"Lomé" - Svensk översättning

EN

"Lomé" på svenska

SV
EN

Lomé {egennamn}

volume_up
1. "capital of Togo", geografi
Lomé
volume_up
Lomé  {egenn.} (Togos huv.stad)
The content of the agreements has progressed steadily between Lomé I and Lomé VI.
Från Lomé I till Lomé VI har det skett ständiga förbättringar av avtalsinnehållet.
I believe this is essential if we are to complete Lomé IV and have a post-Lomé period.
Jag anser det vara nödvändigt att avsluta Lomé IV och under en tid låta post-Lomé råda.
The second African, Caribbean, Pacific (ACP)-EEC Convention (Lomé II) is signed in Lomé, Togo.
Den andra konventionen (Lomé II) mellan AVS-länderna och Europeiska gemenskaperna undertecknas i Lomé i Togo.

Användningsexempel för "Lomé" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere have already been several deaths in the demonstrations taking place in Lomé.
Flera dödsfall har redan inträffat under de demonstrationer som äger rum i Lomé.
EnglishThe content of the agreements has progressed steadily between Lomé I and Lomé VI.
Från Lomé I till Lomé VI har det skett ständiga förbättringar av avtalsinnehållet.
EnglishWhy is Article 5 of the Lomé Convention not applied to the regime in Equatorial Guinea?
Varför tillämpas inte Lomékonventionens artikel 5 på regimen i Ekvatorialguinea?
EnglishThe Council has not discussed the possibility of Cuba acceding to the Lomé Convention.
Rådet har inte dikuterat möjligheten till Kubas anslutning till Lomékonventionen.
EnglishThis makes it all the more difficult to link development aid and Lomé-related benefits.
Detta gör det ännu svårare att fördela utvecklings- och Lomé-relaterat bistånd.
EnglishOur business rules for cooperation with Togo are in article 5 of the Lomé Convention.
Vår affärsmässiga grundval för samarbetet med Togo är artikel 5 i Lomékonventionen.
EnglishI welcome the fact that Article 366 of the Lomé Convention has been invoked.
Jag välkomnar det faktum att artikel 366 i Lomékonventionen kommit i fråga.
EnglishThe Lomé Convention is unique and should be maintained, of that there should be no doubt.
Lomékonventionen är till sin natur unik och bör bevaras, därom råder inget tvivel.
EnglishSo, I think that will have a pre-eminent role in the next Lomé Convention.
Så jag tror det kommer att få en framträdande roll i nästa Lomékonvention.
EnglishThe report raises no objections to Agenda 2000's neglect of Lomé and the ACP countries.
Betänkandet chockeras inte över att Agenda 2000 har glömt bort Lomé och AVS-länderna.
EnglishThe Solomon islands deposit the instruments of accession to the Lomé Convention.
Salomonöarna deponerar anslutningsinstrumenten för Lomékonventionen.
EnglishI believe this is essential if we are to complete Lomé IV and have a post-Lomé period.
Jag anser det vara nödvändigt att avsluta Lomé IV och under en tid låta post-Lomé råda.
EnglishThe evaluation of the Lomé agreements in the 90s made that abundantly clear.
Det visade sig tydligt i utvärderingen av Lomé-avtalen på nittiotalet.
EnglishInitiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
Det krävs bifall från Europaparlamentet för att starta ett Lomésamarbete.
EnglishAfter all, Parliament's assent was needed for the Lomé Convention to come into force.
Samtycke från Europaparlamentet är ju också nödvändigt för Lomékonventionens ikraftträdande.
EnglishThe Lomé Convention always has been and still is a milestone in this kind of cooperation.
Loméavtalet gäller fortfarande och är en milstolpe i ett sådant arbete.
EnglishThe Lomé Agreement is subject to a WTO exemption only until February 2000.
Lomé-konventionen har fram till februari 2000 ett undantag från WTO.
EnglishAre we going to watch continual attacks being made against the Lomé system without reacting?
Skall vi utan att reagera låta de successiva attackerna mot Lomésystemet breda ut sig?
EnglishWill the Cotonou Agreement yield more results than its Lomé predecessors?
Kommer Cotonouavtalet att vara mer fruktbart än föregångarna i Lomé?
EnglishMr President, some days ago the ACP-EU Joint Assembly sat in Lomé, Togo.
Herr ordförande! För några dagar höll AVS-EU: s gemensamma församling session i Lomé, i Togo.