EN

locating {gerundium}

volume_up
locating
locating

Användningsexempel för "locating" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Léotard is initially locating himself in the Commission's delegation office in Skopje.
Léotard installerar sig till en början på kommissionens delegationskontor i Skopje.
EnglishMr Léotard is initially locating himself in the Commission' s delegation office in Skopje.
Léotard installerar sig till en början på kommissionens delegationskontor i Skopje.
EnglishIt will set about locating and confiscating the profits made from criminal activities.
Den kommer att börja lokalisera och konfiskera de vinster som härrör från brottslig verksamhet.
EnglishMust be why the professor had trouble locating him.
Det är varför professorn hade problem att lokalisera honom.
EnglishWhat practical method do we have for locating him or her?
EnglishLocating the Institute's Board in Wrocław will be a step that brings benefits in terms of cohesion in Europe.
Att placera institutets styrelse i Wrocław kommer att vara ett steg som ger upphov till fördelar när det gäller sammanhållning i EU.
EnglishIt was a way of locating myself.
Det var ett sätt att positionera mig själv.
EnglishMany political leaders have spoken of the absurdity of locating this type of chemical plant near to large urban centres.
Många ansvariga politiker har uttalat sig om det absurda i att placera denna typ av kemiska fabriker i närheten av stora tätbebyggda områden.
EnglishThe European Parliament was unanimous in its support for locating it in La Palma and I am grateful for that, but what did the Council do?
Europaparlamentet var enhälligt i sitt stöd för att placera det i La Palma, och det är jag tacksam för, men vad gjorde rådet?
EnglishWe will get an Office which is independent, and at the same time gain an extra benefit by locating the Office within the Commission.
Vi får ett kontor som blir självständigt, och samtidigt får vi en extra fördel genom att placera kontoret som en del av kommissionen.
EnglishBy co-locating both broad and specialist competences, resources are freed up for value-creating activities for students and researchers.
Genom samlokalisering av både bredd-och spetskompetens frigörs resurser till värdeskapande aktiviteter för studenter och forskning.
EnglishSince 2004, Serbia has cooperated in locating and handing over 20 of the 24 ICTY indictees.
Sedan 2004 har Serbien samarbetat när det gäller att hitta och överlämna 20 av de 24 personer som är misstänkta för krigsförbrytelser av Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d.
EnglishWe have called a halt to the way, unlike the Americans, we have been locating the institute out on its own and pumping a lot of finance into it.
Till skillnad från amerikanerna har vi satt stopp för vårt sätt att placera institutet helt på egen hand och pumpa in mängder av resurser i det.
EnglishIn their view, the behaviour of European Union companies locating in Chile is very far removed from the environmental principles they espouse in Europe.
Enligt deras åsikt beter sig EU:s företag med säte i Chile mycket annorlunda i förhållande till de miljöprinciper som de anammar i Europa.
EnglishOnly with a common tax base will it be possible to compare the relative fiscal advantage of locating or investing in a particular Member State rather than another.
Endast med en gemensam skattebas kommer det att bli möjligt att jämföra den relativa skattemässiga fördelen med att lokalisera eller investera i en medlemsstat framför en annan.
EnglishNevertheless, the directive requires that subscribers and users, even if they have subscribed to a location-based service, be able to temporarily block the locating facility.
Det krävs ändå enligt direktivet att prenumeranter och användare tillfälligt skall kunna blockera lokaliseringsfunktionen även om de har anslutit sig till en lokaliseringsbaserad tjänst.
EnglishIn recent years, we have kept on adding funds to the research framework programme for the purpose of researching new technologies for locating landmines, so they should be used for that purpose.
De senaste åren har vi ständigt satsat medel i ramprogrammet för forskning för att ta fram nya metoder för att lokalisera landminor. Dessa medel bör utnyttjas korrekt.
EnglishWe shall not succeed, in my opinion, by locating all this strategy in the context of a market that is today out of joint, subject to continuous speculation, and in deep crisis.
Enligt min mening kommer vi inte att lyckas om denna strategi anpassas till en marknad som inte fungerar i nuläget, som är föremål för ständiga spekulationer och som befinner sig i djup kris.
EnglishThis partly explains why we in the ELDR Group cannot support the rapporteur's Amendment No 13, stating that TV will increasingly become the prime means of locating and processing information.
Det är en orsak till varför ELDR-gruppen och jag inte kan stödja föredragandens ändringsförslag 13, att TV kommer att förbli mediet för primär informationshämtning och -bearbetning.

Synonymer (engelska) till "locating":

locating
located
locator
English