"listener" - Svensk översättning

EN

"listener" på svenska

volume_up
listener {substantiv}
SV
SV
EN

listener {substantiv}

volume_up
listener (även: audience)
The traditional roles of both listener and composer are thus redefined.
Därvid omdefinieras i viss mån de traditionella rollerna för såväl lyssnare som kompositör.
The Committee on Petitions performs the role of listener on behalf of the Parliament.
Utskottet för framställningar spelar rollen av lyssnare åt parlamentet.
The target is the priest who heads the radio station which has millions of listeners in the country.
Måltavlan är den präst som leder radiostationen som har miljontals lyssnare i landet.
listener (även: audience, auditor)
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
Egentligen är ju han en mycket positiv människa, alla åhörare var förvånade
Under the URL for listeners input field, enter the file name of the HTML document that will be used by the audience.
I inmatningsfältet URL för åhörare anger Du det filnamn som HTML-dokumentet för åhörarna har.
In addition, we should also bear in mind that it is the performing arts that are popular with quite specific viewers and listeners.
Vi bör dessutom tänka på att det är just bild- och teaterkonst som når alldeles speciella åskådare och åhörare.

Användningsexempel för "listener" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Committee on Petitions performs the role of listener on behalf of the Parliament.
Utskottet för framställningar spelar rollen av lyssnare åt parlamentet.
EnglishThe traditional roles of both listener and composer are thus redefined.
Därvid omdefinieras i viss mån de traditionella rollerna för såväl lyssnare som kompositör.
EnglishYou are a very good orator, Mr Sarkozy, but I am not so sure that you are that good a listener.
Ni är en mycket god talare, herr Sarkozy, men jag är inte säker på att ni är en lika god lyssnare.
EnglishMr President, may I express my thanks to Bruno Trentin for the quality of his work and for being a good listener.
Herr talman! Jag vill tacka Bruno Trentin för hans utmärkta arbete och förmåga att lyssna.
EnglishMr President, congratulations to Mrs Plooij, who is a good speaker, but more importantly, a very good listener.
Herr ordförande, mina gratulationer till Plooij, som är en god talare, men ännu viktigare, en god lyssnare.
EnglishSo this particular device is called the Gut Listener.
EnglishAn unknown listener in the future?
EnglishIf you assign an event to a control, an object registers itself internally as a " Listener " for a specific control event.
Om Du tilldelar en Control en händelse, anmäls ett objekt som " Listener " för en viss händelse internt till Control-objektet.
EnglishMy predecessors have told me that you have always taken notice of the European Parliament, which has always found you to be a good listener.
Mina företrädare har sagt mig att ni alltid har tagit notis om Europaparlamentet, som alltid har uppfattat er som en god lyssnare.
EnglishTo do this, the object must use a specific interface, for example the XFocusListener Interface, so that it can react to focus events.
För att detta ska kunna ske måste det anmälda objektet ha ett visst gränssnitt, t ex XFocusListener Interface om det ska kunna reagera på fokus-händelser.
EnglishMy predecessors have told me that you have always taken notice of the European Parliament, which has always found you to be a good listener.
Även om vi kanske inte alltid har följt era råd, har parlamentsledamöterna i alla händelser alltid värderat er vänlighet och ständiga tillgänglighet.
EnglishOver the years, a development occurred from measurements of physical properties to include the listener's assessment of perceived quality characteristics.
Under åren har en utveckling skett från mätningar av fysikaliska egenskaper till att inkludera lyssnarens bedömning av upplevda kvalitetsegenskaper.
EnglishYour programme is ambitious, and we have every confidence in you – confidence that we should very much like to re-affirm, as you have been an attentive listener, specifically to ourselves.
Ert program är ambitiöst, och ni har vårt fulla förtroende – ett förtroende som vi gärna skulle vilja bekräfta på nytt eftersom ni lyssnat så uppmärksamt, särskilt på oss.
EnglishThis figure, who acts as a form of listener, or identifier of signals, must be able to pick up on even weak danger signals that escape the attention of analysts, who focus on evidence.
Den här personen, som skall lyssna in sig på och identifiera signaler, måste kunna uppfatta även svaga varningssignaler som förbises av analytiker som koncentrerar sig på bevis.

Synonymer (engelska) till "listener":

listener
listening
English