"logical" - Svensk översättning

EN

"logical" på svenska

volume_up
logic {substantiv}
volume_up
logicism {substantiv}
EN

logical {adjektiv}

volume_up
logical (även: consecutive, judicial)
It is a logical follow-up to the directive on the quality and safety of blood.
Detta är en logisk uppföljning av direktivet om kvalitets- och säkerhetsnormer för blod.
This is logical, since he is also chairman of the Committee on Budgets.
Den är logisk eftersom han också är ordförande i budgetutskottet.
This operation is not identical to Combine which depicts a logical XOR operation.
Denna operation är inte identisk med kombinera, som motsvarar en logisk XOR-operation.
logical (även: organized)
logical (även: orderly)

Användningsexempel för "logical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Den logiska konsekvensen av detta är att föroreningen kommer att öka i området.
EnglishIt is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
Det är alltså fullständigt logiskt att dra de politiska slutsatserna av detta.
EnglishWe do not have to call it a European FBI, but that is the logical next step.
Vi behöver inte kalla det ett europeiskt FBI, men det är ett logiskt nästa steg.
EnglishWhat took place last week is the logical outcome of what has happened in the past.
Det som hände den här veckan är den logiska följden på det som hände tidigare.
EnglishToday's increase in the budget is therefore extremely significant and logical.
En ökning av dagens budget får här fullt ut sin betydelse och sitt sammanhang.
EnglishIt is therefore logical that some of my fellow Members will oppose the report.
Därför är det logiskt att vissa av mina kolleger kommer att invända mot betänkandet.
EnglishIt is logical, therefore, that manufacturers play a part in this collective effort.
Det är också logiskt att tillverkarna deltar i denna kollektiva ansträngning.
EnglishIt is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
Därför är det logiskt att subventionerna till denna verksamhet nu fasas ut.
EnglishIt is only logical that these should also be included in the draft resolution.
Det faller sig naturligt att även dessa tas med i förslaget till resolution.
EnglishLanguage acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Språktillägnandet är grunden för logiskt tänkande och kontextuell förståelse.
EnglishThe only logical and defensible approach is for shipping to also contribute.
Det enda logiska och försvarbara tillvägagångssättet är att sjöfarten också bidrar.
EnglishThis operation is not identical to Combine which depicts a logical XOR operation.
Denna operation är inte identisk med kombinera, som motsvarar en logisk XOR-operation.
EnglishI still believe that Article 175 is the necessary and logical legal base.
Jag anser fortfarande att artikel 175 är den logiska rättsliga grund som behövs.
EnglishThis is a logical step and one which all of us should accept as a matter of course.
Detta utgör ett logiskt steg och ett som vi alla bör acceptera som en självklar sak.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Jag anser att det tibetanska folkets krav är legitima och till viss del logiska.
EnglishThe criticisms made within the public debate have been logical and positive.
Den kritik som framförts i den offentliga debatten har varit logisk och konstruktiv.
EnglishFrom this point of view, the application of Iceland for EU membership is a logical step.
Från den synpunkten sett är Islands ansökan om medlemskap i EU ett logiskt steg.
EnglishThe Environment Committee has taken the logical step that the Commission avoided.
Utskottet för miljö har tagit det logiska steg som kommissionen undvikit.
EnglishThe logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours.
Det logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar.
EnglishIt is logical and it requires a logical and rational response from London.
Det är logiskt, och det kräver ett logiskt och rationellt gensvar från London.

Synonymer (engelska) till "logical":

logical
logic
logical positivism
English