EN

to live up to {verb}

volume_up
We also need a reform in order to live up to our international commitments.
Dessutom behövs en reform för att vi skall kunna uppfylla våra internationella åtaganden.
Mr President, I will try to live up to that request.
Jag skall försöka uppfylla det önskemålet.
It still must ratify them, and the government there must live up to what it has undertaken to honour.
Det kvarstår ännu att ratificera dem, och landets regering måste uppfylla vad den åtagit sig.
If it is to live up to the expectations of the consumer, Community law should be further developed on the basis of the Commission Green Paper.
För att motsvara konsumenternas förväntningar bör gemenskapsrätten utvecklas på grundval av kommissionens grönbok.
A number of instruments linked to the good governance process are already in place, and only need to be completed to fully live up to the requirements of the Århus Convention.
Det finns redan ett antal instrument som är kopplade till god förvaltningssed som bara behöver kompletteras för att fullt ut motsvara Århuskonventionens krav.
Mr President, I wish first to pay tribute to the work put in by our rapporteur, who has made very great efforts to live up to the ideal of optimising the EU's asylum policy.
Först vill jag uttrycka min uppskattning för föredragandens arbete; han har verkligen ansträngt sig för att innehållet skall motsvara idén med att optimera unionens asylpolitik.
to live up to (även: to fulfil, to meet, to pay off)
I believe that we have to learn to live up to these legitimate expectations.
Jag anser att vi måste lära oss att infria dessa berättigade förväntningar.
I think that we have all seen very clearly that Europe has defence responsibilities and must live up to them one way or another.
Jag tror att vi alla har insett mycket tydligt att Europa har försvarsansvar och därför hur som helst bör infria detta.
I call on you, in this trilogue, to finally live up to a promise you make in this debate about innovation in the motor industry.
Jag uppmanar de tre parter som är inblandade att till slut infria de löften som ni ger i denna diskussion om innovation i motorindustrin.
Parliament has its own responsibility and it must live up to it.
Parlamentet har sitt eget ansvar, och det måste det göra rättvisa åt.
to live up to (även: to match, to fulfill)
In this respect, the European Union has been able to live up to those expectations.
I det hänseendet har EU kunnat leva upp till förväntningarna.
As is well-known, it is easier to fight for one’ s principles than to live up to them.
Det är som bekant lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.
Now we are creating an uncontrollable system which will be impossible to live up to.
Nu skapar vi ett oöverskådligt system som är mycket svårare att leva upp till.

Användningsexempel för "to live up to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Och ni kan vara säkra på att vi alltid kommer att leva upp även till detta ansvar.
EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Vi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
EnglishAs is well-known, it is easier to fight for one’ s principles than to live up to them.
Det är som bekant lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.
EnglishNow we are creating an uncontrollable system which will be impossible to live up to.
Nu skapar vi ett oöverskådligt system som är mycket svårare att leva upp till.
EnglishOnly in this way can the European Parliament live up to the image it seeks to have.
Bara på så sätt kan Europaparlamentet leva upp till det oberoende som krävs av det.
EnglishI believe that we have to learn to live up to these legitimate expectations.
Jag anser att vi måste lära oss att infria dessa berättigade förväntningar.
EnglishHe is also a candidate who should live up to the expectations of this House.
En kandidat som förmodligen även lever upp till parlamentets förväntningar.
EnglishAt this time in Europe, we must not fail to live up to these expectations
I det här skedet i EU får vi inte misslyckas med att leva upp till förväntningarna.
EnglishGreece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grekland måste göra sin del, leva upp till sina löften och reformera sin politik.
EnglishOur citizens expect no less than that, and we must live up to their expectations.
Våra medborgare förväntar sig inget annat, och vi måste leva upp till deras förväntningar.
EnglishMore than ever the European Union has to live up to the commitments it has made.
Europeiska unionen måste nu i högre grad än någonsin tidigare leva upp till sina åtaganden.
EnglishMoreover, I know that no-one will ever totally live up to the institution's expectations.
Jag vet också att ingen hela tiden kommer att göra exakt vad institutionen kräver.
EnglishNow we have got to live up to that package and that is not going to be easy.
Nu måste vi leva upp till det paketet, och det kommer inte att bli lätt.
EnglishMoreover, I know that no-one will ever totally live up to the institution' s expectations.
Jag vet också att ingen hela tiden kommer att göra exakt vad institutionen kräver.
EnglishHow can we live up to this vision and these resources, Commissioner?
Hur kan vi leva upp till denna vision och dessa resurser, fru kommissionsledamot?
EnglishOf course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Vi har förstås en lång rad resolutioner, men utmaningen är hur vi ska leva upp till dem.
EnglishWe also need a reform in order to live up to our international commitments.
Dessutom behövs en reform för att vi skall kunna uppfylla våra internationella åtaganden.
EnglishWe will not achieve the goals unless we live up to our many promises.
Vi kommer inte att nå våra mål om vi inte lever upp till våra många löften.
EnglishNeither we nor the European Union should fail to live up to that trust.
Varken vi eller Europeiska unionen bör misslyckas med att leva upp till detta förtroende.
EnglishThe European Union also has to live up to its claim to play a leading role in this area.
Europeiska unionen måste också i den frågan leva upp till sina anspråk på en ledande roll.

Liknande översättningar för "to live up to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
live adjektiv