"locomotives" - Svensk översättning

EN

"locomotives" på svenska

volume_up
locomotive {substantiv}
volume_up
locomotion {substantiv}
SV
EN

locomotives {pluralis}

volume_up
We are also including railway locomotives in this directive.
Vi inkluderar även lokomotiv i direktivet.
One crucial aspect is facilitating free movement of trains, and this concerns the procedure for approval of locomotives.
En avgörande aspekt är att underlätta tågens fria rörlighet, och detta rör förfarandet för typgodkännande av lokomotiv.
Locomotives and other rolling stock must be aligned with each other, but for that, we need authorisation procedures which are interlinked.
Lokomotiv och annan rullande materiel måste anpassas till varandra, men för att det ska kunna ske behöver vi godkännandeförfaranden som är sammankopplade.

Användningsexempel för "locomotives" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishVery soon passenger locomotives and rolling stock will also be able to cross borders.
Mycket snart kommer också passagerarlok och rullande materiel att kunna passera gränserna.
EnglishWe are also including railway locomotives in this directive.
EnglishCertification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community (vote)
Behörighetsprövning av lokförare (omröstning)
EnglishIt is true that the often ageing diesel locomotives should become cleaner and that the canal network has been neglected.
Det är sant att de ofta föråldrade diesellokomotiven måste bli renare och att kanalsystemet har försummats.
EnglishThat means the possibility for locomotives to cross borders, but it is also recognised as a system offering an advantage in terms of increased safety.
Det är emellertid också vedertaget att systemet ger vissa säkerhetsfördelar.
EnglishCertification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community (vote)
Behörighetsprövning av personal som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (omröstning)
EnglishOne crucial aspect is facilitating free movement of trains, and this concerns the procedure for approval of locomotives.
En avgörande aspekt är att underlätta tågens fria rörlighet, och detta rör förfarandet för typgodkännande av lokomotiv.
EnglishIt will have to identify the various national procedures and technical rules currently in force for the approval of locomotives.
Den måste fastställa de olika nationella förfarandena och de gällande tekniska reglerna för godkännande av lok.
EnglishThe measures proposed to facilitate the interoperability of locomotives in the Community are measures for which we have all been waiting.
De åtgärder som föreslagits för att förenkla driftskompabiliteten hos gemenskapens lok är åtgärder som vi alla har väntat på.
English(PL) Madam President, Commissioner, we are easing barriers to the movement of carriages and locomotives in the European rail network.
(PL) Fru talman, herr kommissionsledamot. Vi lättar på hindren för rörligheten för vagnar och lok i det europeiska järnvägsnätet.
EnglishI shall now come to Mr Savary’s report on the directive on the certification of train crews operating locomotives and trains.
Jag kommer nu till Gilles Savarys betänkande om direktivet om behörighetsprövning av tågpersonal som är nödvändig för framförandet av lok och tåg.
EnglishIt is the inability of a train to cross borders without changing locomotives, changing drivers or even changing bogeys that is the problem for our railways.
Problemet för våra järnvägar är oförmågan när det gäller att kunna korsa gränser utan att byta lok, förare eller t.o.m. boggier.
EnglishLocomotives and other rolling stock must be aligned with each other, but for that, we need authorisation procedures which are interlinked.
Lokomotiv och annan rullande materiel måste anpassas till varandra, men för att det ska kunna ske behöver vi godkännandeförfaranden som är sammankopplade.
EnglishIn addition, it removes the requirement to have locomotives certified in every Member State and simplifies procedures as regards existing rolling stock.
Dessutom försvinner kravet på att loken ska vara certifierade i varje medlemsstat och förfarandena beträffande rullande materiel underlättas.
EnglishIn most countries, only part of the national networks and locomotives are equipped today and this partial equipment took approximately 20 years.
I de flesta länder har hittills bara en del av de nationella järnvägsnäten och lokomotiven utrustats, och detta gradvisa införande har tagit ungefär 20 år.
EnglishI know it is mainly about freight trains, 'non-stop from Lisbon to Liverpool without changing locomotives or train crews', says the briefing.
Jag vet att det framför allt handlar om godstrafik nonstop från Lissabon till Liverpool utan att behöva byta lok eller tågpersonal, som det står i informationen.
EnglishIt seeks to achieve the free movement of wagons and locomotives, thereby improving the competitiveness of the railway system in comparison to other types of transport.
Byrån arbetar för fri rörlighet för vagnar och lok vilket skulle förbättra järnvägens konkurrenskraft i förhållande till andra typer av transporter.
EnglishDevelopment of the Community's railways - Certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community - Rail passengers' rights and obligations (debate)
Utvecklingen av gemenskapens järnvägar - Behörighetsprövning av lokförare - Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (debatt)
EnglishClearly, however, exceptional instances of transportation or, for example, locomotives involved in track maintenance do not need to fulfil the same requirements as passenger trains.
Det är emellertid självklart att exceptionella transporter, eller exempelvis lok som utför spårarbeten, inte behöver uppfylla samma krav som passagerartåg.
EnglishWe need the SNCF to resume services as soon as possible and we need urgent modifications to locomotives to ensure they do not need to stop at Calais purely for technical reasons.
SNCF måste återuppta trafiken så snart som möjligt och vi behöver snarast bygga om lokomotiven så att de inte skall tvingas stanna i Calais av rent tekniska skäl.

Synonymer (engelska) till "locomotive":

locomotive
locomotion