EN

literacy {substantiv}

volume_up
In my homeland of Estonia, widespread literacy has been considered to be elementary since the times of the Hanseatic League.
I mitt hemland, Estland, har en utbredd läs- och skrivkunnighet betraktats som självklar sedan Hansan.
Literacy rates need to be improved, especially in the context of the elections where literacy was a huge problem.
Läs- och skrivkunnigheten måste förbättras, speciellt med tanke på valet där bristen på läs- och skrivkunnighet var ett stort problem.
There are certain areas, such as literacy and numeracy, where we can now gain some idea of what has been achieved.
Det finns vissa områden, som läs- och skrivkunnighet och räknekunnighet, där vi nu kan få en viss idé om vad som har uppnåtts.
literacy
volume_up
skriftbruk {neut.} (läs-och-skrivkunnighet)

Användningsexempel för "literacy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI therefore support the idea of setting up a European health literacy network.
Jag stöder därför idén med att inrätta ett europeiskt nätverk för hälsokunskap.
EnglishWhat is media literacy, and why is it so important that we pay more attention to it?
Vad är mediekunskap, och varför är det så viktigt att vi uppmärksammar detta mer?
EnglishNor do we believe that parents and older people in general have poor media literacy.
Vi anser inte heller att föräldrar och äldre generellt har dålig mediekunskap.
EnglishThis new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
I denna nya läskunnighet måste många vuxna människor utbildas ända från alfabetet.
English   – Mr President, on 8 September we shall be celebrating International Literacy Day.
   – Herr talman! Den 8 september firar vi Internationella läskunnighetsdagen.
EnglishThe adult literacy rate in China is 77 percent as compared with 48 percent in India.
Andelen läskunniga bland vuxna i Kina var 77 procent jämfört med 48 procent i Indien.
EnglishThey have one of the highest literacy rates in Latin America and in the world.
De har en av de högsta andelen läskunniga i Latinamerika och i världen.
EnglishThis is the reason why I decided to launch a high-level group on literacy in January.
Därför beslutade jag att lansera en högnivågrupp om läs- och skrivfärdigheter i januari.
EnglishOur societies have become more tolerant with the development of literacy.
I takt med kunskapsutvecklingen har våra samhällen blivit mer toleranta.
EnglishI intend to launch the high-level group on literacy on 1 February.
Jag tänker starta upp högnivågruppen om läs- och skrivfärdigheter den 1 februari.
English. - Media literacy is increasingly important in our digital era.
skriftlig. - (EN) Mediekunskap är allt viktigare i vår digitala epok.
EnglishAnd then you get that wonderful effect when we got female literacy one generation later.
Sen får man den här underbara effekten när vi fick kvinnlig läskunnighet en generation senare.
EnglishWe believe that media literacy is a matter for the Member States.
skriftlig. - Vi anser att mediekunskap är en fråga för medlemsstaterna.
EnglishIn China, the definition of literacy is the ability to read and write 1,500 Chinese characters.
I Kina är definitionen av läskunnighet att kunna läsa och skriva 1500 kinesiska skrivtecken.
EnglishIf people have literacy and numeracy they are a danger to the leadership of the worst-governed countries.
Om folk kan skriva och räkna utgör de ett hot mot ledarna i de sämst styrda länderna.
EnglishThe contrast in literacy rates is especially sharp between Chinese women and Indian women.
Den markanta skillnaden i andelen läskunniga är störst mellan kinesiska kvinnor och indiska kvinnor.
EnglishThis year, it will present a recommendation on media literacy.
I år kommer man att presentera en rekommendation om mediekompetens.
EnglishHowever, to be able to this, they need the information and knowledge which media literacy offers.
Men för att kunna göra detta behöver de den information och den kunskap som mediekunskapen erbjuder.
EnglishTo attain those goals it is necessary the significantly reduce digital literacy and competence gaps by 2015.
För att uppnå dessa mål bör man avsevärt minska bristerna i digital kompetens senast 2015.
EnglishLiteracy is still unbelievably low, with only a 10% to 15% literacy rate among women.
Läs- och skrivkunnigheten är fortfarande otroligt låg, med endast 10 till 15 procent läs- och skrivkunniga kvinnor.

"literacy gap" på svenska

literacy gap
Swedish
  • läskunnighet gap
  • läs- och skrivkunnighet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.