EN

links {pluralis}

volume_up
1. IT
There are published reports, articles, and links to further documentation.
Här finns publicerade rapporter, artiklar och länkar till ytterligare dokumentation.
These links are referred to as protocols and the programs they use are called handlers.
Dessa länkar kallas protokoll och programmen de använder kallas hanterare.
With this option the links will not be automatically updated while loading a document.
Med detta alternativ uppdateras länkar inte automatiskt när ett dokument laddas.

Användningsexempel för "links" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
Om du hellre vill spåra klicken manuellt kan du läsa Hur märker jag mina länkar?
EnglishThe following links can help you to find your way in the Estonian labour market.
Följande länkar kan hjälpa dig att hitta rätt på den estniska arbetsmarknaden.
EnglishInformation about and links to tools that can be used for digital preservation.
Information om och länkar till verktyg som kan användas för digitalt bevarande.
EnglishThat, though, is the reality, when one considers the links with Hezbollah and Iran.
Det är faktiskt så det är, om man ser till kopplingarna till Hizbollah och Iran.
EnglishRural areas can implement projects aimed at developing broadband Internet links.
Projekt för att utveckla bredbandsnätverk kan genomföras i landsbygdsområden.
EnglishThe new Member States are important links between the EU and its new neighbours.
De nya medlemsstaterna är viktiga länkar mellan EU och dess nya grannländer.
EnglishTo learn more about the details of Social Search, click one of the links below.
Om du vill ha mer information om Social sökning klickar du på länkarna nedan.
EnglishUse this option to update the links only on request while loading a document.
Med detta alternativ uppdateras länkar bara på begäran när ett dokument laddas.
EnglishIn the case of the United States, our links are of a quite different nature.
Vad Förenta staterna beträffar så har våra förbindelser en helt annan karaktär.
EnglishThere are some important links between the two reports and the two initiatives.
Det finns några viktiga kopplingar mellan de två betänkandena och de två initiativen.
EnglishChrome allows web services to ask if you’d like to use them to open certain links.
I Chrome kan du bli tillfrågad om du vill öppna vissa länkar med olika webbtjänster.
EnglishUse this option to automatically update the links while loading a document.
Med det här alternativet uppdateras länkar automatiskt när ett dokument laddas.
EnglishWith this option the links will not be automatically updated while loading a document.
Med detta alternativ uppdateras länkar inte automatiskt när ett dokument laddas.
EnglishIn the dialog list box, you will find a list of all existing links in the document.
I dialogrutans listruta listas de länkar som finns i det aktuella dokumentet.
EnglishThese links help politicians to take better decisions in the public interest.
Dessa kopplingar hjälper politiker att fatta bättre beslut i allmänhetens intresse.
EnglishIt would not be acceptable to have direct links with a regime that is not recognised.
Det är oacceptabelt med direkta kopplingar till en regim som inte har erkänts.
EnglishWe believe that the planned text was sufficiently clear to avoid severing links.
Vi anser att den planerade texten var tillräckligt tydlig för att undvika svaga länkar.
EnglishIn this list you can see, if the links to all shown partial documents exist.
Här kan Du även kontrollera om det finns länkar till alla de deldokument som visas.
EnglishEmployers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
English• closer links between ΝΑΤΟ and the ΕU in order to deal with grass-roots resistance.
• en närmare koppling mellan Nato och EU för att hantera motståndet på gräsrotsnivå.

"links golf" på svenska

links golf
Swedish
  • länkar golf
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.