"local knowledge" - Svensk översättning

EN

"local knowledge" på svenska

EN

local knowledge {substantiv}

volume_up
local knowledge
local knowledge
Switzerland knows that local knowledge is the key to immigration policy.
Schweiz vet att lokal kunskap är nyckeln till invandringspolitiken.
Commissioner, you mentioned that local knowledge is an important foundation for successful development.
Ni nämnde att lokal kunskap är en viktig grund för framgångsrik utveckling.
They must be based on environmental and democratic principles, make use of local knowledge and follow the partnership principle.
De måste grundas på miljömässiga och demokratiska principer, använda lokal kunskap och följa partnerskapsprincipen.
local knowledge
They use their local knowledge, whereas the scientists cover a much wider area.
De utnyttjar sin lokalkännedom, under det att vetenskapsmännen beaktar ett betydligt större område.
(DE) Are you of the opinion that local knowledge and regional regulations should be a basic requirement to ensure that these professions can be carried out accordingly?
(DE) Anser ni att lokalkännedom och regionala bestämmelser bör vara ett grundläggande krav för att se till att dessa yrken kan utföras ordentligt?
I should also like to mention the importance of a decentralised approach to research programmes that takes into account farmers' local knowledge and sustainable agriculture systems.
Jag vill också nämna betydelsen av en decentraliserad strategi för forskningsprogram som tar hänsyn till jordbrukarnas lokalkännedom och till hållbara jordbrukssystem.

Användningsexempel för "local knowledge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey use their local knowledge, whereas the scientists cover a much wider area.
De utnyttjar sin lokalkännedom, under det att vetenskapsmännen beaktar ett betydligt större område.
EnglishSwitzerland knows that local knowledge is the key to immigration policy.
Schweiz vet att lokal kunskap är nyckeln till invandringspolitiken.
EnglishThey have the local knowledge and acceptance which public authorities unfortunately often lack.
De har den lokala kunskap och förankring som offentliga myndigheter tyvärr ofta saknar.
EnglishIn many cases local knowledge can suffice to protect consumers.
Många gånger kan det vara tillräckligt med lokala kunskaper för att skydda konsumenterna.
EnglishIn general, it is essential to rely on local knowledge in applying trapping and hunting legislation.
Förslaget till lagstiftning är ett försök att införliva avtalet med EU: s lagstiftning.
EnglishThis is a meeting of specialist knowledge and local needs with corresponding consumer requirements.
Här kombineras stor fackkunskap med de lokala behoven och motsvarande konsumentönskemål.
EnglishCommissioner, you mentioned that local knowledge is an important foundation for successful development.
Fru kommissionsledamot! Ni nämnde att lokal kunskap är en viktig grund för framgångsrik utveckling.
EnglishAny European strategy for Roma inclusion must be based, first and foremost, on a knowledge of local conditions.
En EU-strategi för integrering av romer måste först och främst baseras på kunskap om lokala förhållanden.
EnglishLocal, grass-roots knowledge is an asset for us.
Lokal kunskap på gräsrotsnivå är en tillgång för oss.
EnglishIn general, it is essential to rely on local knowledge in applying trapping and hunting legislation.
I allmänhet är det viktigt att förlita sig till den lokala kunskapen vid tillämpning av lagstiftning om fångst och jakt.
EnglishIt increases local skills and knowledge.
Det stärker lokala färdigheter och kunskaper.
EnglishSo getting aid to those most in need is absolutely vital and that requires local knowledge and the right kind of aid.
Så att ge bistånd till dem som behöver det mest är absolut avgörande, och det kräver lokal kunskap och rätt typ av bistånd.
EnglishThey must be based on environmental and democratic principles, make use of local knowledge and follow the partnership principle.
De måste grundas på miljömässiga och demokratiska principer, använda lokal kunskap och följa partnerskapsprincipen.
EnglishIt would bring more local knowledge to the project selection process and make public awareness easier to achieve.
Det skulle tillföra förfarandet vid projekturvalet mer lokal kunskap och göra det lättare att skapa en medvetenhet hos allmänheten.
EnglishOnly local people have sufficient knowledge of the local flora and fauna to help set up balanced legislation.
Endast den lokala befolkningen har tillräcklig kunskap om den lokala floran och faunan för att kunna bidra till utformandet av en balanserad lagstiftning.
EnglishThey have the local knowledge.
EnglishAs such, cohesion policy needs to defer to regional and local knowledge regarding the best way of managing funding.
Som sådan måste sammanhållningspolitiken föreskriva ett hänskjutande av beslutet om bästa sätt att förvalta resurser till instanser med lokal- och regionalkännedom.
EnglishI also propose that national organizations with expertise and knowledge of local market conditions should be used to carry out the promotion.
Jag föreslår också att nationella organisationer med sakkunskap och kännedom om de lokala marknadsförhållandena anlitas för att verkställa kampanjen.
EnglishIf the best use is made of local knowledge, such as the water boards can provide, it will help to achieve better results.
Om den specifika kunskap som finns på området, som exempelvis den som finns tillgänglig hos nederländska waterschap, används optimalt kommer detta att bidra till ett bättre resultat.
EnglishIf the best use is made of local knowledge, such as the water boards can provide, it will help to achieve better results.
Om den specifika kunskap som finns på området, som exempelvis den som finns tillgänglig hos nederländska waterschap , används optimalt kommer detta att bidra till ett bättre resultat.

Liknande översättningar för "local knowledge" på svenska

knowledge substantiv
local substantiv
local adjektiv
local authority substantiv
local colour substantiv
Swedish