"livestock production" - Svensk översättning

EN

"livestock production" på svenska

EN

livestock production {substantiv}

volume_up
1. jordbruk
livestock production
They related specifically to agriculture livestock production.
De rörde specifikt jordbrukets animalieproduktion.
When the right measures are not applied, problems arise regardless of the livestock production system operating in each Member State.
När de rätta åtgärderna inte tillämpas uppstår problem, oavsett vilket system för animalieproduktion som används i varje medlemsstat.
It was therefore only right to vote in favour of this report in order to finally promote livestock production that manages without antimicrobial substances.
Det var därför helt riktigt att rösta för detta betänkande för att till sist främja en animalieproduktion som klarar sig utan antimikrobiella ämnen.

Användningsexempel för "livestock production" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLivestock production occupies a very important place in the agriculture of the Community.
Nötkreatursuppfödning intar en mycket viktig plats inom jordbruket i gemenskapen.
EnglishEU livestock production systems are important for maintaining livelihoods.
EU:s djurproduktionssystem är viktigt för att upprätthålla försörjningen.
EnglishFurthermore, the production of livestock within the EU region is conducted in a dubious and ethically intolerable way.
Också inom EU bedrivs husdjursskötsel på sätt som är tvivelaktigt och etiskt ohållbart.
EnglishThey also would not agree to take climate change issues related to livestock production into consideration.
De skulle inte heller gå med på att beakta de klimatförändringsfrågor som rör djurhållningssektorn.
EnglishThey related specifically to agriculture livestock production.
De rörde specifikt jordbrukets animalieproduktion.
EnglishThe Netherlands has done everything possible to resolve the problem, short of cutting back on livestock production.
Nederländerna har försökt allt för att lösa problemet, utan att vilja göra nedskärningar i kreatursstocken.
EnglishAn acceptable basis has been found for sustainable basic conditions for improved ecological livestock production.
Man har funnit en godtagbar grundval för hållbara ramvillkor i den animala ekologiska förädlingsproduktionen.
EnglishOur group is aware of the potential of organic livestock production for the agriculture of Member States.
Vi är i vår grupp övertygade om de möjligheter som den ekologiska animalieproduktionen kan tillföra medlemsstaternas jordbruk.
EnglishWithout this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
I annat fall kommer växtodlingen att avta markant, och det skulle också bli en märkbar inverkan på animalieproduktionen.
English. - (ES) Madam President, Commissioner, the profitability of livestock production is directly linked to feed costs.
författare. - (ES) Fru talman, herr kommissionsledamot! Animalieproduktionens lönsamhet är direkt kopplad till foderkostnaderna.
EnglishWe must also be flexible in facilitating the transition for those who wish to change over to organic livestock production.
Flexibilitet också i den bemärkelsen att vi skall möjliggöra omställningen för dem som vill ägna sig åt ekologisk boskapsskötsel.
EnglishIt is important that we are finally discussing here today the extension of the regulation on organic farming to include livestock production.
Det är viktigt att vi i dag äntligen pratar om förordningen om det ekologiska jordbruket vad gäller djuraveln.
EnglishThe EU livestock production is highly dependent on the import of animal feed derived from soya beans, maize and other crops.
Den animaliska produktionen i EU är i hög grad beroende av import av djurfoder som framställs av sojabönor, majs och andra grödor.
EnglishWhen the right measures are not applied, problems arise regardless of the livestock production system operating in each Member State.
När de rätta åtgärderna inte tillämpas uppstår problem, oavsett vilket system för animalieproduktion som används i varje medlemsstat.
EnglishThe initiative's targets are the protection and enhancement of natural resources as affected by livestock production while alleviating poverty.
Initiativets syfte är att skydda och förbättra naturliga resurser som påverkas av boskapsproduktion och samtidigt minska fattigdom.
EnglishFinancial incentives must be created for welfareorientated animal husbandry and levies and conditions imposed for industrial mass production of livestock.
Det måste skapas finansiella impulser till artriktig kreaturhållning och avgifter och ålägganden för industriell masskreaturhållning.
EnglishCreate the same situation as for the oilseed subsidy, and then take all the money left over for improvements in livestock production.
Se bara till att skapa samma situation som för oljeväxtbidragen och använd sedan de pengar, som blir över, i full omfattning för förädling av djurproduktionen.
EnglishUnfortunately, this period is coinciding with a general economic crisis and the decline in the population's purchasing power is also affecting livestock production.
Denna period sammanfaller med en allmän ekonomisk kris och en nedgång i befolkningens köpkraft påverkar också animalieproduktionen.
EnglishThe FAO report 'The State of Food and Agriculture 2009' underlines the necessity of livestock in food production worldwide.
I FAO:s rapport om tillståndet för livsmedel och jordbruk 2009 (”The State of Food and Agriculture 2009”) understryks behovet av boskap i livsmedelsproduktionen över hela världen.
EnglishIt represents a step in the direction of reform of the CAP along the lines of high-quality livestock farming and extensive production which we would all like to see.
Det går i riktning mot en nyorientering av den gemensamma jordbrukspolitiken och mot en extensiv kvalitetsuppfödning som vi alla vill ha.

Liknande översättningar för "livestock production" på svenska

production substantiv
livestock substantiv
pair production substantiv
batch production substantiv
primary production substantiv
annual production substantiv
joint production substantiv
intermittent production substantiv
mode of production substantiv
agricultural production substantiv