EN

linked {adjektiv}

volume_up
We will keep the EU 2020 strategy linked to the stability and growth pact, because a solid fiscal position is key to the economic stability.
EU 2020-strategin kommer att fortsätta vara anknuten till stabilitets- och tillväxtpakten, för en stabil finansiell ställning är nyckeln till ekonomisk stabilitet.
The other issue - Kaliningrad - is also directly linked to enlargement.
Även den andra frågan - Kaliningrad - är direkt sammankopplad med utvidgningen.
The report does not support this objective either, one which is directly linked to the matter of bio-fuels.
Inte heller denna målsättning som är direkt sammankopplad med biobränslen får understöd i betänkandet.
A European policy aimed at supporting young farmers and linked to the CAP is essential.
Det är nödvändigt med en europeisk politik som är inriktad på att stödja unga jordbrukare och sammankopplad med den gemensamma jordbrukspolitiken.

Användningsexempel för "linked" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt goes without saying that all these problems are directly linked to poverty.
Det är underförstått att alla dessa problem är direkt relaterade till fattigdom.
EnglishImmigration also needs to be linked to employment, as has already been the case.
Invandringen behöver också kopplas till sysselsättningen, vilket redan har gjorts.
EnglishFrom the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.
Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.
EnglishBoth questions are linked, although they are dealt with in two different reports.
Dessa båda frågor hänger samman, även om de behandlas i två olika betänkanden.
EnglishThis should, however, be directly linked to aid for multifunctional agriculture.
Detta skall emellertid kopplas direkt till stöd för ett multifunktionellt jordbruk.
EnglishAction favouring the industry that is linked to culture should be supported.
Åtgärder som främjar den industri som har en koppling till kulturen bör stödjas.
EnglishTo begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.
För det första har det samband med den tillit som folk bör ha för kommissionen.
EnglishI agree that humanitarian aid should be also linked to development assistance.
Jag håller med om att det humanitära biståndet bör kopplas till utvecklingsstödet.
EnglishLow productivity is directly linked to the lack of new and innovative ideas.
Låg produktivitet har direkt samband med avsaknaden av nya och innovativa idéer.
EnglishThis issue is closely linked to that of the future legal personality of the Union.
Denna fråga är intimt förknippad med frågan om unionens framtida juridiska person.
EnglishIt is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Det är tydligt att bedömning och befordringsstruktur är oupplösligt sammankopplade.
EnglishOnce again, in this convention, immigration is wrongly linked to unemployment.
I konventionen knyts immigrationen ännu en gång felaktigt till arbetslösheten.
EnglishThe linked macro can, for example, prevent this action by returning " FALSE ".
Det länkade makrot kan t.ex. förhindra den här åtgärden genom att returnera FALSE.
EnglishWe cannot allow a situation in which the Dalai Lama's name is linked with terrorism.
Vi kan inte tillåta en situation där Dalai Lamas namn förknippas med terrorism.
EnglishIt is very closely linked to prescription, which is not dealt with in the report.
Det är mycket nära förknippat med preskription, vilket inte behandlas i betänkandet.
EnglishOften we do not know whether these organisations are linked to the government.
Många gånger vet vi inte om de här organisationerna har kopplingar till regeringen.
EnglishI support the idea of an environmental-linked payment but I am a little concerned.
Jag stödjer tanken på en ersättning som kopplas till miljön men jag är lite orolig.
EnglishThe Council has, of course, accepted the 250 posts linked to the 2007 enlargement.
Rådet har givetvis godkänt de 250 tjänsterna i anslutning till 2007 års utvidgning.
EnglishThis is all linked to the issue of minority populations in the Baltic States.
Allt detta är förknippat med frågan om folkminoriteter i de baltiska länderna.
EnglishA further declaration is directly linked to the fourth exception paragraph.
Ytterligare en deklaration är direkt knuten till den fjärde undantagsparagrafen.