EN

linear {adjektiv}

volume_up
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
The Commission is opposed to a linear reduction of all lines in order to fill a reserve.
Kommissionen är emot en linjär minskning av alla poster för att fylla en reserv.
The amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
I ändringsförslaget föreslås en linjär minskning på 13,5 procent för perioden efter 2010.

Användningsexempel för "linear" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnother example is the allocation of frequencies in the linear-digital field.
Ett annat exempel är tilldelning av frekvenser på det linjära/digitala området.
EnglishThe other group - non-linear services - are supplied at the consumer's request.
Den andra gruppen - icke-linjära tjänster - tillhandahålls på konsumentens begäran.
EnglishFor non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
För icke-linjära tjänster borde dock grundläggande minimibestämmelser införas.
EnglishThe Commission is opposed to a linear reduction of all lines in order to fill a reserve.
Kommissionen är emot en linjär minskning av alla poster för att fylla en reserv.
EnglishCalculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
EnglishEntries can only be made if linear, growth or date series types have been selected.
Du kan bara ange ett värde om du har valt serietypen Aritmetisk, Geometrisk eller Datum.
EnglishIt is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Det är positivt att vi skapar rättsliga grunder för digital och icke-linjär television.
EnglishWhen altering the gamma value, a non-linear brightness change will follow.
När ett gammavärde ändras sker en icke-linjär förändring av ljusstyrkan.
EnglishLinear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
För mig är linjära minskningar detsamma som brist på mod och brist på politiska alternativ.
EnglishThe current provisions regarding television should remain in force for linear services.
De nuvarande bestämmelserna om television borde fortsätta att gälla för linjära tjänster.
EnglishThe amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
I ändringsförslaget föreslås en linjär minskning på 13,5 procent för perioden efter 2010.
EnglishAnd if you read the report carefully, you will see that it says "provisionally linear' .
Och om ni läser noga, så står det " tillfälligt linjär" i betänkandet.
EnglishAnd if you read the report carefully, you will see that it says " provisionally linear '.
Och om ni läser noga, så står det " tillfälligt linjär " i betänkandet.
EnglishOur fear now is that in 2013 we will face a linear decrease.
Det vi nu fruktar är att vi 2013 kommer att ställas inför en linjär minskning.
EnglishThe European Union’ s development is not linear; we need change.
Om ni vill se resultat kan jag inte göra annat än att uppmana er att samarbeta med oss.
EnglishWe saw this in the linear reduction of appropriations with no political thought or criteria.
Vi såg detta i den linjära minskningen av anslag utan några politiska idéer eller kriterier.
EnglishDuring the first stage there should be a linear cut of 13.5%.
Under det första steget bör det göras en linjär minskning på 13,5 procent.
EnglishA linear reduction in aid is unimaginative and, in most cases, unfair - that much is apparent.
En linjär nedskärning av bidragen är fantasilöst och mestadels orättvist - detta står fast.
EnglishSo now I want to go onto talking about the linear-to-closed-loop idea.
Jag vill fortsätta med att tala om den linjära processen gentemot idén om det slutna kretsloppet.
EnglishThe European Union’s development is not linear; we need change.
Europeiska unionens utveckling är inte linjär; vi behöver förändring.

Synonymer (engelska) till "linear":

linear
linearity