"livelihood" - Svensk översättning

EN

"livelihood" på svenska

volume_up
livelihood {substantiv}
EN

livelihood {substantiv}

volume_up
It is their livelihood, their heritage and the future of their children.
Det är deras levebröd, deras arv och deras barns framtid.
It is also planned to deprive growers in the entire region of their livelihood.
Man planerar också att beröva odlare i hela regionen på deras levebröd.
It is threatening the livelihood of the fishing crews, and they are protesting about it.
De är ett hot mot fiskebåtsbesättningarnas levebröd och fiskarna protesterar nu mot detta.
livelihood
The weather and landscape, which in turn affects how men, people may use the land for their livelihood.
vädret och landskapet, vilket i sin tur påverkar hur män-niskor kan använda marken för sin utkomst.
Many have lost their livelihoods and some have lost their lives.
Många har mist sin utkomst och en del har t.o.m. mist livet.
Deras utkomst äventyrades.
Being in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
Att befinna sig i en uteslutningszon kan vara katastrofalt för en jordbrukares livsuppehälle.
And the economy of the family and their livelihood depended on those animals.
Och familjens ekonomi och livsuppehälle var beroende av dessa djur.
Insecure jobs and people's fear of losing their livelihood lead to psychosocial problems.
Otrygga arbeten och människors rädsla för att förlora sitt livsuppehälle leder till psykosociala problem.

Användningsexempel för "livelihood" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Om vi tar bort deras försörjningsmöjlighet har de ingen chans att överleva ekonomiskt.
EnglishMine closures often mean the end of an area's main source of livelihood.
Gruvnedläggningar innebär ofta slutet för ett områdes huvudsakliga inkomstkälla.
EnglishIt is also planned to deprive growers in the entire region of their livelihood.
Man planerar också att beröva odlare i hela regionen på deras levebröd.
EnglishAnd the economy of the family and their livelihood depended on those animals.
Och familjens ekonomi och livsuppehälle var beroende av dessa djur.
EnglishWe want to safeguard communities which depend on fishing for a livelihood.
Vi vill bevara samhällen som är beroende av fisket för sitt uppehälle.
EnglishThis will produce jobs for thousands of people, thus providing them with a livelihood.
Detta kommer att ge arbete åt tusentals människor och ge dem en möjlighet att försörja sig.
EnglishIt is threatening the livelihood of the fishing crews, and they are protesting about it.
De är ett hot mot fiskebåtsbesättningarnas levebröd och fiskarna protesterar nu mot detta.
EnglishThe livelihood of the people in these areas is often dependent on this one occupation.
Uppehället på kustområdena är ofta beroende av denna enda näring.
EnglishIt is for every citizen to recognise the danger to their own livelihood and risks to our safety.
Varje medborgare bör inse faran för sitt eget uppehälle och riskerna för vår säkerhet.
EnglishBeing in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
Att befinna sig i en uteslutningszon kan vara katastrofalt för en jordbrukares livsuppehälle.
EnglishHowever, culture as a means of livelihood is an area which is rapidly growing in importance.
Likväl är kulturen som näringsgren ett område som utvecklas kraftigt.
EnglishPoverty and wealth used to depend more on means of livelihood.
Tidigare fanns det ett större samband mellan fattigdom/rikedom och näringsstrukturen.
EnglishIf all the animals are slaughtered they are left without their livelihood.
Om de slaktar alla sina djur går hela deras livsstil förlorad.
EnglishPoverty and wealth used to depend more on means of livelihood.
Tidigare fanns det ett större samband mellan fattigdom / rikedom och näringsstrukturen.
EnglishAs you know, employment is not merely a livelihood; it is the basis of human dignity.
Som ni vet handlar sysselsättning inte bara om att försörja sig utan är grunden för mänsklig värdighet.
EnglishFishing is distinct from other means of livelihood in that fish stocks cannot be increased.
Fiskerinäringen skiljer sig från övriga näringar på det sättet att fiskeresurserna inte kan ökas.
EnglishWith this purpose in mind, the revival of fishing as a means of livelihood, for example, is vital.
Med detta ändamål i åtanke är exempelvis återhämtningen av fiske som försörjning nödvändig.
EnglishThe reason is that this will affect the livelihood of Maltese fishermen in a very negative way.
Anledningen är att det kommer att påverka de maltesiska fiskarnas försörjning mycket negativt.
EnglishThe threat of imprisonment is an approach that really threatens a person's livelihood!
Att hota med fängelse är ett verkligt hot mot existensen!
EnglishThe threat of imprisonment is an approach that really threatens a person' s livelihood!
Att hota med fängelse är ett verkligt hot mot existensen!

Synonymer (engelska) till "livelihood":

livelihood