EN

locks {pluralis}

volume_up
locks
Two locks were placed on the door of enlargement.
Man placerade två lås på dörren till utvidgningen.
The way I see the problem is that somewhere in Copenhagen is a room with around 200 locks to its door.
Min inställning är att det någonstans i Köpenhamn finns ett rum med omkring 200 lås i dörren.
If we manage to open all those locks then we will conclude a new global agreement on climate protection to run from 2013.
Om vi lyckas öppna alla dessa lås så kommer vi att få ett nytt globalt avtal om klimatskydd som löper från 2013.
locks

Användningsexempel för "locks" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEMU locks us into dogmatic monetarism, an established policy of the right.
EMU låser oss vid en dogmatisk monetärism, en lagfäst högerpolitik.
EnglishSome people describe Europe as a Europe which locks people out.
En del personer beskriver Europa som ett Europa som stänger ute.
EnglishThe way I see the problem is that somewhere in Copenhagen is a room with around 200 locks to its door.
Min inställning är att det någonstans i Köpenhamn finns ett rum med omkring 200 lås i dörren.
EnglishYour true name is inscribed around the locks that hold you.
Ditt sanna namn står skrivet i nyckelhålet.
EnglishTwo locks were placed on the door of enlargement.
Man placerade två lås på dörren till utvidgningen.
EnglishIf we manage to open all those locks then we will conclude a new global agreement on climate protection to run from 2013.
Om vi lyckas öppna alla dessa lås så kommer vi att få ett nytt globalt avtal om klimatskydd som löper från 2013.
EnglishWe put safety locks on the doors, we put barriers in front of ovens etc. because we know that it is dangerous to be a child.
Vi sätter säkerhetslås på dörrar, vi spärrar spisar med mera, eftersom vi vet att det är farligt att vara barn.
EnglishThe one, who frees the innocent captive from one prison and locks him up in another, is a prison guard, not a liberator.
Den som befriar den oskyldige fången från ett fängelse och låser in honom i ett annat är en fångvaktare, inte en befriare.
EnglishAnd he's taking the locks off his cock!
EnglishWhat we need is a growing forest where the final product is taken care of in a way that locks in the CO2 and other greenhouse gases.
Vad vi behöver är en växande skog där slutprodukten tas till vara på ett sådant sätt att det låser inne CO2 och andra växthusgaser.
EnglishViolet, Where'd the locks go?
EnglishThe one, who frees the innocent captive from one prison and locks him up in another, is a prison guard, not a liberator.
Men vi, de nationer som befriades från Sovjets ockupation för ett decennium sedan, har inget förbarmande när det handlar om vår senaste historia.
EnglishBut, briefly, it must become clear to our citizens that the European Union locks a true fundamental rights culture into its own policy-making.
Men det måste alltså bli tydligt för våra medborgare att EU befäster en verklig rättighetskultur när den egna politiken utformas.
EnglishThey play a role similar to locks in a waterways system, allowing regularisation between countries with differing standards of living.
Eftersom de har en funktion jämförbar med slussarna inom flodtrafiken möjliggör de en reglering mellan länder med olika levnadsstandarder.
EnglishLocks flow the couple.
EnglishAnyone who locks up the leader of the opposition party also locks up a large proportion of the people of the country who are represented by this person.
Den som frihetsberövar ledaren för oppositionspartiet frihetsberövar också en stor del av landets befolkning som den här personen företräder.
EnglishThe current situation in which a Member State, in the case of fraud, can hold the key which locks the European inspectorate, cannot be allowed to continue.
Den nuvarande situationen, där en medlemsstat inför ett bedrägerifall kan ha möjlighet att stoppa det europeiska inspektoratet, får inte fortgå.
EnglishSpecific actions should be proposed regarding alcohol and speed, such as alcohol locks in certain vehicles or more stringent requirements for novice drivers.
Särskilda åtgärder bör komma i fråga när det gäller alkohol och fortkörning, exempelvis alkolås i vissa fordon eller strängare krav på nya förare.
EnglishThere are a number of documented cases where criminals have used interference transmitters to knock out various types of alarm system, for example, and remote controlled car door locks.
Det finns flera dokumenterade fall där kriminella använt störningssändare för att slå ut exempelvis olika typer av larmsystem och bilars fjärrstyrda dörrlås.