EN

lively {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
I know that it has prompted a very comprehensive and lively debate in Finland.
Jag vet att urvalet givit upphov till en mycket omfattande och livlig debatt i Finland.
We have had a lively discussion as to whether the scientific basis was in order.
Vi har haft en livlig diskussion kring huruvida det vetenskapliga underlaget var korrekt.
The debate was lively, with strong participation from the contingent from the ACP countries.
Debatten var livlig, med stort deltagande från gruppen från AVS-länderna.
I can also say that I am delighted at how lively this debate has been, which was in fact just what I had hoped for.
Jag är också glad över denna livliga debatt, vilket faktiskt var just vad jag hade hoppats på.
A happy and lively girl who likes to workout and thinks that one actually have to be out there and have to be seen if you want to get somewhere in life.
“En galet glad och sprallig träningstjej som tänker att man faktiskt måste vara ute och synas om man vill någonstans här i livet.”
Mr President, with regard to the comments on the International Criminal Court, I am pleased to see that my fellow Members are taking such a lively interest in this subject.
Jag är när det gäller interventionen i internationella brottmålsdomstolen glad över att se att mina kolleger intresserar sig så mycket för denna fråga.
Lively, pluralistic information is the fundamental element of democratic debate.
En levande och pluralistisk information är ett grundläggande inslag i den demokratiska debatten.
An active and lively policy which helps the weakest and creates common criteria.
En aktiv och levande politik som hjälper de svaga och skapar gemensamma kriterier.
Without a lively opposition, we cannot solve the problems.
Utan en levande opposition kan vi inte lösa problemen.
lively (även: vital, vital)
The European Union has a cultural heritage and cultural assets, as well as an extremely dynamic and lively film industry.
EU har ett kulturarv och kulturtillgångar och dessutom en oerhört dynamisk och vital filmindustri.
It is a continent of great creative, artistic, musical and literary inspiration; it is a continent of lively and exuberant faith.
Det är en kontinent med en livaktig och vital religion.
What we do expect is that visitors should be offered a stimulating, accurate and lively image of the city that is awarded the designation and that is opening its doors.
Det vi förväntar oss är att besökare skall erbjudas en stimulerande, korrekt och vital bild av den stad som utsetts till Europeisk kulturhuvudstad och att den öppnar sina dörrar.
Mr President, I think it is actually quite fun to have a lively audience.
Jag tycker att det är roligt med en pigg publik.
Six lively students attending third year Industrial Design starts immediately to practice their presentations.
Sex pigga studenter som går tredje året teknisk design sätter direkt igång med att öva på sina presentationer.
A happy and lively girl who likes to workout and thinks that one actually have to be out there and have to be seen if you want to get somewhere in life.
“En galet glad och sprallig träningstjej som tänker att man faktiskt måste vara ute och synas om man vill någonstans här i livet.”
2. sjöfart

Användningsexempel för "lively" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAn active and lively policy which helps the weakest and creates common criteria.
En aktiv och levande politik som hjälper de svaga och skapar gemensamma kriterier.
EnglishWe have had lively discussions and vigorous disagreements over the last few weeks.
Vi har haft livliga diskussioner och stora motsättningar under de senaste veckorna.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I thank you for this lively debate.
   . – Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar för denna engagerade debatt.
EnglishI am aware that this has been the subject of lively debate here in Parliament.
Jag är medveten om att detta har varit ett hett omdebatterat ämne här i parlamentet.
EnglishThe Assembly has become a true parliamentary forum, with lively debates.
Församlingen har blivit ett verkligt parlamentariskt forum med livliga debatter.
EnglishI know that it has prompted a very comprehensive and lively debate in Finland.
Jag vet att urvalet givit upphov till en mycket omfattande och livlig debatt i Finland.
EnglishWe have had a lively discussion as to whether the scientific basis was in order.
Vi har haft en livlig diskussion kring huruvida det vetenskapliga underlaget var korrekt.
EnglishI therefore hope that future debates will be as lively and as rich as this one.
Jag hoppas därför att debatterna i framtiden blir lika livliga och sammansatta som denna.
EnglishMr President, the Luxembourg Presidency promises to be lively but exciting.
Herr ordförande, det luxemburgska ordförandeskapet verkar bli febrilt, men spännande.
EnglishThe Assembly has become a true parliamentary forum, with lively debates.
Mer än en gång har Zimbabwe ändå skickat företrädare som finns med på denna lista.
EnglishTerrorism is once again the subject of lively debates at very high level.
Terrorismen är återigen föremål för livliga diskussioner på mycket hög nivå.
EnglishAt the moment a lively debate is taking place in Japan on climate change.
För närvarande pågår det en livlig debatt i Japan om klimatförändringen.
EnglishSo there are some innovative features that should make our debates a little more lively.
Det finns alltså några nya funktioner som skulle kunna liva upp våra diskussioner lite.
EnglishMr President, this is a lively debate and one that I have listened to very carefully.
(EN) Herr talman! Jag har lyssnat noggrant till den livliga debatten.
EnglishLively, pluralistic information is the fundamental element of democratic debate.
En levande och pluralistisk information är ett grundläggande inslag i den demokratiska debatten.
English. - (DE) Madam President, I, too, would like to give my thanks for a lively debate.
föredragande. - (DE) Fru talman! Jag vill också tacka för en livlig debatt.
English   Mr President, Mr President-in-Office, it has been a lively morning.
   Herr talman, herr rådsordförande! Det har varit en livlig förmiddag.
EnglishI believe that this debate on the 2005 Budget was a very lively one.
Jag tycker att denna debatt om 2005 års budget har varit mycket livaktig.
EnglishIt is important to achieve a lively and effective cooperation between European researchers.
Det är viktigt att uppnå ett livligt och effektivt samarbete mellan europeiska forskare.
EnglishThe debate was lively, with strong participation from the contingent from the ACP countries.
Debatten var livlig, med stort deltagande från gruppen från AVS-länderna.