"liquefied gas" - Svensk översättning

EN

"liquefied gas" på svenska

liquefied gas
SV
  • flytande gas
  • kondenserad gas

Användningsexempel för "liquefied gas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Australian companies are currently committed to overseas exports of liquefied gas, weakening competition at home and opening the way to price fixing.
The companies are assessing a plant capable of exporting up to 12 million tonnes of liquefied gas, or two billion cubic feet a day.
What it does not have is energy to fill that pipe -- or a deal with a company that might buy shipments of liquefied gas.
A portion of the liquefied gas is getting mixed with water in the ditch.
The liquefied gas is circulated to absorb heat from the interior of the cryocooler and transfer it outside.
The country is a major exporter of palm oil and natural liquefied gas.
The country is its eighth largest source of import, mainly for natural liquefied gas.
The gasoline generator actually runs on liquefied gas.
The research might have uses far beyond hot drinks, including the safer transport of liquefied gas in trucks and propellants in rocket engines.

Användningsexempel för "liquefied gas" på svenska

EnglishAnother aspect relates to the development of liquefied natural gas terminals.
En annan aspekt handlar om byggandet av terminaler för naturgas i flytande form (LNG).
EnglishSecondly, we need to push forward the use of liquefied natural gas.
För det andra måste vi driva på användningen av flytande naturgas.
EnglishThe future is not in fixed means of delivering natural gas - via pipelines - but through liquefied natural gas.
En fast anordning för att leverera naturgas via gasledningar är inte framtiden - det är däremot flytande naturgas.
EnglishWe need to diversify gas suppliers, supply routes and delivery mechanisms (as in the case of liquefied natural gas).
Vi måste ha en diversifiering av gasleverantörer, leveransvägar och leveransmekanismer (som för flytande naturgas).
EnglishLiquefied Russian gas can then be sold to the United States of America, which needs gas, without the need for a pipeline.
Kondenserad rysk gas kan sedan säljas till Förenta staterna, som behöver gas, utan att det behövs någon pipeline.
EnglishLiquefied Russian gas can then be sold to the United States of America, which needs gas, without the need for a pipeline.
Projektet är lätt att förstå, eftersom en del av de länder som denna pipeline nu passerar är fientligt inställda mot Ryssland.
EnglishThe same would seem to be true for ship transport of CO2 as compared with ship transport of liquefied natural gas or liquefied petroleum gas.
Samma sak verkar vara fallet för koldioxidtransport per fartyg, jämfört med fartygstransport av LNG eller gasol.
EnglishAs regards gas, I would like to mention two priority areas, in particular: the use of liquefied gas and the Nabucco pipeline project.
När det gäller gas vill jag särskilt nämna två prioriterade områden: användningen av flytande gas och Nabuccoledningsprojektet.
EnglishIn the matter of gas, however, we should not forget liquefied natural gas, either; apart from a few southern Member States, Europe has not set much store by it up until now.
Vi bör heller inte glömma den flytande naturgasen.
EnglishWe must greatly expand our liquefied gas infrastructure and develop pipeline systems from alternative sources and through alternative routings.
Vi måste kraftigt utvidga vår infrastruktur för flytande gas och utveckla ledningssystem från alternativa källor och med alternativa sträckningar.
EnglishIn our energy policy, we should most certainly give full support to modern technologies, liquefied gas installations, geothermal energy and shale gas.
I vår energipolitik bör vi verkligen helt och hållet stödja modern teknik, installationer för flytande gas, geotermisk energi och skiffergas.
EnglishSecondly, we should turn our attention much more to liquefied gas (LNG), seeing as it is much more flexible and leaves us far less vulnerable.
För det andra bör vi i mycket högre grad uppmärksamma flytande naturgas (LNG), eftersom den är mycket mer flexibel och innebär att vi blir mindre sårbara.
EnglishThis provides for the construction of two liquefied natural gas terminals in two Black Sea ports, one in Georgia and the other at Constanţa in Romania.
Detta behandlar uppförandet av två terminaler för flytande naturgas i två hamnar vid Svarta havet, en i Georgien och den andra i Constanţa i Rumänien.
EnglishIn the matter of gas, however, we should not forget liquefied natural gas, either; apart from a few southern Member States, Europe has not set much store by it up until now.
Kommer EU att investera i detta, och vilket är det effektivaste sättet att uppnå det övergripliga målet att minska koldioxidutsläppen?
EnglishThe supply is achieved both through the gas pipeline from Algeria as well as by liquefied natural gas in similar volumes to that of Nabucco, but at a lower cost and with better delivery times.
Försörjningen åstadkoms både genom gasledningen från Algeriet och genom LNG i volymer som motsvarar Nabucco, men till en lägre kostnad och med bättre leveranstider.
EnglishFurthermore, adaptations of engines are also necessary for other alternative fuels which do benefit from tax exemption: hydrogen, liquefied natural gas, electricity, etc.
Dessutom krävs en anpassning av motorerna även för andra alternativa bränslen, som vad dem beträffar är skattebefriade. Det gäller vätgas, flytande naturgas, elektricitet, och så vidare.
EnglishWith this in mind, Romania has embarked on developing a port terminal in Constanţa, capable of receiving liquefied natural gas which it will then distribute to other consumers in Europe.
Med detta i åtanke har Rumänien börjat utveckla en hamnterminal i Constanţa som ska kunna ta emot flytande naturgas som sedan ska distribueras till andra konsumenter i EU.
EnglishSomething will also have to be done therefore regarding the storage of non-liquefied gas.
Europa skall främja ett mycket betydelsefullt gasprojekt och vi har mycket svaga och rigida gassystem och därför måste vi göra någonting angående lagring av icke-flytande gas.

Liknande översättningar för "liquefied gas" på svenska

gas substantiv
to gas verb
liquefied natural gas substantiv
Swedish
liquefied petroleum gas substantiv
Swedish
tear gas substantiv
Swedish
carbonic acid gas substantiv
flue gas substantiv
ideal gas substantiv
Swedish
inert gas substantiv
Swedish
natural gas substantiv
Swedish
nerve gas substantiv
Swedish
to run out of gas verb