EN

livestock {substantiv}

volume_up
livestock
More than 4 500 homeless, 280 municipalities and more than 500 000 people affected, farming areas devastated and 150 000 dead livestock.
Fler än 4 500 personer har mist sina hem, 280 kommuner och fler än 500 000 människor har drabbats, jordbruksområden har förstörts och 150 000 boskapsdjur har dött.

Användningsexempel för "livestock" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAmendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.
I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.
EnglishWe cannot ignore the interests of the farmers and the meat and livestock industry.
Vi kan inte strunta i jordbrukarnas och kött- och boskapsnäringens intressen.
English(ES) Madam President, livestock farms are suffering the consequences of the crisis.
(ES) Fru talman! Djuruppfödningsanläggningarna har drabbats av krisens konsekvenser.
EnglishHowever, this disease affecting livestock in Europe is not the result of a curse.
Men det finns ingen förbannelse i denna epizooti som drabbar det europeiska beståndet.
EnglishOn one side of the planet, we have to sell livestock due to a lack of water and fodder.
I jordens ena ände måste man sälja boskap på grund av brist på vatten och foder.
EnglishAccording to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
Enligt EU:s statistik har antalet djur minskat med 25 procent sedan 1990.
EnglishI am thinking about numerous products: tomatoes, bananas, and the livestock sector.
Jag tänker på mängder av produkter: tomater, bananer och animaliesektorn.
EnglishLivestock production occupies a very important place in the agriculture of the Community.
Nötkreatursuppfödning intar en mycket viktig plats inom jordbruket i gemenskapen.
EnglishThese forms of agriculture are not less susceptible to livestock disease, on the contrary.
Dessa former av jordbruk är inte mindre känsliga för husdjurssjukdomar, tvärtom.
EnglishEvery day, livestock breeders are being forced out of business in the most tragic way.
Varje dag måste uppfödare upphöra med sin verksamhet under dramatiska omständigheter.
EnglishInadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
Otillräckliga gester görs till förmån för producenterna inom djurhållningssektorn.
EnglishThe crisis in the livestock sector is not only the result of rising production costs.
Krisen i djurhållningssektorn är inte bara resultatet av stigande produktionskostnader.
EnglishSuch fluctuations may cause serious disturbances in the livestock sector.
Sådana variationer kan orsaka allvarliga störningar i djurhållningssektorn.
EnglishThis is stated by the FAO in its report 'Livestock's long shadow' of 2006.
Detta konstateras av FAO i rapporten ”Livestock's long shadow” från 2006.
EnglishThe fluctuation of prices has an adverse effect on an already vulnerable livestock industry.
Prisfluktuationen inverkar negativt på en redan sårbar djuruppfödningsindustri.
EnglishEU livestock production systems are important for maintaining livelihoods.
EU:s djurproduktionssystem är viktigt för att upprätthålla försörjningen.
EnglishLithuania may face serious consequences as a result of the crisis in the livestock sector.
Litauen kan få allvarliga konsekvenser till följd av krisen i djurhållningssektorn.
EnglishProtein supply is most important for the livestock sector and its profitability.
Tillgången på protein är synnerligen viktig för boskapsuppfödningssektorn och dess lönsamhet.
EnglishWe also need to discuss what type of livestock farming we want in Europe.
Vi måste också diskutera vilken typ av djuruppfödning vi vill ha inom EU.
EnglishFor their captors, they are just objects, goods, even less than livestock.
För deras fångvaktare är de bara föremål, varor, mindre värda än boskap.

"livestock grazing" på svenska

livestock grazing
Swedish
  • betesdjur
  • bete av djur
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "livestock":

livestock