"to line up" - Svensk översättning

EN

"to line up" på svenska

EN

to line up {verb}

volume_up
to line up (även: to queue)
In my view it is perfectly logical that lorries and cars go out of their way to line up in Luxembourg.
Enligt min mening är det fullständigt logiskt att lastbilar kör omvägar för att köa i Luxemburg.

Användningsexempel för "to line up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMost manufacturers do not have a product line-up that fits in quite that way.
De flesta tillverkare har ett produktsortiment som inte passar riktigt så bra.
EnglishIt would perhaps be wiser to line up on the side of common sense from the outset.
Det klokaste vore kanske att redan från början ta sitt förnuft till fånga.
EnglishThe fourth action line concerns the setting up of the Safer Internet Forum.
Den fjärde handlingslinjen gäller inrättandet av ett forum för ett säkrare Internet.
EnglishThe Bali summit did not line up with the noble targets proposed by the Europeans.
Toppmötet på Bali gav inte de storslagna mål som européerna föreslagit.
EnglishWhenever there is an economic crisis, politicians line up to denounce protectionism.
Närhelst det är ekonomisk kris ställer sig politiker på kö för att fördöma protektionism.
EnglishWe have a very good line-up of hard working Commissioners tonight.
Vi har en mycket god uppsättning hårt arbetande kommissionärer här i kväll.
EnglishAs text is always aligned left, the formula line also lines up there.
Eftersom texter alltid vänsterjusteras, hamnar även formelraden där.
EnglishIt suggests a gradual build-up in line with the Amsterdam Treaty.
Det föreslår en gradvis uppbyggnad helt i linje med Amsterdamfördraget.
EnglishAs you can tell from the names, this is a very special line-up.
Som ni ser av namnen är detta en mycket speciell uppställning.
EnglishI absolutely endorse the view that a special line should be set up in the budget for the Black Sea Synergy.
Jag instämmer helt i att en särskild budgetpost behöver inrättas för Svartahavssynergin.
EnglishIn my view it is perfectly logical that lorries and cars go out of their way to line up in Luxembourg.
Enligt min mening är det fullständigt logiskt att lastbilar kör omvägar för att köa i Luxemburg.
EnglishThis line is set up as a lower border for the preceding paragraph.
Linjen skapas som undre inramning av föregående stycke.
EnglishThe proposal from the trustees rests on a line-up of seven members.
Förslaget från förvaltarna baseras på sju ledamöter.
EnglishWe have all called for President Milosovic to line up clearly behind the necessary political process.
Vi har alla uppmanat president Milosevic att tydligt inrätta sig i den nödvändiga politiska processen.
EnglishMr Barroso has, however, made minor changes to the original line-up he tried to impose on us.
Barroso har emellertid gjort obetydliga förändringar av den ursprungliga uppställning han försökte tvinga på oss.
EnglishBut if you line them up, if you just take those three skulls and just line them up, they line up like this.
Men om man radar upp dem, om man bara tar de tre kranierna och radar upp dem, så ser det ut så här.
EnglishI want to stress this point because we could have serious problems, irrespective of the political line-up.
Jag skulle vilja framhålla detta eftersom vi kan få allvarliga problem, alldeles oberoende av politisk inriktning.
EnglishWhat we do not want is to line up the Commission head to toe and find out that all that is left is inconsistency.
Det vi inte vill göra är att rada upp hela kommissionen och konstatera att allt som finns kvar är inkonsekvens.
EnglishMr Barroso has, however, made minor changes to the original line-up he tried to impose on us.
I likhet med många av mina kolleger här i parlamentet väntar jag nu ivrigt på att Barroso skall lägga fram sin politiska dagordning.
EnglishA few miles up the line is the site of the fatal accident which took place in Hatfield only 18 months ago.
Några kilometer längre bort på sträckan ligger platsen för dödsolyckan som inträffade i Hatfield för bara 18 månader sedan.

Liknande översättningar för "to line up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
line substantiv