EN

literal {adjektiv}

volume_up
literal (även: arid, brut, dry)
literal (även: factual)
We need energy for Europe, indeed, both in literal and in metaphorical terms.
Europa behöver faktiskt energi, både i bokstavlig och bildlig mening.
I would like to point out that the judgment of the Court of Justice has been guided by too literal an interpretation of the text.
Jag skulle vilja säga att domstolens dom är en alltför bokstavlig tolkning av texten.
They're disembodied, you know, in a kind of literal way.
De är befriade från kroppen, ni vet, på ett ganska bokstavligt sätt.
The solution is to recognise that fundamentalist, extremist and literal Islam is incompatible with Western liberal democracy and indeed any kind of civilisation.
Lösningen är att erkänna att fundamentalistisk, extremistisk och bokstavstrogen islam inte går att förena med västerländsk liberal demokrati eller ens någon typ av civilisation.
literal

Användningsexempel för "literal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.
I fältet visas det tecken som finns i motsvarande position i teckenmasken.
EnglishWe need energy for Europe, indeed, both in literal and in metaphorical terms.
Europa behöver faktiskt energi, både i bokstavlig och bildlig mening.
EnglishThis is not the night to rehearse arguments on the literal ills of smoking.
I kväll är inte rätt tillfälle att repetera argumenten mot rökning.
EnglishMadam President, I am going to raise a point of order in the literal and true sense of the word.
Fru talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga i ordets rätta och bokstavliga bemärkelse.
EnglishWe are in the most literal sense blood brothers and blood sisters.
Vi är i ordets bokstavliga betydelse blodsbröder och blodssystrar.
EnglishThey're disembodied, you know, in a kind of literal way.
De är befriade från kroppen, ni vet, på ett ganska bokstavligt sätt.
EnglishOur country and its citizens are being ridden over roughshod in the most literal sense of the word, regardless.
Här körs vårt land och dess medborgare över i ordets allra bokstavligaste bemärkelse.
EnglishThere are a tiny number of people who have a literal reading of their religion who are involved in terrorism.
Ett mycket litet antal personer tolkar sin religion bokstavligt, och är involverade i terrorism.
EnglishI would like to point out that the judgment of the Court of Justice has been guided by too literal an interpretation of the text.
Jag skulle vilja säga att domstolens dom är en alltför bokstavlig tolkning av texten.
EnglishAdvertising in the literal sense is what we need to do.
Göra reklam är bokstavligen vad vi måste göra.
EnglishThe most southerly part of Mediterranean Europe is threatened by a process of physical desertification, in the literal sense of the word.
Den sydligaste delen av Medelhavsområdet hotas av fysisk ödeläggelse i ordets rätta bemärkelse.
EnglishThe test shows that we cannot ignore the literal meaning of words even when the literal meaning gives the wrong answer.
Testet visar att vi inte kan ignorera den bokstavliga meningen hos ord även när den bokstavliga meningen ger fel svar.
EnglishThey can be employed locally on a very small and inexpensive scale, which is also, in a very literal sense, empowering people.
De kan utnyttjas lokalt i mycket liten och billig skala, vilket också bokstavligt talat ger kraft åt människor.
EnglishJust as we cannot ignore the literal meaning of words, we cannot ignore the analogies that are triggered by metaphor.
Liksom att vi inte kan ignorera den bokstavliga meningen hos ord, kan vi inte ignorera analogierna som triggas av metaforen.
Englishin the literal sense of the word
EnglishIt's just that their faith is so strong in this literal interpretation of the Bible that they distort all the data to fit their model.
Det är bara det att deras tro är så stark på den bokstavliga tolkningen av bibeln att de förvränger all fakta så att det passar deras modell.
EnglishAn over-literal interpretation of the Stability Pact does not even spare public investment when it comes to setting excessive deficits.
I den snäva tolkningen av stabilitetspakten behåller man inte ens statliga investeringar när det är dags att fastställa alltför stora underskott.
EnglishAnd we rounded the corner and saw the most amazing sight: thousands and thousands of pink flamingos, a literal pink carpet for as far as you could see.
Vi rundade hörnet och såg den mest fantastiska syn, tusentals och åter tusentals rosa flamingos, bokstavligt en rosa matta så långt man kunde se.
EnglishI therefore oppose both Amendment No 7 and Amendment No 19, which seek to include a literal, rigid definition of 'voluntary and unpaid donation'.
Jag är därför emot såväl ändringsförslag 7 som ändringsförslag 19, som avser att införa definitionen ?frivillig donation utan ersättning? på ett bokstavligt och fyrkantigt vis.
EnglishI therefore oppose both Amendment No 7 and Amendment No 19, which seek to include a literal, rigid definition of 'voluntary and unpaid donation '.
Jag är därför emot såväl ändringsförslag 7 som ändringsförslag 19, som avser att införa definitionen? frivillig donation utan ersättning? på ett bokstavligt och fyrkantigt vis.

Synonymer (engelska) till "literal":

literal
literate