EN

lived {perfektparticip}

volume_up
lived
volume_up
levt {perf. part.}
It is a pity that the US has not lived up to its responsibilities.
Det är beklagligt att Förenta staterna inte har levt upp till sina skyldigheter.
The Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
Den svenska statsförvaltningen har levt upp till alla förväntningar.
The fact of the matter is that the Member States have lived beyond their means.
Faktum är att medlemsstaterna har levt över sina tillgångar.

Användningsexempel för "lived" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGutenberg, who lived in Strasbourg, and Goethe, must be turning in their graves.
Gutenberg, som levde i Strasbourg, men även Goethe, vänder sig nog i sina gravar.
EnglishI lived in New York for 10 years, and I am a big fan of "Sex and the City."
Jag bodde i New York i 10 år, och är ett stort fan av serien "Sex and the City".
EnglishSomeone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
En person som en gång i tiden levde i diskrimineringens skugga sade: Jag har en dröm.
EnglishIn other words, Parliament has lived up to its new tasks and obligations.
Med andra ord har parlamentet levt upp till sina nya uppgifter och skyldigheter.
EnglishSo much is still to be done because the country has lived purely off oil.
Det återstår fortfarande mycket att göra eftersom landet helt har levt på oljan.
EnglishBut his wife still lived part-time in Linköping, and he grew more and more homesick.
Men hustrun bodde delvis kvar i Linköping, och längtan hem blev allt större.
EnglishMore investments, production and consumption only generate short-lived prosperity.
Mer investering, produktion och konsumtion ger endast kortsiktig välfärd.
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Hela den här tiden bodde jag i stan, eftersom jag, för att vara ärlig, var rädd för träd.
EnglishSo we need to learn to work together, all of us who have lived together.
Vi måste alltså lära oss att arbeta tillsammans, vi alla som levt tillsammans.
EnglishThe poet Auden said, "Thousands have lived without love; none without water."
Poeten Auden sa: "Tusentals har levt utan kärlek. ~~~ Ingen utan vatten."
EnglishThe study comprises 27 people who have lived for at least a year with their new heart.
Studien omfattar 27 personer som har levt minst ett år med sitt nya hjärta.
EnglishIt is not the case that we have not lived up to our obligations here to date.
Det är inte så att vi hittills inte har uppfyllt några förpliktelser i det sammanhanget.
EnglishHowever, if I lived in a developing country I would be less fortunate.
Men om jag levde i ett utvecklingsland skulle jag inte vara lika lyckligt lottad.
EnglishThis compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
Visst är detta medlidande spontant och uppriktigt, men det är kortlivat.
EnglishSo that's the first reason: zero tolerance policies and the way they're lived out.
Så det är det första skälet: nolltolerans politik och sättet de följs.
EnglishSome of the new member countries have already lived with their neighbours in one union.
Några av de nya medlemsstaterna har redan levt med sina grannar i en union.
EnglishSince then we have lived through highs and lows in European politics.
Sedan dess har vi upplevt både toppar och vågdalar i den europeiska politiken.
EnglishOtherwise we will unfortunately be obliged to admit that our compassion is often short-lived.
Annars kommer vi tyvärr att tvingas erkänna att vår medkänsla ofta är kortvarig.
EnglishIn 2007, one third of Europeans lived in regions where water was in short supply.
År 2007 bodde en tredjedel av européerna i regioner med vattenbrist.
EnglishWould public finances thus be unsustainable, because they are short-lived?
Skulle det alltså finnas offentliga finanser som är ohållbara för att de är kortlivade?