"lobbyist" - Svensk översättning

EN

"lobbyist" på svenska

volume_up
lobbyist {substantiv}
SV

"lobbyist" på engelska

EN

lobbyist {substantiv}

volume_up
1. politik
lobbyist
Jag är inte en betald lobbyist.
. - (PT) A few days ago, I received an email from a lobbyist selling body scanners.
För några dagar sedan fick jag ett e-brev från en lobbyist som sålde kroppsskannrar.
It also says that if a lobbyist wants to employ a Member's assistant, he has to seek the permission of the Member concerned.
Där står även att om en lobbyist vill anställa en ledamotsassistent, måste han inhämta den berörda ledamotens tillstånd.
SV

lobbyist {utrum}

volume_up
1. politik
lobbyist
I am not a paid lobbyist.
För några dagar sedan fick jag ett e-brev från en lobbyist som sålde kroppsskannrar.
. - (PT) A few days ago, I received an email from a lobbyist selling body scanners.
Där står även att om en lobbyist vill anställa en ledamotsassistent, måste han inhämta den berörda ledamotens tillstånd.
It also says that if a lobbyist wants to employ a Member's assistant, he has to seek the permission of the Member concerned.

Användningsexempel för "lobbyist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe can at that point look at a precise definition of what a lobbyist is.
Där kan vi även diskutera hur man på bästa sätt kan definiera ordet medarbetare.
EnglishIn essence, we are saying that a lobbyist is anyone who wants to influence us.
I huvudsak säger vi att alla som vill påverka oss är lobbyister.
EnglishI hope that everyone views this from a European perspective and not from a lobbyist’s position.
Jag hoppas att alla ser detta från ett europeiskt och inte en lobbyists perspektiv.
EnglishI hope that everyone views this from a European perspective and not from a lobbyist’ s position.
Jag hoppas att alla ser detta från ett europeiskt och inte en lobbyists perspektiv.
EnglishThis is the latest lobbyist scandal I hope you will redress.
Jag hoppas att det är den sista lobbyskandalen ni behöver avhjälpa.
English. - (PT) A few days ago, I received an email from a lobbyist selling body scanners.
För några dagar sedan fick jag ett e-brev från en lobbyist som sålde kroppsskannrar.
EnglishWe need implementation, but we cannot wait for twenty years until the last lobbyist has been convinced.
Detta måste genomföras, men vi kan inte vänta i tjugo år till dess att den sista lobbyisten har övertygats.
EnglishIt could be a lobbyist for nature, a lobbyist for business, the local authorities or the national government.
Det skulle kunna vara en miljölobbyist, en företagslobbyist, de lokala myndigheterna eller den nationella regeringen.
EnglishAny infringement of this code is punished by withdrawal of the lobbyist's badge and exclusion from the register.
All överträdelse mot denna kod bestraffas med ett tillbakadragande av lobbyistens passerkort och en uteslutning från registret.
EnglishIn my previous role as lobbyist for development organisations, I participated in the negotiations to bring this system in.
I min tidigare funktion som lobbyist för utvecklingsorganisationer deltog jag i förhandlingar för att införa detta system.
EnglishIt also says that if a lobbyist wants to employ a Member's assistant, he has to seek the permission of the Member concerned.
Där står även att om en lobbyist vill anställa en ledamotsassistent, måste han inhämta den berörda ledamotens tillstånd.
EnglishWe need a code of conduct which makes it impermissible for MEPs to be paid for supporting the proposals of lobbyist groups.
Det krävs en uppförandekod där det blir otillåtet för parlamentariker att ta betalt för att stödja lobbygruppers förslag.
EnglishI am not a paid lobbyist.
EnglishHowever, there is still a great deal of work to be done, because the devil is in the detail, for example on questions such as: who is a lobbyist?
Men det kvarstår en hel del arbete, därför att det svåra ligger i detaljerna, till exempel i frågor som: vem är lobbyist?
EnglishWe know very well that the nuclear industry is a strong lobbyist, particularly with regard to the cultural associations, and particularly in my country.
Vi vet mycket väl att kärnkraftsindustrin bedriver mycket lobbyverksamhet, särskilt bland kulturföreningar, bl.a. i mitt eget land.
EnglishOfficials within the EU must not be able to go directly into a lobbyist job with links to their previous work for a period of two years.
Tjänstemän inom EU ska inte kunna gå direkt till en lobbyistanställning med anknytning till sitt tidigare arbete, förrän efter en period på två år.
EnglishThe distinguished representation of Sinn Féin has of course departed, but I speak on this question not as a lobbyist or a bureaucrat but as a democrat.
Den framstående företrädaren för Sinn Féin har förstås lämnat lokalen, men jag uttalar mig inte i den här frågan som lobbyist, utan som demokrat.
EnglishWhich of these projects already fell during the term of office within the area of responsibility of the former Commissioner and now lobbyist?
Vilka av dessa projekt hörde till den före detta kommissionsledamotens och nuvarande lobbyistens kompetensområde redan under den aktiva tiden i kommissionen?
EnglishWe did not receive any clear responses when we asked them whether they were prepared to make all lobbyist contact with the financial industry transparent.
Vi fick inga tydliga svar när vi frågade kandidaterna om de var beredda att göra all form av kontakter med lobbyister från finansbranschen öppen.
EnglishMr President, the moment the lobbyist arrives in Brussels, he perceives immediately that this was a system designed by, and for, people like him.
(EN) Herr talman! Från den stund då en lobbyist kommer till Bryssel märker han omedelbart att detta är ett system som utformats av och för personer som honom.