EN

lingering {gerundium}

volume_up
lingering

Användningsexempel för "lingering" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn truth, there is one lingering point in the debate.
Men faktum är att det finns en fråga som har tappats bort i debatten.
EnglishWe now have an opportunity to arrive at a durable solution to this lingering conflict in East Timor.
Vi har nu möjligheten att komma fram till en hållbar lösning på denna utdragna konflikt i Östtimor.
EnglishIf it does so, it will be in danger of dying a lingering death.
Om det gör det riskerar det att sakta tyna bort och dö.
EnglishLingering disputes have a negative effect on the business community.
Långdragna tvister påverkar näringslivet negativt.
EnglishNevertheless, the impression is that we are lingering, as if we are waiting for somebody else to come up with the solution.
Men vi ger intryck av att släpa efter, som om vi väntar på att någon annan ska komma på en lösning.
EnglishYou can count on me and my staff to explain our approach and reduce any lingering concerns you may have.
Ni kan räkna med att jag och min personal kommer att förklara vår ståndpunkt och skingra eventuella kvardröjande tvivel hos er.
EnglishLingering disputes have a negative effect on the business community and on end consumers on both shores of the Mediterranean.
Långdragna tvister får negativa konsekvenser för näringslivet och slutkonsumenterna på båda sidor Medelhavet.
EnglishAny lingering doubts about whether the motion was justified have surely been removed by the attempts to smother it.
Eventuella kvardröjande tvivel om huruvida förslaget var berättigat har säkerligen undanröjts av försöken att kväva det.
EnglishAny lingering doubts about whether the motion was justified have surely been removed by the attempts to smother it.
Om det är så här EU sköter sig självt, gör vi då klokt i att vilja ge det kontroll över väldiga nya delar av våra nationella angelägenheter?
EnglishThe undoubted progress made by Estonia must not be allowed to obscure the lingering legacy, so difficult to overcome, of war and Soviet occupation.
Estlands obestridliga framsteg får inte fördunkla det faktum att landet lever med ett svårbearbetat arv från krig och Sovjetockupation.
EnglishIts political success and practical impact have become a guiding light for multilateral efforts to eradicate the legacies of hatred and lingering threat left by conflicts.
Detta samråd är viktigt om vi skall skapa en känsla av ” ägande ”, inom en mycket vid ram, kring vad vi gör i Nairobi.
EnglishThey spend all this time working on certain problems, but there's another thing lingering there that they're interested in, but they can't quite solve.
De spenderar en massa tid arbetandes på vissa projekt, men det ligger något annat i bakgrunden som de är intresserade av, men inte riktigt kommer åt.
EnglishHe is lingering under the impression that neither Member States nor domestic rail companies are capable of establishing codes of passenger rights on their own.
Han lever fortfarande i tron att varken medlemsstaterna eller de inhemska järnvägsföretagen är kapabla att fastställa koder för rättigheter för resenärer på egen hand.
EnglishWe know that the lingering conflict began a quarter of a century ago, and that it has certain things in common with what is now taking place in the Balkans.
Vi vet att denna ihållande konflikt började för en kvarts sekel sedan. Det finns vissa överensstämmelser mellan denna ihållande konflikt och det som i dag utspelar sig på Balkan.
EnglishIts political success and practical impact have become a guiding light for multilateral efforts to eradicate the legacies of hatred and lingering threat left by conflicts.
Dess politiska framgång och praktiska genomslagskraft har blivit ett riktmärke för multilaterala ansträngningar att utrota arvet av hat och kvardröjande hot efter konflikter.
EnglishIn order to avoid disputes and approve the budget quickly, we need to propose a sensible budget, which, in the current period of lingering economic crisis, means a tight budget.
För att undvika dispyter och kunna godkänna budgeten snabbt måste vi föreslå en förnuftig budget. Under dagens kvardröjande ekonomiska kris innebär detta en stram budget.
EnglishAt the moment, and this removes the last lingering doubt, there is no alternative but to accord the Agency an important role if we want to grant assistance in Macedonia promptly and efficiently.
Just nu - och därmed försvinner tvivlen - finns det inget alternativ till en viktig roll för byrån om vi snabbt och effektivt vill ge bistånd till Makedonien.
English(CS) Madam President, it is clear that the entire European Union and its Member States will still be feeling the lingering effects of the economic and financial crisis in 2012.
(CS) Fru talman! Det står klart att hela Europeiska unionen och dess medlemsstater fortfarande kommer att känna av de kvardröjande effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen under 2012.
EnglishHowever, we should not neglect legal arrangements for tackling serious problems lingering as a consequence of demographic trends, racism, poverty and social exclusion, for example.
Vi får dock inte glömma den rättsliga ramen för de svåra problem som fortfarande kvarstår till följd av de demografiska tendenserna, rasismen, fattigdomen och den sociala utslagningen bland annat.
EnglishThe Commission should implement the initiatives that will help overcome any lingering resistance, so that the EU can take this vitally important step towards promoting genuinely free and fair trade.
Kommissionen bör genomföra de initiativ som kan bidra till att besegra det motstånd som ännu finns, så att EU kan ta detta livsviktiga steg för att främja en verkligt fri och rättvis handel.

Synonymer (engelska) till "lingering":

lingering
English