EN

living {adjektiv}

volume_up
1. "alive"
The new proposal still provides for the patenting of living organisms.
Även det nya förslaget föreskriver patentering av levande varelser.
Is the European Union determined to resist the monetisation of living things?
Är Europeiska unionen beredd att motverka utmyntningen av levande ting?
Quite impractical, and unusable on living subjects, as no living creature can survive such speed.
Mycket opraktiska, och oanvändbara på levande föremål, eftersom inget levande kan överleva vid den hastigheten.
And if he's still living, he's the one you want.
Om han fortfarande är i livet, är det honom du vill ha.
There are still tens of millions of living victims of communist regimes, as well as their descendents.
Det finns fortfarande tiotals miljoner människor i livet som fallit offer för de kommunistiska regimerna, liksom deras barn och barnbarn.
It is also quite interesting when looked at in another way: of all the scientists and inventors that have ever existed, 92% are living today.
Detta är även ganska intressant ur en annan synvinkel: av alla forskare och uppfinnare som någonsin har levat är 92 procent i livet i dag.

Användningsexempel för "living" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is agreement on the four categories of people living in the refugee camps.
Det råder enighet tvärs igenom de fyra kategorierna av boende i flyktinglägren.
EnglishThe issue here is full equality for all people living in a particular country.
Här handlar det om likaberättigande för alla människor som bor i ett visst land.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Vi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.
EnglishThere are 2 million Turks living in Germany - another contribution to integration!
I Tyskland bor 2 miljoner turkar. Det är också en stor insats för integrationen!
EnglishThere are also jobs that are not always good and that do not provide a living.
Det finns också jobb som inte alltid är bra och som man inte kan försörja sig på.
EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Vi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids.
EnglishEuropa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
EU är inte enbart en politisk konstruktion, utan ett intellektuellt levande område.
EnglishOver one third of Europeans are already living in areas affected by water scarcity.
Över en tredjedel av européerna bor redan i områden som påverkas av vattenbrist.
EnglishMy question is this: is this Parliament living in the real, or an imaginary, world?
Min fråga är denna: lever detta parlament i verkligheten eller i en låtsasvärld?
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Vi har alla en skyldighet gentemot de döda att inte göra de levande till offer.
EnglishI have an abiding memory of the conditions in which they were living and working.
Jag har ett outplånligt minne av de förhållanden under vilka de levde och arbetade.
EnglishIt is our duty to ensure that every child enjoys a decent standard of living.
Det är vår plikt att se till att alla barn åtnjuter en dräglig levnadsstandard.
EnglishIn terms of the number of MS sufferers living there, Poland ranks third in Europe.
I fråga om det antal MS-sjuka som lever här ligger Polen på tredje plats i Europa.
EnglishLook what we have today: countries living and working together in solidarity.
Se på vad vi har i dag: länder som lever och arbetar tillsammans i solidaritet.
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Vi kan bara konkurrera med dem genom att sänka våra arbetstagares levnadsstandard.
EnglishWe are presently living through the deepest crisis in Europe's economic history.
Vi genomgår för närvarande den största krisen i Europas ekonomiska historia.
EnglishThousands of civilians - EU citizens - living in these areas are subjected to...
Tusentals civila - EU-medborgare - som bor i de här områdena utsätts för ...
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
EnglishBecause of improved living standards and healthcare, life expectancy has increased.
På grund av förbättrad levnadsstandard och hälsovård har medellivslängden ökat.
EnglishWe need a child-friendly society, which actually welcomes living with children.
Vi behöver ett barnvänligt samhälle, som faktiskt välkomnar ett liv med barn.