EN

locality {substantiv}

volume_up
1. allmänt
locality (även: locus, passage, place, point, spot, stead, lieu)
locality
2. formellt
Because of that, I am very aware indeed of the benefits that creative industries can bring to a locality.
På grund av detta är jag mycket medveten om de fördelar som kreativa industrier kan föra med sig till en plats.
This does not just concern the maintenance of sand eel stocks themselves, but the preservation of the entire ecosystem in these localities.
Detta handlar inte bara om bevarandet av själva tobisbestånden, utan om bevarandet av hela ekosystemet på dessa platser.
Many localities and regions have excellent ideas, and that knowledge and information must be disseminated throughout the European Union.
På många platser och regioner finns det utmärkta idéer och den kunskapen och informationen måste spridas i hela Europeiska unionen.

Användningsexempel för "locality" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf they speak to any of the residents in that locality, they will see what a silly amendment that is.
Om de talar med någon som bor i närheten, kommer de att förstå vilket löjligt ändringsförslag detta är.
EnglishBecause of that, I am very aware indeed of the benefits that creative industries can bring to a locality.
På grund av detta är jag mycket medveten om de fördelar som kreativa industrier kan föra med sig till en plats.
EnglishThis incident occurred last Thursday in the locality of Djakala (Lunda Norte province), but has only now been publicised.
Händelsen inträffade i torsdags i byn Djakala i den angolanska provinsen Lunda Norte, men har först nu blivit känd.
EnglishLet us not forget that one of the biggest demographic challenges we have is an ageing population who will inevitably want health care in their own locality.
Låt oss inte glömma att en av våra största demografiska utmaningar är en åldrande befolkning som utan tvekan vill ha tillgång till hälso- och sjukvård nära hemmet.
EnglishThey are exposed, on a long-term basis, to mixtures or cocktails of pesticides that are sprayed in their locality throughout the year and, in many cases, for decades.
De exponeras under lång tid för blandningar eller cocktails av bekämpningsmedel som sprutas i deras närområde under hela året och i många fall i decennier.
EnglishOne farmer in my locality with a wind project was quoted over EUR 2 million for a connection and this is clearly a problem that I would like addressed.
En bonde i min trakt med ett vindprojekt erbjöds ett pris på över 2 miljoner euro för en anslutningsledning och detta är uppenbarligen ett problem som jag gärna vill ta upp.
EnglishWe must look at governance in Europe at many levels: the region, the locality, and entities which are lower than the locality in terms of current governmental structures.
Vi måste titta på maktfördelningen inom EU på många nivåer – regionen, orten och enheter som är lägre än orten vad gäller de befintliga styrande strukturerna.
EnglishMoreover, no adequate answers have been given to queries regarding the attendant risks, given that the locality of Potamies is situated immediately downstream of the reservoir and below water level.
Tillräckliga svar saknas därtill vad gäller riskerna, med tanke på att bebyggelsen Potamies nedströms fördämningen ligger mycket nära reservoaren och under dess vattennivå.