical measures which, hopefully, will not turn into a long-running saga.
Vi strider här om tekniska åtgärder, och förhoppningsvis blir det inte någon långkörare.
EnglishAs a result, we are again faced with a long-running scandal.
Det betyder att vi än en gång har att göra med en pågående skandal.
EnglishThis is a long-running issue, and I unreservedly support the report Mr Maat has presented.
Vi sysselsätter oss med en långkörare och jag stöder utan förbehåll det betänkande som min kollega Maat har lagt fram.
EnglishThe second reading of the postal directive sees us approaching the end of what has been a long-running saga.
Andra behandlingen av postdirektivet innebär att vi närmar oss slutet på vad som varit en riktig långkörare.
EnglishIt is a long-running issue because new professions and new job descriptions are, of course, constantly coming into existence.
Den är långsiktig eftersom nya yrken och nya arbetsbeskrivningar naturligtvis hela tiden tillkommer.
EnglishSo what does the report recommend that is different, that adds value to this very long-running debate?
Så vad är det betänkandet rekommenderar som är annorlunda, som tillägger något av värde till denna mycket långvariga debatt?
EnglishI welcome the question from the honourable Member who I know has a long-running interest in the issue of comitology.
   . – Jag välkomnar frågan från ledamoten som jag vet sedan länge har ett intresse i frågan om kommittésystemet.
EnglishNo progress is visible in the resolution of this long-running conflict and the information that is coming out is horrifying.
Ingen framgång kan skönjas i lösningen av denna långvariga konflikt och informationen som kommer ut är upprörande.
EnglishThis particular issue - the issue of a transit agreement with Switzerland - has involved a long-running series of negotiations.
Detta specifika fall - frågan om ett transitavtal med Schweiz - har vairt föremål för en serie överläggningar under lång tid.
EnglishWith regard to Europol, I should be extremely grateful for the support of this House so that we can get Europol up and running at long last.
När det gäller Europol skulle jag vara väldigt tacksam för hjälp från denna kammare för att äntligen få Europol på plats.
EnglishMy question to you is this: when can we really expect to see the EURODAC system which we have waited so long for up and running?
Min fråga till er lyder: När kan vi i praktiken räkna med att Eurodac-systemet, som vi redan väntat så länge på, blir funktionsdugligt?
EnglishThe Court of First Instance upholds a 2004 ruling in the long running anti-trust case against US software giant Microsoft, brought by the European Commission.
Förstainstansrätten fastställer EU-kommissionens beslut från 2004 om att bötfälla det amerikanska programvaruföretaget Microsoft.
EnglishIf tomorrow we succeed in producing a draft statute we will have taken a first and major step to solve this long running and open sore.
Om vi i morgon lyckas med att ta fram ett förslag till ledamotsstadga, så har vi tagit ett första betydelsefullt steg för att lösa denna långdragna och infekterade fråga.
EnglishWe welcome the release of democracy activist Saad Ibrahim and share the satisfaction of all true friends of Egypt that this long-running saga is over.
Vi välkomnar frigivningen av demokratiaktivisten Saad Ibrahim, och vi delar alla sanna Egyptenvänners tillfredsställelse över att denna långvariga historia är över.
English. - (DE) Mr President, this has been a very long-running saga, and I would like to take this opportunity to reiterate my sincere thanks to Mr Costa.
för Verts/ALE-gruppen. - (DE) Herr talman! Detta har varit en evighetsföljetong, och jag vill ta tillfället i akt att återigen varmt tacka Paolo Costa.
EnglishThe first is a long-running issue - an old favourite - that Parliament has been dealing with for a long time, and that is the national management declarations.
Det första är en fråga som har funnits med länge - en gammal favorit - som parlamentet har hanterat under lång tid, och det gäller de nationella förvaltningsförklaringarna.
EnglishIn the broader context, the long running controversy makes the point that greater flexibility is needed in the WTO if jobs are to be protected in less well off societies.
I ett större sammanhang visar den långvariga kontroversen att större flexibilitet är nödvändig i WTO om arbetstillfällen skall kunna skyddas i mindre välbeställda samhällen.
EnglishMr President, Nigeria has been the scene of a long-running saga of unrest and brutality, and the outlook for democracy and human rights remains highly uncertain.
Herr ordförande! Nigeria har utgjort scen för en långdragen historia med oroligheter och brutalitet, och utsikterna för demokrati och mänskliga rättigheter är fortfarande mycket osäkra.

Synonymer (engelska) till "in the long run":

in the long run
English

Liknande översättningar för "long-running" på svenska

running substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
long underwear substantiv
long gone adverb
long jump substantiv
Swedish
long trip substantiv
Swedish