EN

to linger [lingered|lingered] {verb}

volume_up
to linger (även: to abide, to live)
This situation will linger for at least 10 years and it is ordinary people who will pay for all of the errors.
Situationen kommer att fortleva i åtminstone 10 år, och det är vanliga människor som kommer att få betala för alla misstag.
What kind of army would linger in such a place?
Vad för sorts arme skulle leva kvar på en sådan plats?

Användningsexempel för "to linger" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut you, my daughter...... you will linger on in darkness and in doubt...
Men du, min dotter...... du kommer att dröja dig kvar i mörker och tvivel...
EnglishSome suspicion continues to linger in the minds and hearts of the people.
Misstroendet dröjer sig kvar en smula i huvudet och i hjärtat hos folk.
EnglishBut doubts linger and this lack of definition needs to be cleared up.
Här finns en odefinierad gråzon som det är viktigt att klargöra.
EnglishGiven that we are now approving the budget, I will linger a moment over the figures that worry me.
Eftersom vi nu håller på att godkänna budgeten skall jag uppehålla mig litet vid de siffror som oroar mig.
EnglishThese need to be addressed, otherwise the insecurity concerning Russian gas via the Ukraine will linger on.
De måste tacklas, annars kommer ovissheten kring rysk gas som skickas via Ukraina att finnas kvar.
EnglishWhat kind of army would linger in such a place?
Vad för sorts arme skulle leva kvar på en sådan plats?
EnglishThis situation will linger for at least 10 years and it is ordinary people who will pay for all of the errors.
Situationen kommer att fortleva i åtminstone 10 år, och det är vanliga människor som kommer att få betala för alla misstag.
EnglishThe young perish and the old linger.
De unga förgås och de gamla dröjer sig kvar.
EnglishThe quality of those who have spoken before me makes it unnecessary to linger on this point, but it is true that there is a real added value.
Kvaliteten hos de föregående talarna får mig att bara nämna detta i förbifarten, men det stämmer att det har ett verkligt mervärde.
EnglishAlthough the major difficulties seem to be overcome, the Lisbon Treaty is not yet ratified, and questions linger over some of its provisions.
Även om vi tycks ha övervunnit de största svårigheterna har Lissabonfördraget inte ratificerats ännu och det finns fortfarande frågetecken kring en del av dess bestämmelser.
EnglishEurope must find a way to ensure that these stockpiles are eliminated from history but linger in our memories as a reminder that we must stop killing people with our lethal products.
Europa måste se till att dessa arsenaler försvinner ur historien men förblir i minnet som påminnelse om att vi inte längre får använda vår dödliga produktion för att döda.
EnglishWe've heard a lot recently about hunch and instinct and blink-like sudden moments of clarity, but in fact, a lot of great ideas linger on, sometimes for decades, in the back of people's minds.
Det talas mycket om aningar och instinkter numera, och insikter som infinner sig under halvsekunder, men egentligen kurar många bra idéer, ibland i tiotals år, i folks undermedvetna.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to emphasise that, setting aside the political crisis in Côte d'Ivoire, we are facing a genuine humanitarian crisis that may well linger on.
(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill betona att vi bortsett från den politiska krisen i Elfenbenskusten står inför en verklig humanitär kris som mycket väl kan bli långvarig.

Synonymer (engelska) till "lingering":

lingering
English