EN

location {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Depending on your location, you can get directions from one location to another.
Beroende på var du befinner dig kan du få vägbeskrivningar från en plats till en annan.
Touch update, to reset your location to your current location.
Tryck på uppdatera om du vill återställa platsen till din nuvarande plats.
The My Location feature is not available in Google Toolbar for Firefox.
Funktionen Min plats är inte tillgänglig i Google Verktygsfält för Firefox.
location
volume_up
läge {neut.} [form.]
The location of Europe dictates its security priorities and concerns.
Europas läge dikterar dess säkerhetsprioriteringar och intressen.
Belarus is in an important location on the eastern border of the EU.
Vitryssland har ett viktigt läge vid EU:s östra gräns.
Given its strategic location, Hungary is uniquely placed to put this issue on the European agenda.
Ungern har ett unikt och strategiskt läge för att sätta denna punkt på EU:s dagordning.
location (även: zoning)
Issues of the enterprise’ s location and the security of jobs are also involved.
Frågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.
The company, its location and the entire region are thus reduced to commercial goods.
Företaget, dess lokalisering och hela regionen reduceras följaktligen till handelsvaror.
Issues of the enterprise’s location and the security of jobs are also involved.
Frågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.
We need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
Vi behöver granska vattnets geografiska belägenhet och hur vi kan använda oss av infrastrukturer.
It will have to declare its intentions in regard to jobs and the location of work.
Den kommer att vara tvungen att förklara sina avsikter i fråga om arbetstillfällen och verksamhetens belägenhet.
Ukraine is a European country, and its geographical location, history and cultural traditions bind it to Europe.
Ukraina är ett europeiskt land, och dess geografiska belägenhet, historia och kulturella traditioner binder landet till Europa.
2. film & teve

Användningsexempel för "location" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
Firefox har en inbyggd funktion för positionsbestämd webbläsning i webbläsaren.
EnglishThe location was decided at the last conference and it will not be changed now.
Platsen bestämdes under den senaste konferensen och kommer inte att ändras nu.
EnglishThis is the relative path, starting from the location of the file " index.htm ".
Det är den relativa sökvägen som utgår från platsen för filen " index.htm ".
EnglishThe Polish authorities have had time to reconsider the location of the bypass.
De polska myndigheterna har haft tid på sig att fundera över platsen för ringvägen.
EnglishSelect a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
Markera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.
EnglishTherefore, it is essential that a decision on the location of the EIT be made quickly.
Därför är det av stor betydelse att ett beslut om EIT:s placering fattas snabbt.
EnglishLocation is one of a number of factors that we use to provide these relevant results.
Platsen är en av de faktorer som vi använder för att ge dessa relevanta resultat.
EnglishSometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
Ibland visas ingen plats alls om vi inte säkert kan identifiera var du befinner dig.
EnglishIn conclusion, I want to mention the choice of location for the future Authority.
Låt mig avslutningsvis nämna något om var den framtida myndigheten skall ha sitt säte.
EnglishHe told the experimenter to do this, to try putting it out onto the other location.
Han bad experimentledaren att göra detta, att försöka ställa den ena över den andra.
EnglishMoving the files back to their original location should resolve this issue.
Lös problemet genom att flytta tillbaka filerna till den ursprungliga platsen.
EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
Beroende på var du befinner dig kan du få vägbeskrivningar från en plats till en annan.
EnglishWe cannot be neutral with regard to the legality of the location of this barrier.
Vi kan inte hålla oss neutrala i fråga om lagligheten av murens placering.
EnglishThis building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
Denna byggnad är ett alternativt säte för en EIT och för ett europeiskt forskningsråd.
EnglishIt was also good that during our debates we did not discuss the location.
Det var också bra att vi inte diskuterade institutets säte under våra debatter.
EnglishGame play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
Knappar för start av spel ska vara klickbara och placerade på en uppenbar plats.
EnglishGoogle Chrome saves your location information so that it can be easily retrieved.
Google Chrome sparar informationen om var du befinner dig så att den enkelt kan hämtas.
EnglishApart from that, one advantage of electronic commerce is that the location is safe.
Dessutom ligger det i den elektroniska handelns intresse att handelsplatsen är säker.
EnglishI believe the choice of Cardiff as a summit location is an inspired one.
Jag tror att valet av Cardiff som plats för ett toppmöte är ett gudabenådat val.
English(DE) Mr President, the location for the EU-Russia Summit was not chosen at random.
(DE) Herr talman! Platsen för toppmötet mellan EU och Ryssland valdes inte av en slump.