"Lithuanian" - Svensk översättning

EN

"Lithuanian" på svenska

volume_up
Lithuanian {substantiv}
SV
EN

Lithuanian {adjektiv}

volume_up
Lithuanian
The Lithuanian Government submitted new draft competition legislation in 1998.
Förslaget till en ny litauisk konkurrenslag lades fram av regeringen år 1998.
Serious doubts about this have arisen on the Lithuanian side.
Från litauisk sida har man uttalat starka tvivel i frågan.
As a Lithuanian, I know all too well the challenges that the Baltic Sea region faces today.
Som litauisk medborgare är jag mycket medveten om de utmaningar som Östersjöområdet står inför.

Användningsexempel för "Lithuanian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English If so, what organisations are deployed for the control of Lithuanian borders?
 Om så är fallet, vilka organisationer används inom det litauiska gränsskyddet?
EnglishThe Lithuanian authorities had a target date and they must now set a new date.
Myndigheterna i Litauen hade ett måldatum, och de måste nu bestämma ett nytt datum.
EnglishI personally informed the Lithuanian President about the results of this work.
Jag informerade personligen Litauens president om resultatet av detta arbete.
EnglishThe Lithuanian Government submitted new draft competition legislation in 1998.
Förslaget till en ny litauisk konkurrenslag lades fram av regeringen år 1998.
EnglishChanges are being forced on Polish surnames, so that they look like Lithuanian ones.
Personer med polska efternamn tvingas ändra dem så att de blir mer lika litauiska.
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
I Litauen ansökte också det litauiska flygbolaget ”FlyLAL” om konkurs i år.
EnglishIt is clear that the Lithuanian government has made enormous strides to catch up.
Det är uppenbart att Litauens regering har gjort oerhörda framsteg för att hinna ifatt.
EnglishLithuanian demands for firmer terms concerning energy seem, therefore, relevant.
Litauens krav på fastare villkor om energi förefaller därför relevanta.
EnglishIn any societies, including Lithuanian society, there are lesbians, gays and bisexual.
I alla samhällen, inklusive det litauiska, finns det lesbiska, bögar och bisexuella.
EnglishUnfortunately, the list of social problems in Lithuanian urban areas is somewhat longer.
Tyvärr är listan över sociala problem i litauiska stadsområden något längre än så.
EnglishThe Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.
Framför allt Litauens regering var i högsta grad intresserad av detta.
EnglishThursday, 11 March marks the 20th anniversary of the restoration of Lithuanian independence.
Torsdagen den 11 mars är det 20 år sedan Litauens självständighet återupprättades.
EnglishIt increases the number of compulsory subjects taught in Lithuanian.
Den ökar antalet obligatoriska undervisningsämnen som lärs ut på litauiska språket.
EnglishSome have appealed to Lithuanian institutions but their complaints fell on death ears.
En del har vädjat till litauiska institutioner, men deras klagomål har mötts av döva öron.
EnglishHas the Commission discussed the above mentioned issues with the Lithuanian authorities?
Har kommissionen diskuterat dessa frågor med de litauiska myndigheterna?
EnglishHe is accompanied by the Lithuanian Deputy Foreign Minister, Mr Rinkunas.
(Applåder) Han åtföljs av Litauens biträdande utrikesminister Rinkunas.
EnglishThis Lithuanian rate is intolerable and much higher than the EU average of 70.
Siffran för Litauen är oacceptabel och mycket högre än genomsnittet för EU som uppgår till 70.
EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
EU:s finansiella stöd kommer att lindra de svårigheter som litauiska arbetstagare står inför.
EnglishThe Lithuanian President cannot have told you that he was not aware of it!
Litauens president kan inte ha sagt er att han inte kände till detta!