EN

litigation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
litigation (även: case, operation, process, suit)
The resort to litigation is necessary in circumstances where the parties to a dispute or a difficulty cannot reach agreement.
Att driva rättslig process kan bli nödvändigt i de fall då parterna inte kan nå en överenskommelse.
All the other solutions are regulatory ones involving litigation, in other words job creation schemes for lawyers.
Alla andra lösningar är regleringslösningar med processer, det vill säga sysselsättningsprogram för advokater.
He is responsible for the suppression of free speech in the press of my country by the use of litigation.
Han är skyldig till att ha hämmat det fria ordet inom pressen i mitt land genom processande.
2. juridik
litigation
There are problems and delays due to some litigation.
Problemen och förseningarna beror på en rättstvist.
In the interests of good law-making we should avoid unnecessary litigation.
För den goda lagstiftningsarbetets skulle borde vi undvika onödiga rättstvister.
It would be unacceptable to allow continuing litigation to determine what happens here.
Det skulle vara oacceptabelt att låta ständiga rättstvister avgöra vad som händer.
3. "law", näringsliv
litigation (även: process)
The resort to litigation is necessary in circumstances where the parties to a dispute or a difficulty cannot reach agreement.
Att driva rättslig process kan bli nödvändigt i de fall då parterna inte kan nå en överenskommelse.
All the other solutions are regulatory ones involving litigation, in other words job creation schemes for lawyers.
Alla andra lösningar är regleringslösningar med processer, det vill säga sysselsättningsprogram för advokater.
He is responsible for the suppression of free speech in the press of my country by the use of litigation.
Han är skyldig till att ha hämmat det fria ordet inom pressen i mitt land genom processande.

Användningsexempel för "litigation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere was also the question you put about the multiplication of possible litigation.
Där finns också frågan ni ställde om multipliceringen av eventuella rättstvister.
EnglishIn the interests of good law-making we should avoid unnecessary litigation.
För den goda lagstiftningsarbetets skulle borde vi undvika onödiga rättstvister.
EnglishIt would be unacceptable to allow continuing litigation to determine what happens here.
Det skulle vara oacceptabelt att låta ständiga rättstvister avgöra vad som händer.
EnglishI also think it is essential to create an EU patent and a unified litigation system.
Det är också viktigt att skapa ett EU-patent och ett enhetligt system för patenttvister.
EnglishThe Directorate-General on Competition and the Commission have gone straight for litigation.
Generaldirektoratet för konkurrens och kommissionen går rakt på processandet.
EnglishWho will gain from potential forum-hopping other than litigation lawyers?
Vem kommer att tjäna på ett möjligt hoppande mellan forum utom juristerna i rättstvister?
EnglishBoth the diplomatic and the litigation approaches have met with notable successes.
Både det diplomatiska förfarandet och rättstvistförfarandet har varit påfallande framgångsrika.
EnglishThe WTO litigation and the procurement have nothing to do with each other.
WTO-tvisten och upphandlingen har inget med varandra att göra.
EnglishIf this is the case we will soon witness a marked increase in litigation.
Vi kommer i alla fall snabbt att få bevittna ökade tvistemål.
EnglishHe is responsible for the suppression of free speech in the press of my country by the use of litigation.
Han är skyldig till att ha hämmat det fria ordet inom pressen i mitt land genom processande.
EnglishWe cannot solve everything through diplomacy or litigation.
Vi kan inte lösa allt genom diplomati eller rättstvister.
EnglishSecondly, we have had a feasibility study done on the question of insurance against the costs of patent litigation.
Slutligen hoppas jag att omröstningen leder till ett positivt resultat.
EnglishThis also goes for documents relating to proceedings in litigation.
Det gäller också dokument som rör rättstvister.
EnglishThere are also parallel civil litigation proceedings pending in Greece, dealing with the same matter.
Det finns även parallella civila tvisteförfaranden under behandling i Grekland som handlar om samma fråga.
EnglishIn our opinion this can only favour piracy, engender litigation, in short, create legal uncertainty.
Detta kan enligt vårt förmenande bara gynna förfalskningar och skapa tvister, kort sagt skapa en rättslig osäkerhet.
EnglishThere are problems and delays due to some litigation.
Problemen och förseningarna beror på en rättstvist.
EnglishFirstly, should patent infringements be included or excluded from the scope of civil litigation measures?
För det första: Bör patentintrång inkluderas eller undantas från tillämpningsområdet för civilrättsliga tvister?
EnglishAs many as 10 million of the 500 million citizens of the European Union are involved in cross-border litigation.
Så många som 10 miljoner av EU:s 500 miljoner medborgare är inblandade i gränsöverskridande rättsprocesser.
EnglishNone of the key characteristics of US antitrust litigation is suggested as an option in the Green Paper.
Inga av de huvudsakliga drag som kännetecknar de amerikanska antitrustprocesserna föreslås som en möjlighet i grönboken.
EnglishThe resort to litigation is necessary in circumstances where the parties to a dispute or a difficulty cannot reach agreement.
Att driva rättslig process kan bli nödvändigt i de fall då parterna inte kan nå en överenskommelse.

Synonymer (engelska) till "litigation":

litigation