"list of ingredients" - Svensk översättning

EN

"list of ingredients" på svenska

EN

list of ingredients {substantiv}

volume_up
list of ingredients

Användningsexempel för "list of ingredients" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhy should there not be a reference to nanosubstances in the list of ingredients?
Varför skulle det inte finnas en hänvisning till nanoämnen i förteckningen över ingredienser?
EnglishIn that respect it is not sufficient to say that fats are included in the list of ingredients.
I det sammanhanget är det inte tillräckligt att säga i innehållsförteckningen att fetter ingår.
EnglishThis derogation is also designed to avoid making the list of ingredients excessively long.
Denna inskränkning är också utformad för att undvika onödigt långa förteckningar över ingredienser.
EnglishThirdly, the name of the enzyme and its animal origin must be mentioned in the list of ingredients.
För det tredje måste enzymets namn och animaliska ursprung anges i listan över ingredienser.
EnglishThe Commission talks about clear, neutral and objective information in addition to the list of ingredients.
Kommissionen talar om en tydlig, neutral och objektiv uppgift bredvid ingrediensförteckningen.
EnglishWe have reached agreement on the publication of ingredients and on the common list of ingredients.
Vi har nått överensstämmelse i fråga om offentliggörande av ingredienser och en gemenskapsförteckning över ingredienser.
EnglishThis should appear in the list of ingredients in brackets immediately after the name of the ingredient concerned.
Uppgiften skall stå i innehållsdeklarationen, inom parentes, omedelbart efter namnet på den berörda ingrediensen.
EnglishThe information must be shown prominently on the label, not in tiny letters in the list of ingredients.
Denna uppgift måste då ha en framskjuten plats på etiketten, absolut inte med samma ynkliga bokstäver som ingrediensförteckningen.
EnglishAn example is the addition to the list of ingredients of information on which substances appear in nano form.
Ett exempel är tillägget till förteckningen över ingredienser i form av information om vilka ämnen som förekommer i nanoform.
EnglishI find it sensible that the marking should follow the list of ingredients, as the Committee on the Environment decided.
Jag finner det logiskt att märkningen skall göras tillsammans med ingrediensförteckningen, på det sätt som antogs i miljöutskottet.
EnglishFor those products which do not have a list of ingredients, the necessary information must appear clearly on the product label.
När det gäller produkter som saknar innehållsdeklaration skall nödvändiga uppgifter tydligt stå angivna i produktens märkning.
EnglishThe presence of these substances must be indicated separately but in the same area of the packaging as the product name and list of ingredients.
Förekomsten av dessa ämnen måste anges separat men i samma synfält som benämningen och förteckningen över ingredienser.
EnglishI would single out two of these: we urgently need PCB standards at European level, as well as a positive list of ingredients of animal feed.
Jag skall ta upp två: vi behöver snabbt PCB-normer på europeisk nivå, vi behöver snabbt en positiv förteckning över ingredienser i djurfoder.
EnglishLabelling requirements in general should be stricter and include fuller health warnings and the list of ingredients should also be available on request.
Varningstexten om hälsoriskerna bör täcka 40 procent av framsidan och 60 procent av baksidan på alla cigarrettpaket som säljs inom unionen.
EnglishWe welcome the Commission directive which allows up to 5 % vegetable fat in chocolate with an indication of its presence next to the list of ingredients.
Vi välkomnar kommissionens direktiv som tillåter upp till 5 % vegetabiliskt fett i choklad, med angivande av dess förekomst i ingrediensförteckningen.
EnglishLabelling requirements in general should be stricter and include fuller health warnings and the list of ingredients should also be available on request.
Märkningskraven bör i allmänhet vara strängare och inkludera mer fullständiga varningstexter och listan över innehållet bör också tillhandahållas på begäran.
EnglishThe aim of this derogation is to avoid making a list of ingredients unnecessarily long, while remaining consistent with the objectives of the proposal.
Målet med detta upphävande är att man skall undvika onödigt långa förteckningar över ingredienser, samtidigt som man förblir konsekvent vad gäller målen i förslaget.
EnglishThis information must be clear, precise, legible and printed both beside the list of ingredients and on the display side of the product beside the brand name.
Den informationen måste vara tydlig, precis, läslig och tryckt både vid sidan av innehållsdeklarationen och på förpackningens framsida vid sidan av varumärket.
EnglishWe suggested in our proposal that the list of ingredients should be preceded by the words 'produced from' in cases where it is impossible to include every ingredient in the list.
Vi förordar i vårt förslag att ingrediensförteckningen inleds med " framställd av" , om inte samtliga ingredienser kan tas med i förteckningen.
EnglishWe suggested in our proposal that the list of ingredients should be preceded by the words 'produced from ' in cases where it is impossible to include every ingredient in the list.
Vi förordar i vårt förslag att ingrediensförteckningen inleds med " framställd av ", om inte samtliga ingredienser kan tas med i förteckningen.

Liknande översättningar för "list of ingredients" på svenska

ingredients substantiv
list substantiv
of preposition